เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG3553 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590562
น.ส.บุญสิตา นาเหนือ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
590813
นายธีริทธิ์ แก้วกอบสิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
3  
592858
นายภาณุพงศ์ มูลสิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
600355
น.ส.กมลรัตน์ พุทไธสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
600738
น.ส.กัญวรา ก่อเกษมกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
6  
600806
น.ส.สุทธิกานต์ หนูเหลือง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
7  
601371
น.ส.ประภัสสร เนียมฉาย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
8  
601568
น.ส.ณัฐวดี ชุมทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
9  
601593
น.ส.ณิชาวรรณ วุฑฒิจารีพงศ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
10  
601706
น.ส.อภิชญา บุญรุนโพธิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
11  
601750
น.ส.สโรชา บุตรดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
12  
602063
นายมกรณ์ทรฐ ไชยพล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
13  
602103
น.ส.พิมพ์ลภัส พิมพาภรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
14  
602134
น.ส.รสริน บุญทิพย์พาเลิศ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
15  
602163
น.ส.ชุติปภา งามทรัพย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ