เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG3553 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592710
น.ส.พรประภา ปักคำวงษ์สังข์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
600175
น.ส.ปิยนันท์ สุวรรณชูโต
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
600458
น.ส.กนกพร พูลสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
4  
602032
นายพชรพล ฉัตรวรโชค
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
602485
นายภูริพัฒน์ ศิรินิมิตรวงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
610037
น.ส.ณิชกุล พึ่งแต่ตัว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
7  
610068
น.ส.ชนิษฐา หนักแน่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
8  
610116
น.ส.เกวลี โฮ่สกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
610190
น.ส.พนิตชา กัมพุชพากษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
610192
นายธนกร อภิวัฒน์ไพฑูรย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
610199
น.ส.ภัทราพร สุขีวัฒนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12  
610209
น.ส.มธุรดา เพชรไฝ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
610264
น.ส.สมฤดี คำศิริ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
14  
610355
นายปฐวี อวัสดาวิมล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
15  
610374
น.ส.พัชรา บุญเอิบ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
610385
นายภัควัฒน์ ธนัตถากร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
17  
610561
นายอภินันท์ ทรัพย์อรัญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
18  
610675
น.ส.ประภัสสร จูหลาย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
19  
610849
น.ส.วรารมย์ เชื้อชวด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
20  
610862
น.ส.พรทิพย์ คงทน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
21  
610866
น.ส.มาริสา บุญฤทธิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
22  
610905
น.ส.ภันฑิรา นิลจินดา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
23  
610987
น.ส.อานันตยา เจริญศิลป์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
24  
611019
น.ส.ญาธิติ จันทรทนุ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
25  
611042
นายภานุพงษ์ ระวังการ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
26  
611237
น.ส.กานต์ชนา ลืองามวงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
27  
611244
นายพิศรชัย ลี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
28  
611256
น.ส.อติภา มีเดช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
29  
611306
น.ส.จิราพัชร พลาหาญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
30  
611318
น.ส.ลลดา ศรีทองสุข
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
31  
611319
น.ส.อานันดา ถือความสัตย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
32  
611341
น.ส.อิศริยาภรณ์ ลุนนิมิตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
33  
611469
น.ส.จันทรรัตน์ อาภรแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
34  
611502
น.ส.จุฑารัตน์ ศิริมงกต
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
35  
611515
น.ส.สุมินทรา ไชยมงคล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
36  
611558
น.ส.สุปรียา ส่องแสงจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
37  
611573
นายภูมิรัชฏ์ ชมเชย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
38  
611575
น.ส.รัตติยากร ขจรพราวศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
39  
611627
น.ส.ชัญญา จวงจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
40  
611646
น.ส.สิริลักษณ์ แซ่คู
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
41  
611652
น.ส.ชาลิสา วราโภคานันท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
42  
611663
น.ส.สุนิษา กิจสมุทร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
43  
611669
น.ส.กมลวรรณ ศิริเลิศฤทัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
44  
611685
น.ส.ณัทชภัส ลาภรุ่งปุญชรัสมิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
45  
611692
นายพงศกร จิตรำพรรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
46  
611921
น.ส.อุมาพร เชียงขาว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ