เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG3723 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
581439
น.ส.วิจิตรา สร้อยมาลุน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
600175
น.ส.ปิยนันท์ สุวรรณชูโต
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
600374
น.ส.ศิริลักษณ์ นาสมวงค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
4  
600458
น.ส.กนกพร พูลสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
600770
นายนครินทร์ เพียสุดา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
6  
600805
นายเนติพงศ์ เธียรจินดากุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
7  
602032
นายพชรพล ฉัตรวรโชค
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
8  
602485
นายภูริพัฒน์ ศิรินิมิตรวงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
610037
น.ส.ณิชกุล พึ่งแต่ตัว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
610068
น.ส.ชนิษฐา หนักแน่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
610116
น.ส.เกวลี โฮ่สกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
12  
610190
น.ส.พนิตชา กัมพุชพากษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
610192
นายธนกร อภิวัฒน์ไพฑูรย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
14  
610199
น.ส.ภัทราพร สุขีวัฒนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
610209
น.ส.มธุรดา เพชรไฝ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
16  
610355
นายปฐวี อวัสดาวิมล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
17  
610374
น.ส.พัชรา บุญเอิบ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
610849
น.ส.วรารมย์ เชื้อชวด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
19  
610905
น.ส.ภันฑิรา นิลจินดา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
20  
610987
น.ส.อานันตยา เจริญศิลป์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
21  
611019
น.ส.ญาธิติ จันทรทนุ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
22  
611042
นายภานุพงษ์ ระวังการ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
23  
611237
น.ส.กานต์ชนา ลืองามวงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
24  
611244
นายพิศรชัย ลี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
25  
611256
น.ส.อติภา มีเดช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
26  
611306
น.ส.จิราพัชร พลาหาญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
27  
611341
น.ส.อิศริยาภรณ์ ลุนนิมิตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
28  
611469
น.ส.จันทรรัตน์ อาภรแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
29  
611502
น.ส.จุฑารัตน์ ศิริมงกต
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
30  
611515
น.ส.สุมินทรา ไชยมงคล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
31  
611558
น.ส.สุปรียา ส่องแสงจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
32  
611575
น.ส.รัตติยากร ขจรพราวศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
33  
611627
น.ส.ชัญญา จวงจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
34  
611646
น.ส.สิริลักษณ์ แซ่คู
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
35  
611652
น.ส.ชาลิสา วราโภคานันท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
36  
611663
น.ส.สุนิษา กิจสมุทร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
37  
611669
น.ส.กมลวรรณ ศิริเลิศฤทัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
38  
611685
น.ส.ณัทชภัส ลาภรุ่งปุญชรัสมิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
39  
611692
นายพงศกร จิตรำพรรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
40  
611921
น.ส.อุมาพร เชียงขาว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ