เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG3803 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600310
น.ส.กสิณา จูปราง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
2  
600423
น.ส.กมลทรรศน์ สุกิจวิริยะกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
600660
น.ส.อธิฐิยาภร แขขุนทด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
600689
น.ส.อาภัสรา ทองนำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
600879
น.ส.ณัฐวดี พิมพ์ทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
600957
น.ส.แก้ว แซ่ลี้
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
7  
600993
น.ส.อรพรรณ มานะบัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
601027
นายพงศภัค บุญเติม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
601320
น.ส.กนิษฐา ขวัญเจริญกิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
601469
น.ส.ปิยธิดา พิชิตหฤทัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
601764
น.ส.นนท์ทรี เฉลิมเมือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
12  
601773
น.ส.ณัฐมล ทองรอด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
13  
601932
น.ส.บุณยานุช นฤมิตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
14  
601983
น.ส.อรวรรณ ไสยสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
602060
MS.TOUMKHAM VONGPHACHAN
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
16  
602098
น.ส.รัชน์รพี จักรภีร์ศิริสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
17  
602117
น.ส.กัญญาณัฐ พวงเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน