เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG3843 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592034
น.ส.ดลฤดี เดชเจริญ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
2  
592073
น.ส.ณัฐวดี ประกอบศรี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
3  
592710
น.ส.พรประภา ปักคำวงษ์สังข์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
592712
น.ส.นันทวัน เอี่ยมปริก
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
5  
602514
น.ส.อนิดจิรา เหล่าหวายนอก
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
6  
602516
นายวรากร ทองลิ่ม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
7  
602525
น.ส.จุฑาธุช สอนอาจ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
8  
611340
นายสิปปภาส นฤดลโชติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
9  
611552
น.ส.วริทยา รัศมี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
10  
621098
นายธนกร สินจะโปะ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม