เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG4006 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
573243
น.ส.วิรุณธัญญา ไตรแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
583553
น.ส.เทียรงาม แสงโต
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
3  
590631
น.ส.ณณัฏฐ์ อัศวเชษฐ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
591486
นายกรรไชย ทรัพย์สิทธิกร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
591545
น.ส.ณิชาพัชร์ เกิดทวี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ