เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG4083 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590562
น.ส.บุญสิตา นาเหนือ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
600044
นายสิทธิกร หลักคำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
3  
600412
น.ส.พิมพ์นภัส แรกสูงเนิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
600466
น.ส.มธุริน วัตรถือธรรม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
600744
น.ส.ชมภัทร ทวีโชติธนวัฒน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
6  
600772
น.ส.กนกวรรณ หมื่นตุ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
7  
600805
นายเนติพงศ์ เธียรจินดากุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
8  
600932
น.ส.ภชสร เพ็งสว่าง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
9  
600985
น.ส.กัญญ์วรา เซี่ยงฉิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
10  
600987
นายธนภัทร เสมอจิตต์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
11  
601119
น.ส.สุภัสสรา คล่องประมง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
12  
601156
น.ส.ปารียา แก้วรัตนะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
13  
601377
นายฐิติวัชร์ สำเภาธนพัฒน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
14  
601404
น.ส.ปานตะวัน จันทร์ครบ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
15  
601488
นายอธิวัฒน์ ธาดาดลทิพย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
16  
601538
น.ส.วิลาวรรณ ใจศิริ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
17  
601793
น.ส.ลัญจกร แก้มทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
18  
601904
นายทวีโชติ จรเสนาะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
19  
601939
น.ส.กาญจนา ชัยสาร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
20  
602177
นายธนบดี ถุงทรัพย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ