เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG4853 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592910
นายภคณัฏฐ์ ศุภภัทรเศรษฐ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
2  
600252
น.ส.บุญธิชา เอี่ยมสอาด
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
3  
600280
น.ส.อิสรา อินทรโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
4  
600296
นายวิทยากร สายโรจน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
5  
600496
น.ส.กชกร บุญรอด
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
6  
600502
น.ส.ชินาภา จันทสิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
7  
600513
น.ส.ศศิวิมล ทองคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
8  
600669
นายสุเมชา ศรีชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
9  
600672
นายอัฐวุฒิ ทองยั่งยืน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
10  
600702
น.ส.วิศรุตา แหทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
11  
600790
น.ส.วศินี คำเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
12  
600792
น.ส.วิสสุตา ล้อมวลีรักษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
13  
600983
นายณัฐพล ดุลคนิต
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
14  
600984
นายธนายุทธ บุญหงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
15  
601100
น.ส.สุวนัน จรัลทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
16  
601109
น.ส.วริษฐา อิงคนินันท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
17  
601113
น.ส.ณัฐกาน กลั่นชื่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
18  
601116
น.ส.เบญญารัตน์ บุญคง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
19  
601323
นายภัคพงษ์ วงศ์นิธิกร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
20  
601325
นายยศกร จักรรุ่งโรจน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
21  
601328
นายณพวีร์ สิโนทก
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
22  
601329
นายอนุชิต พรชัยกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
23  
601345
นายการัณยภาส ดาวสุขศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
24  
601346
น.ส.ปริญญาพร เฉิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
25  
601349
นายศุภวัฒน์ ทันสมัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
26  
601356
น.ส.ชาดายา ถนอมโภชน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
27  
601365
น.ส.มินตรา พัชรวงษา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
28  
601459
น.ส.สุรีวัลย์ แสงจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
29  
601499
น.ส.ปาริชาติ แสนมนตรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
30  
601577
น.ส.นัชชา เรืองเดช
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
31  
601708
นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
32  
601771
นายยุวดล บุริจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
33  
601788
น.ส.ศิริพร แซ่ว่อง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
34  
601965
นายปฏิภาณ เหลืองรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
35  
602007
นายนันทกร สุขยืนยง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
36  
602058
น.ส.ชิวาพร บุญสีทุม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
37  
602094
นายชนะชัย บุญมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
38  
602118
นายนพนัย แสนเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
39  
602503
น.ส.ปุณิกา ลิชนะเธียร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
40  
602515
นายเอกสิทธิ์ อินนุพัฒน์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
41  
602536
น.ส.จินตนา อยู่เย็น
บริหารธุรกิจ / การจัดการ