เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG4853 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592912
น.ส.ศรุดา ศักดาชัย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
2  
600058
น.ส.พิมพ์ชนก บุญแน่น
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
3  
600497
น.ส.อารียา แผนมะหิง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
4  
600652
นายพงศธร พิทยาเวช
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
5  
600653
น.ส.เสาวภาคย์ ยอดเพชร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
6  
600680
น.ส.ปณิฏฐา แดงสิน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
7  
600714
น.ส.ศิริลักษณ์ พงษ์เวียงจันทร์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
8  
600720
น.ส.กชพร พิบาลขันธ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
9  
600995
น.ส.เพ็ญพิชา ตุ่ยบุรี
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
10  
601043
นายเจมี่ ไมล์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
11  
601062
น.ส.นภัสวรรณ สาเลิศ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
12  
601069
น.ส.กุลนิษฐ์ ศิริแข
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
13  
601082
น.ส.กรกมล พุฒผา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
14  
601237
น.ส.ณัฐธยาน์ สุนทรเสถียรกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
15  
601265
น.ส.กชพัสตร์ เมืองมูล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
16  
601418
น.ส.ศุภาวรรณ บุญเลื่อน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
17  
601635
นายเตชสิทธิ์ กันทะใจ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
18  
601636
นายกฤษฎาคล ดลเอี่ยม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
19  
601693
น.ส.อริสรา แซ่เฮ้ง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
20  
601694
นายประพล ปิ่นมิ่ง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
21  
601710
น.ส.จุฬาลักษณ์ เสวันนา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
22  
601726
น.ส.ภีรดา ทองแดง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
23  
601744
น.ส.ปิยธิดา ธานีกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
24  
601749
น.ส.ไอลดา ระรื่นรมย์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
25  
601779
น.ส.กัญญาภัค สาทิพจันทร์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
26  
601873
น.ส.มนัสวี โม๊ะสันทะ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
27  
601924
น.ส.อัยรดา พูนศิริ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
28  
601931
น.ส.ภัณฑิรา สุขโชคชัย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
29  
601978
น.ส.นิโลบล สุวรรณประทีป
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
30  
602022
น.ส.พรพิชชา ประวิชพราหมณ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
31  
602072
นายจิรายุส ล้อมวงศ์วิทยา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
32  
602092
น.ส.ธันย์ชนก จุ่นคง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
33  
602100
นายณพัช ภูธเรศธราดล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
34  
602102
นายสุทธิเดช นรเศรษฐ์พิศาล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
35  
602149
นายรฐนนท์ ม่วงงาม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
36  
602490
น.ส.ศรัณยา อนันทสุข
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
37  
602548
นายทัชกรณ์ พัดเกิด
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
38  
602554
น.ส.กุลธิดา นามวิเศษ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ