เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG5013 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620005
น.ส.พิชฌภรณ์ จำปาบุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
620007
น.ส.ภัคจิรา สุขประเสริฐ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
620008
น.ส.พัชชาภา เหมรา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
620010
น.ส.จิดาภา อิ่มเพิ่มสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
620013
น.ส.วนิดาพร ทองโชติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
620014
น.ส.จิราภรณ์ ปานเขาย้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
620022
น.ส.บุณยานุช วงศ์วัฒนะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
620046
น.ส.อมรรัตน์ คำหงษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
620072
น.ส.ณัฐวศา อินทรโอภาส
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
620073
น.ส.จิรัตติกาล บุญดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
620099
น.ส.วรดา บุญเกิดรอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
620100
น.ส.ดลภร พ่วงประทุม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
620101
น.ส.ปวีณา การะพิทักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
620115
นายรัชชานนท์ อุทานิตย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
620116
น.ส.หทัยรัตน์ วิวรรณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
620133
น.ส.ไอรดา นิลเอี่ยม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
620134
น.ส.วรรณฤดี ศิริวัฒน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
620158
น.ส.นริศรา เฝ้าทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
620159
นายกฤษณ์ กุลศิลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
620160
น.ส.บัณฑิตา จั่นสำอางค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
620161
น.ส.ทิพวรรณ พรหมมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
620197
น.ส.ยุภาพร ทองมหา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
620198
น.ส.ศรัญยา ปู่แก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
620243
น.ส.เสาวลักษณ์ ฟูมั่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
620244
น.ส.ณัฐณิชา โชคเกื้อกูลกิจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
620245
น.ส.วิภาวี โกกอุ่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
620246
น.ส.ณัฏฐณิชา เทศขำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
620464
น.ส.พรรณวษา พลนรา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
620465
น.ส.ฐาปณี วิชาชม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
620467
น.ส.สิรินันท์ แรกขึ้น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
620470
น.ส.สุกัญญา สารอินทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
620471
นายสหัสวรรษ สีกองแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
620472
น.ส.วิลาสินี คำมงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
620473
น.ส.สโรชา ฤทธิ์เดช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
620474
น.ส.นรินธร ถนอมพงษ์นาวิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
620476
นายธีรภัทร พันธ์โภชน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
620480
น.ส.ณิชกานต์ บุญเเจด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
621189
น.ส.ออมฤดี เอี่ยมช้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
621260
น.ส.อรชพร ทรัพย์ศิริ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
621270
น.ส.เจนจิรา น้อยบุดดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
621273
น.ส.เทพินทร์ ปฏิญญาบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์