เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG5013 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620489
น.ส.หนึ่งฤทัย อวยชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
620495
น.ส.พรไพลิน อินทร์จันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
620496
น.ส.พัชรินทร์ นารินรักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
620497
น.ส.ปัญณพร ไผ่เกาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
620498
น.ส.นิลาวรรณ คดเกี้ยว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
620499
น.ส.ศิริพร มากแพ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
620500
น.ส.สุธิตา คิรีเขียว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
620505
น.ส.พรนิภา เเสวงดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
620508
น.ส.เจนจิรา ชมแพง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
620509
น.ส.วรัญญา คงสมนาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
620510
น.ส.นิภาภัทร สุขสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
620511
น.ส.เฟื่องฟ้า รู้บุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
620512
น.ส.บุญธิญา สีไธสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
620517
น.ส.พิมพ์สิริ เขียวภักดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
620519
น.ส.มารีนา ดอเลาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
620522
น.ส.ฐิติพรรณ ศรีคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
620523
น.ส.วิชุดา วงศ์นพรัตน์เลิศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
620524
น.ส.เบญจมาภรณ์ จันทร์เหล็ก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
620525
น.ส.หัทยาภรณ์ โพสาลาแสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
620528
น.ส.จิราภรณ์ พรมชาติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
620529
น.ส.วัชรี ฉิมวัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
620530
น.ส.สารีนา ดอเลาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
620534
น.ส.ธัญญารัตน์ พลเสนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
620535
น.ส.สุชัญญา หอมศักดิ์มงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
620536
น.ส.สุภาวดี วรครุฑ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
620538
นายวิทวัฒน์ ศรีเวช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
620539
น.ส.อรทัย เม่งบุตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
620540
น.ส.รัชฎากร ศรีปิยะพันธุ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
620542
น.ส.พิชญา อุยพิตัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
620543
น.ส.อรไพรินทร์ สมรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์