เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG5043 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600154
น.ส.พิมพกานต์ ศรีอำพันธ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
2  
600367
น.ส.มุจลินท์ เจริญรูป
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
3  
600368
น.ส.ผุสดี ศรีนาค
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
4  
600445
นายนภัสกร ประนิทานะโต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
5  
600474
น.ส.ธันยพร กิ่งดอกไม้
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
6  
600500
น.ส.ศศิธร สุวิชัย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
7  
600515
น.ส.อรกัญญา ลิขิตบัณฑูร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
8  
600596
น.ส.ธนภรณ์ ทองศิริ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
9  
600612
น.ส.พิมพ์ชนก ถาวรวัชรกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
10  
600633
น.ส.ทิพวัลย์ พันธุรัตน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
11  
600643
น.ส.อินทิรา พลประชิต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
12  
600695
น.ส.ฐิติมา เลื่อนแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
13  
600743
น.ส.สุนิสา เดวีเลาะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
14  
600756
น.ส.นุชวรา สืบสุนทร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
15  
600847
น.ส.บุษยารัตน์ จันทคัด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
16  
600856
น.ส.ศรุตานันท์ บรรลุสันต์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
17  
600905
น.ส.จันทิมา ลี้ตี๋
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
18  
600911
น.ส.อัญชนา กองมาลี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
19  
600918
น.ส.อาทิตยาภรณ์ สีหอม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
20  
601108
น.ส.อารยา พิชิตชัยณรงค์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
21  
601155
น.ส.ปานฝัน บุญเชิดชู
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
22  
601315
น.ส.เกวลี สอนการ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
23  
601431
น.ส.พรไพลิน อุตส่าห์การณ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
24  
601433
น.ส.ชฎาภรณ์ ทวีธง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
25  
601545
น.ส.นันทพร อำนวยโชคเจริญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
26  
601591
น.ส.โสรยา หมัดสุเด็น
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
27  
601598
น.ส.สิริลดา เรืองรุ่งโรจน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
28  
601618
น.ส.อุมาพร ตอพล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
29  
601702
น.ส.สุธาวัลย์ สุพรัตน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
30  
601817
น.ส.นลิตรา นนท์คำวงค์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
31  
601848
น.ส.ซานีย๊ะห์ สาเหาะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
32  
601900
น.ส.สโรชา อนุภาพยุทธชัย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล