เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG5043 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590208
น.ส.อรรยา ท้วมอ้น
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
2  
600153
น.ส.พรรณรายณ์ บัวพันธ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
3  
600155
น.ส.ภาวลิน แสนคำราง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
4  
600157
น.ส.อริสรา บิดา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
5  
600356
น.ส.ชลิดา ลุนระบุตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
6  
600359
น.ส.ขวัญฤทัย อยู่เย็น
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
7  
600413
น.ส.รุสลาวาตี แนหะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
8  
600415
น.ส.ศิริรัตน์ กรอบมาศ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
9  
600543
น.ส.ณัฐศิกาญจน์ เหล่าวาณิชธานภา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
10  
600595
น.ส.ซัยนี่ บิลก่อเด็ม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
11  
600597
น.ส.ปาณิสรา อ่อนสี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
12  
600610
น.ส.วริศรา จันอิ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
13  
600621
น.ส.กรรณ์ฐิกา ติกขะนา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
14  
600675
น.ส.วิจิตร นางวงค์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
15  
600728
น.ส.ยุพาภรณ์ ฉิมคีรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
16  
600892
น.ส.ฑิมภ์พร ทองเสน่ห์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
17  
600928
น.ส.ปรารถนา นนท์พละ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
18  
601041
น.ส.สิรามล ปาลวัฒน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
19  
601055
น.ส.มุฒิตา หมื่นจบ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
20  
601072
น.ส.ชนากานต์ ศรีแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
21  
601078
น.ส.เพ็ญนภา แสงชมภู
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
22  
601211
น.ส.มณีรัตน์ ขอดเตชะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
23  
601238
น.ส.ภูริชญา อนันตภักดิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
24  
601316
น.ส.สุภาพ ธรรมกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
25  
601585
น.ส.ศศิธร ทองสวด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
26  
601874
นายวชิระ ทองเกียรติ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
27  
601942
น.ส.กนกพรรณ บุญโต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
28  
601962
น.ส.ธัญญารัตน์ หินจีน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
29  
602059
น.ส.สุดารัตน์ จินดา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
30  
602175
น.ส.ภาณุมาศ อุทธิสาร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล