เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG5053 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620084
น.ส.จิตรลดา วงศ์รักษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
620144
น.ส.ศิริวรรณ นาคนาวา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
620147
น.ส.ศลิษา มณีรัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
620173
น.ส.นิศาชน แหม่มเพชร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
620174
น.ส.บุญญารักษ์ บุญกาญจน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
620211
น.ส.ธานาภา ชุนกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
620215
น.ส.กนกพร พงศกรโสภา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
620216
น.ส.สุพิชชา ขุนหาญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
620217
น.ส.ณัฐณิชา แสงประเสริฐ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
620315
น.ส.ณัฐกานต์ แก้วเอียด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
620334
น.ส.ทักษิณา สุขพงษ์ไทย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
620337
น.ส.สุธินันท์ อานามวงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
620437
น.ส.สิริกานดา แก้วจรัส
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
620616
น.ส.บุณญวีร์ คชสุวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
620617
น.ส.กิติยา มาตจุฬา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
620635
น.ส.มนัสวีย์ รอดขาว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
620644
นายนิติภูมิ ชมนาวัง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
620648
น.ส.ชาลินี บุญแช่มชู
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
620661
น.ส.ญาธิพันธ์ ศรีโยหะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
620662
น.ส.สุพรรณี วิรองศักดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
620666
น.ส.กริชศิญา บัวสระ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
620681
น.ส.ภูชิษา แสงจันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
620723
น.ส.ภัทราวดี ทับทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
620751
น.ส.ธณาพร ทีทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
620755
น.ส.ชุติกาญจน์ รักขพันธ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
620763
น.ส.ชฎาพร ทองน้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
620797
น.ส.วาสิตา ตาลตา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
620813
น.ส.กัลย์ฐิตา เอกวราธำรงฤทธิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
620823
น.ส.ปวีณุช นราศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
620828
น.ส.ปณาวลี เก็งวินิจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
620895
น.ส.เบญญทิพย์ มีชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
621016
น.ส.รุจิรัมพร พิมาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
621051
น.ส.ศุภนิดา กลัดสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
621068
นายศุภฤกษ์ ลาภขวัญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
621091
น.ส.เกษราภรณ์ พานุวงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
621129
นายกิตติศักดิ์ ธงขาว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
621146
น.ส.กนกนารถ สนกนกพรชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
621149
น.ส.เบญจวรรณ บึงบาง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
621167
นายพิชญะกานต์ บุญพิมพ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
621172
น.ส.พรสวรรค์ โสกัณทัต
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
621271
น.ส.ลัลลลิลล์ เมฆขุนทด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
621284
น.ส.อรสา ปานทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
621307
น.ส.อภิชญา รัตนวรรณนุกูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
621405
น.ส.กรวีร์ ศรีจงใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์