เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG5133 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600161
น.ส.แพรวา เลิศกิตติอมรกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
600162
น.ส.กนกนันท์ นามบำรุง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
600172
น.ส.ปรียนันท์ เพชรทอง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
600181
น.ส.ศศินา ไกรพูน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
600182
น.ส.ศุภกร คำพานิช
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
600208
น.ส.กมนนัทธ์ ฟูเกียรติพงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
600235
น.ส.ณัฏฐณิชา บุตรโพธิ์ศรี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
600250
น.ส.รสนันท์ อัมระนันทน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
600251
น.ส.ศิรประภา เพ็งลุน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
600278
น.ส.ปนัสยา หมั่นมา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
600290
นายจิรายุ โชคสัมฤทธิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
600347
น.ส.กนกทิพ ลำมะยศ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
600404
น.ส.เบญจวรรณ วิเศษสิงห์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
600454
น.ส.รุจิเรข ลิมปภาส
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
600456
นายพีรวัส คูเศรษฐวัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
16  
600495
น.ส.เมธาวี เมธาธีระนันท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
17  
600540
น.ส.วรกานต์ พรหมพิริยะกูล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
18  
600542
น.ส.นลินทิพย์ สีแสง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
19  
600549
น.ส.ฐิติรัตน์ ศรีเดช
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
20  
600594
น.ส.ญาสุมินทร์ หมัดเจริญ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
21  
600607
น.ส.รุ่งกานต์ อินทรัตน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
22  
600630
น.ส.กวินทรา แซ่ตั้ง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
23  
600822
น.ส.รัตนาวดี ซีประเสริฐ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
24  
600849
นายอัษฎายุธ จริงจิต
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
25  
600863
น.ส.ณัฐมน อัศวภูษิตกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
26  
600864
น.ส.ธรธรรม คำมา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
27  
601171
น.ส.ตันหยง สงวนไว้
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
28  
601178
น.ส.อรทิพย์ ฟูมณีโชติ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
29  
601179
น.ส.พริมา ศิริลิมประพันธ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
30  
601198
น.ส.ปาระมี วงษ์เวียน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
31  
601199
น.ส.อรรัมภา วงษ์จินดา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
32  
601208
น.ส.กัญญาณัฐ ฉัตรอุทัย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
33  
601285
น.ส.วรพรรณ ขวัญบุญ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
34  
601450
นายศุภกานต์ ศุภชัยภิญโญ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
35  
601601
น.ส.เพ็ญจันทร์ เรืองศรี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
36  
601742
นายสุภวัชร กุลอุดมวิวัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
37  
601838
นายพสิษฐ์ เกียติเจริญวัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
38  
601846
น.ส.ศศิณา ครอบบัวบาน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
39  
601913
น.ส.ธนารีย์ พรมโสภา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน