เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG5133 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600163
น.ส.จันทกานต์ อัตตโนรักษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
600166
นายดิษฐวัฒน์ ภวชัยยันต์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
600169
น.ส.ธาริกา เอกอธิโชติ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
600170
น.ส.นันท์นภัส รัตนวลีดิโรจน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
600173
น.ส.ปัญณรัตน์ หารประเสริฐ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
600174
น.ส.ปาริฉัตร ชินวัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
600179
น.ส.ภูมิพิรินทร์ แก้วเครือคำ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
600183
น.ส.สิยาพัฐ กุลโอฬารไพศาล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
600291
น.ส.จริยา ศรีวะรมย์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
600292
น.ส.พนิดา สังข์นุ่ม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
600405
น.ส.ชัญญานุช รุ่งโรจน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
600511
น.ส.ชลิดา ศรีกระจาย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
600539
น.ส.สุไฮลา กุวิง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
600560
น.ส.นวพร แพรดอก
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
600620
น.ส.ตรีรัตน์ พรรณรังษี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
16  
600662
น.ส.ธีรดา ขวัญเจริญทรัพย์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
17  
600834
น.ส.ภัคพร วิลาสุวรรณ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
18  
600866
น.ส.เบญจวรรณ ดอนอุบล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
19  
600915
น.ส.มานิตา แก้วปัญญา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
20  
600947
น.ส.รวิสรา มีลักษณ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
21  
601174
น.ส.ศุภิสรา สุตสุนทร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
22  
601226
น.ส.ฐิติภา แก้วมงคล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
23  
601263
นายวชิรวิทย์ แปลงกาย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
24  
601289
น.ส.ศศิธร แก้วเรือง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
25  
601291
น.ส.ตวงกนก เพชรบูรณ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
26  
601355
นายศุภวิชญ์ ลาภศิริวัฒน์กุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
27  
601609
นายณัฐชนน เชิดชัย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
28  
601647
น.ส.ปิยภัทร สืบแสงอินทร์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
29  
601704
น.ส.ปัณฑานิษฐ์เดช ภูผาคุณ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
30  
601839
นายจิรณัฏฐ์ ก่อถิรวัสส์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
31  
601840
น.ส.ศิริวรรณ ศรีวิเศษ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
32  
601938
น.ส.ชนิสรา โกศลวิทยานันต์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
33  
611974
นางพิรงรอง ฤทธิรงค์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน