เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG5163 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600688
นายวุฒิวัฒน์ ทองก้อน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
2  
600961
น.ส.อรยา ศรีชะอุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3  
601640
น.ส.อุทัยวรรณ ก๋งเม่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
4  
610384
น.ส.กัลยรัตน์ พิพัฒน์ศรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5  
611066
น.ส.เกณิกา ยอดเขมากุลพร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6  
611208
น.ส.สุธีรา ผลเอนก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
7  
611576
นายปฏิพัทธ์ พูลเพิ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร