เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG5223 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600212
น.ส.ธมลวรรณ พิมพา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
2  
610338
นายจิรภัทร แจ้งสว่าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
3  
610349
นายณัฐพล ปู่แส
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
4  
610998
นายวรวัฒน์ จันทร์ตัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
5  
611196
น.ส.จิรานันท์ เข็มกลัด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
6  
621858
นายจิรวัฒน์ ศิริสุวรรณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
7  
621863
นายเกียรติศักดิ์ จบศรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
8  
621864
นายวงศกร จงสมจิตต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์