เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG5233 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592955
นายจักรพรรณ สุทธินาค
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
2  
600648
น.ส.มนัสนันท์ คำทอง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
3  
600676
นายอภิสิทธิ์ พึ่งจันทร์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
4  
601986
น.ส.ชัชสรัญ นิมิตรพรสุโข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
5  
602513
นายวัชรพงษ์ จันทรา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
6  
602552
นายวินัย โพธิ์พรม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
7  
610011
น.ส.มรกต หลีจา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
8  
610016
น.ส.ณัฐวรา พันธุ์วิเชียร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
9  
610202
น.ส.ชุติมา ชูแสง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
10  
610255
น.ส.พีรยา เอียบก๊ก
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
11  
610282
น.ส.ศุภิชญา เทพวงศ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
12  
610341
น.ส.ธัญสรณ์ เมธีบุญวิริยะกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
13  
610403
น.ส.สุรางคนา แซ่หลิว
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
14  
610604
นายลัทธพล หงษ์คำ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
15  
610684
น.ส.นันท์นภัส ครุนันท์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
16  
610893
นายจักรกฤษณ์ ก่ำเกิด
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
17  
610899
น.ส.ชุติมา หล้าอ่อน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
18  
610985
นายสุรกานต์ แซ่หยั่ง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
19  
610988
น.ส.ณัฐชา ยารังษี
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
20  
611053
นายกฤษฎ์ธนโชติ ทิพย์พญาชัย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
21  
611570
นายศุภณัฏฐ์ สวัสดิ์จินดา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน