เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG5243 กลุ่ม 04
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600656
น.ส.วรางคณา นาสารีย์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
2  
600672
นายอัฐวุฒิ ทองยั่งยืน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
3  
601074
น.ส.ชลลดา สัญญจิตต์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
4  
601099
น.ส.สิรินรัตน์ สิทธิสำรวย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
5  
601153
นายภีระพงศ์ ศิริโชคสุริยสุข
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
6  
601201
น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์เรือง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
7  
601330
น.ส.ทรรศน์พร ไมตรี
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
8  
601381
น.ส.ปวีณา เทพยศ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
9  
601385
น.ส.ยลรดี ศรีสุพัฒน์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
10  
601386
น.ส.พิมพ์นารา กิตติภัทรสกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
11  
601525
น.ส.พัชรจุฑา ดาวราย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
12  
601534
น.ส.จิดาภา เรืองอุไร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
13  
601578
นายวทัญญู ภคพงศ์พันธุ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
14  
601672
น.ส.ณัฏฐณิชา วันทอง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
15  
601735
น.ส.ศิริพร แซ่ว่าง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
16  
601925
นายธนาพลิศ จันทวงษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
17  
601965
นายปฏิภาณ เหลืองรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
18  
602040
น.ส.นิภาพร พงษ์ไทย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
19  
602479
นายธงชัย ชนะชาญมงคล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
20  
602495
น.ส.จิรารัตน์ คล้ายคลึงวงษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
21  
602507
นายนพกฤษณ์ อินทรักษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
22  
602543
น.ส.ปัทมา รอตภัย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
23  
610004
น.ส.ณัฐริกา สร้อยทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
24  
610024
น.ส.ปาลิตา จันทนารักษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
25  
610254
นายปริญญา แก้วบุรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
26  
610462
น.ส.ชฎาภรณ์ ทองสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
27  
610661
น.ส.เมทิกา พจนาเดชเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
28  
610888
นายปรเมศวร์ เยาวภักดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
29  
611651
น.ส.กัญญาณัฐ ทาคำมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
30  
612016
นายสรวิศ บัณฑุกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่