เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG5243 กลุ่ม 07
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600253
น.ส.พิมพิกา มุทาพงศ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2  
600351
น.ส.บงกชรัตน์ บัวทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3  
600667
น.ส.ธิดาพร วงษ์จินดา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4  
600718
น.ส.ณัชชา ดีมั่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5  
600754
น.ส.นิตยาวรรณ ชูประดิษฐ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
6  
600959
น.ส.นฤสรณ์ เอมศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7  
601037
นายนัฐพล พงศะบุตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8  
601185
นายพีรพงษ์ จ้อยเเก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
9  
601737
น.ส.อุดมรัตน์ ระงับภัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
10  
601738
นายวราทัต ศรีนอบน้อม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
11  
601767
นายปฏิภาณ นันทพล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
12  
601981
นายรักสิทธิ์ แสวงมี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน