เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG5333 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610542
น.ส.ณัฐกานต์ แก้วนวล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
610802
น.ส.พรเพ็ญ การสมทรัพย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
611161
น.ส.กนิษฐา เสนาวงค์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
620051
น.ส.เกวลิน คำหอมกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
620085
น.ส.ปุณยนุช ลิมากุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
620255
นายสิทธิชัย จีนหลง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
620321
น.ส.ณัฐณิชา คำถนอม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
620422
น.ส.ชุติมา เรืองโรจน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
620429
น.ส.กมลลักษณ์ สมเจริญวัฒนา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
620486
น.ส.อารีรัตน์ โมทนา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
620507
น.ส.ณัฐณิชา ทองใบบุนนาค
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
620526
น.ส.มัลลิกา อินต๊ะเสน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
620794
น.ส.มยุเรศ แสงจง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
620887
น.ส.ประภาภรณ์ รุ่งแจ้ง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
621012
นายทิวัตถ์ หาญพุฒ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
621077
น.ส.นันทิญา บุญทศ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
621099
น.ส.ศุภิสรา ธรรมมะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
621127
น.ส.จิดาภา วิลัยกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
621138
น.ส.ปิ่นสุดา แย้มเผื่อน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
621139
น.ส.กมลวรรณ นาคบำเพ็ญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
621140
น.ส.อารียา สีเขียว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
621143
นายธีรพงศ์ อินทรวงส์โชติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
621182
น.ส.อัณศยา ยั่งยืน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
621234
น.ส.ตรีชญาภรณ์ พวงทาผา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
621242
น.ส.ปรียพันธ์ ยลอารีย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
621262
น.ส.กนกวรรณ บาลใจ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
621329
น.ส.วิลาสินี โพธิ์ไทร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
621338
นายธราพัฒน์ วงแก้วเจริญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
621346
นายธนนท์ ทองสมุทร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
621352
นายสรัช เหล่าปราชญกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
621356
น.ส.ศุภศิริ สงวนสัจ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
621371
น.ส.ดลฤดี พลรักษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
33  
621416
น.ส.มิกิ โอกาวาระ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
34  
621447
น.ส.ศิริกัลยา พิชิตกุลธรรม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
35  
621804
นายกุลเชษฐ์ พลาฤทธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
36  
630101
นายกฤษฎิ์ หิรัญวงษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด