เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG6003 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610168
น.ส.ปุณยนุช เครือโสม
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
2  
610249
น.ส.ภณิดา ประทุมมา
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
3  
610867
น.ส.กัญญาพัชร์ ธรรมธาดา
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
4  
620018
น.ส.วรรณวิสา เทศดี
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
5  
620058
น.ส.ศุภัสรา สีล้ง
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
6  
620162
น.ส.รักษ์ชนก ศุภฤกษ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
7  
620196
น.ส.พรกนก อ่อนจิตร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
8  
620272
น.ส.ศิวรัตน์ บำรุงวัด
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
9  
620319
น.ส.รพีพร เหมือนหงษ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
10  
620326
น.ส.ชนากานต์ จันมา
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
11  
620353
นายรัชชานนท์ ญาณคำ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
12  
620357
น.ส.นริศรา ทางดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
13  
620366
น.ส.ปภาดา หมั่นเสมอ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
14  
620413
น.ส.ชมพูนุช วิสุทธิจิตร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
15  
620446
น.ส.สุกัญญา ยิ่งโสภณ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
16  
620447
น.ส.นลินา สายหยุด
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
17  
620692
น.ส.นภสร พงศ์ธีรธนธัญ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
18  
620695
น.ส.วรรณพร ตะบองเพ็ชร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
19  
620708
น.ส.กรกนก บุญประสิทธิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
20  
620872
น.ส.สุพิชญา ฝั้นแบน
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
21  
620891
น.ส.พีรยา แย้มสุคนธ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
22  
620937
น.ส.สุพัตร์ตา สระทองเนียม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
23  
621021
น.ส.วิภาวินี ไกรยะสวน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
24  
621111
น.ส.ชลธรารินทร์ ทองอ่อน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
25  
621280
นายชินดนัย เกียรติแสงทอง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
26  
621344
น.ส.วิชิตา จันทร์คีรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
27  
621359
นายพีรพัฒน์ สุขศรีจันทร์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
28  
621364
นายธนกฤต บรรยงพฤฒิ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
29  
621380
น.ส.เปรมสิริ พันสุดน้อย
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
30  
621434
นายธนนนท์ ถิรงพงศานุรักษ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
31  
621482
น.ส.เบญจวรรณ พันประดับ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
32  
621507
น.ส.จันทรัตน์ ลิ่วเฉลิมวงศ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
33  
621870
น.ส.จุฬาลักษณ์ สายอุทัศน์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว