เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา FN1603 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590821
นายธีรวัฒน์ ลิ้มสกุลทิพย์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2  
591671
น.ส.ณัฐมล เสนวงค์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
3  
592826
น.ส.ธนิตา บุญส่ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4  
592955
นายจักรพรรณ สุทธินาค
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
5  
600255
น.ส.วริษฐา บรรพพงศ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
6  
600463
น.ส.พิชชานันท์ พุทธสุวรรณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7  
600648
น.ส.มนัสนันท์ คำทอง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
8  
600672
นายอัฐวุฒิ ทองยั่งยืน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
9  
600718
น.ส.ณัชชา ดีมั่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
10  
600799
น.ส.ภัทรพรรณ พุ่มโพธิ์ทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
11  
600923
นายอิศรา โกญจนาวรรณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
12  
601051
น.ส.อัยรดา นิยมชาติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
13  
601221
น.ส.ณัฏฐธิดา ลิ้มสวนทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
14  
601308
น.ส.วรินยุพา ชุนบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
15  
601317
น.ส.อิสรีย์ นิธิกรทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
16  
601359
น.ส.ศิริวิมล เจียมพูนสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
17  
601410
นายเกียรติคุณ พลาชีวะ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
18  
601508
น.ส.กัญญาพร แซ่ตั้ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
19  
601705
น.ส.ชุติพร ใจดี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
20  
601737
น.ส.อุดมรัตน์ ระงับภัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
21  
601767
นายปฏิภาณ นันทพล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
22  
602007
นายนันทกร สุขยืนยง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
23  
602026
นายวรภัทร โควินท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
24  
602110
นายจรณินท์ บัวศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
25  
602170
น.ส.เกวลี เจริญสิงห์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
26  
602178
น.ส.กัญญ์กุลณัช ปัสโส
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
27  
602497
น.ส.พัชรมัย ตันติวลัยรักษ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
28  
602498
นายธีรานันท์ บานแย้ม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
29  
602512
นายปรเมษฐ์ แย้มแสง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
30  
602536
น.ส.จินตนา อยู่เย็น
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
31  
602543
น.ส.ปัทมา รอตภัย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
32  
610004
น.ส.ณัฐริกา สร้อยทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
33  
610008
นายโชติตระการ อิกูจิ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
34  
610024
น.ส.ปาลิตา จันทนารักษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
35  
610187
น.ส.กรชนก วัฒนสินไพศาล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
36  
610208
น.ส.วรรณภา รอนไพรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
37  
610237
นายภากร เกตุแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
38  
610254
นายปริญญา แก้วบุรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
39  
610277
น.ส.ปวริศา จงมาตรกลาง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
40  
610328
น.ส.เหนือฝัน สุนทรรัมย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
41  
610340
น.ส.ทรัพย์เพิ่ม จันทร์โศภิษฐ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
42  
610347
น.ส.เนตรชนก หันเหิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
43  
610399
นายภานุวัฒน์ ยันครุ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
44  
610462
น.ส.ชฎาภรณ์ ทองสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
45  
610648
น.ส.ธัญมน ศรีต่ายขำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
46  
610661
น.ส.เมทิกา พจนาเดชเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
47  
610815
น.ส.ณิชาภา บุญเพ็ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
48  
610869
น.ส.นลินทร์ทิพย์ เสถียรพงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
49  
611001
น.ส.พวงผกา ศรีชัย
บริหารธุรกิจ / การตลาด (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
50  
611394
น.ส.วรรณภร สุขงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
51  
611421
น.ส.อรวรรณ สวัสดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
52  
611482
น.ส.น้ำฝน สุ่มมาตย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
53  
611514
น.ส.ศิริลักษณ์ สิริสายพิรุณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
54  
611563
น.ส.นพวรรณ เหล็กดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
55  
611594
น.ส.วาสนา เปียนวม
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
56  
611645
น.ส.ผกากรอง อุบลจินดา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
57  
611649
นายอัครพล แสงโพธิ์ดา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
58  
611651
น.ส.กัญญาณัฐ ทาคำมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
59  
611667
น.ส.ชลิตา บุญพร
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
60  
611683
น.ส.ปภาณิน บุญปก
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
61  
611973
น.ส.วลัยลักษณ์ ชื่นแตง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
62  
612000
น.ส.สิริลักษณ์ อุปมาอ่ำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
63  
612003
น.ส.จิณห์นิชา วิสุทธิวัฒน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
64  
612007
นายอัสนี ณ น่าน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
65  
620098
นายภาคิน อรุณฤทธิคุณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
66  
620186
นายอนันตชัย คุ้มจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
67  
620265
น.ส.เกสรา ทองคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
68  
620266
น.ส.ฆัมพร แสนกล้า
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
69  
620279
น.ส.วรินกาญจน์ เจตนาริสุทธิกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
70  
620314
น.ส.วิภาดา อุ่นอินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
71  
620363
น.ส.สิรภัทร แป้นถึง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
72  
620438
น.ส.วรรณกานต์ บุญชู
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
73  
620444
นายคณาพงษ์ จำปาทิพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
74  
620566
นายปณิธาน โอภาสวงศ์อภิรดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
75  
620737
น.ส.สุดารัตน์ ตามสีวัน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
76  
620835
น.ส.จิระนันท์ มิ่งมั่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
77  
620983
น.ส.เสาวลักษณ์ ทองนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
78  
621000
นายธีรวัฒน์ เพ็ชรภา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
79  
621007
น.ส.พิมพ์นิภา รุประมาณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
80  
621209
น.ส.อภิสรา งามเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
81  
621326
น.ส.พรลภัส แก้วนุช
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
82  
621374
นายพิชญธีร์ สิงห์สู่ถ้ำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
83  
621381
น.ส.ณัฐวดี นิลนนท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
84  
621451
น.ส.บุษกร กงแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
85  
621453
น.ส.วิรัลพัชร คชชา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
86  
621492
น.ส.ณิชกานต์ พละสาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
87  
621514
นายวีรภัทร กระแสโท
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
88  
621515
นายปรีชา สดับสาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
89  
621807
น.ส.นัดชา อาบูลี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่