เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา FN1603 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600720
น.ส.กชพร พิบาลขันธ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
2  
602549
น.ส.ธัญชนก วัชรวรรณี
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
3  
610016
น.ส.ณัฐวรา พันธุ์วิเชียร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
4  
610255
น.ส.พีรยา เอียบก๊ก
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
5  
610282
น.ส.ศุภิชญา เทพวงศ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
6  
610988
น.ส.ณัฐชา ยารังษี
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน