เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา FS4936 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
580548
น.ส.ศิริพรรณ วิวัฒน์พิเชษพงศ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2  
600331
น.ส.สุธิชา แถบเกิด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3  
600589
น.ส.ศศิธร รัตตะประทุม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4  
600665
น.ส.นิภาวรรณ พรมมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5  
600677
น.ส.ซาน่า พลเมืองนิตย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6  
601000
น.ส.สุชานาถ ใจจ่าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
7  
601196
น.ส.บุษกร อินทร์สุวรรณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
8  
601200
น.ส.อมิตา นุ่นไฝ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
9  
601711
น.ส.กาญจนา นนทสิงห์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
10  
602074
น.ส.ทิพจุฑา เจริญเตีย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร