เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1043 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592826
น.ส.ธนิตา บุญส่ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2  
600172
น.ส.ปรียนันท์ เพชรทอง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
600182
น.ส.ศุภกร คำพานิช
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
600235
น.ส.ณัฏฐณิชา บุตรโพธิ์ศรี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
600454
น.ส.รุจิเรข ลิมปภาส
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
600495
น.ส.เมธาวี เมธาธีระนันท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
600540
น.ส.วรกานต์ พรหมพิริยะกูล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
600594
น.ส.ญาสุมินทร์ หมัดเจริญ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
600607
น.ส.รุ่งกานต์ อินทรัตน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
600822
น.ส.รัตนาวดี ซีประเสริฐ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
601179
น.ส.พริมา ศิริลิมประพันธ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
601198
น.ส.ปาระมี วงษ์เวียน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
601199
น.ส.อรรัมภา วงษ์จินดา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
601208
น.ส.กัญญาณัฐ ฉัตรอุทัย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
601601
น.ส.เพ็ญจันทร์ เรืองศรี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
16  
601838
นายพสิษฐ์ เกียติเจริญวัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
17  
601846
น.ส.ศศิณา ครอบบัวบาน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
18  
621865
นายสรรเพชญ ศิรินคร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
19  
630010
น.ส.ดวงใจ ประยงค์รักษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
20  
630011
น.ส.กนกวรรณ เชยอักษร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
21  
630013
นายชยุตพงศ์ ภูมิภักดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
22  
630015
นายอัษฎาวุธ แก้วมาลุน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
23  
630017
น.ส.ศศิกาญจน์ โนนสิงห์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
24  
630022
น.ส.กัญญาภรณ์ ศรีสมัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
25  
630041
น.ส.อริสา ชมมาลี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
26  
630116
น.ส.หทัยชนก รอดคร้าม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
27  
630183
น.ส.สุชานันท์ จันทร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
28  
630192
น.ส.สุภาภรณ์ ขวัญอ่อน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
29  
630215
น.ส.คลอเดีย เสือสมิง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
30  
630226
น.ส.ณภัทร วัฒนะศิริสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
31  
630229
น.ส.พิมพ์นิภา พลจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
32  
630230
น.ส.อินทร์ทุอร ทรงศิริ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
33  
630238
น.ส.ชมพูนุท อำนวยทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
34  
630246
น.ส.กันทิมา เที่ยงแล้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
35  
630269
น.ส.เฟื่องฟ้า เจริญรัตน์ประทุม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
36  
630274
น.ส.เรณุกา บุญรอด
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
37  
630278
นายธนวัฒน์ พิมศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
38  
630280
น.ส.อาภัสรา งามละไม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
39  
630282
น.ส.ชลธิชา เผือกมะหิงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
40  
630294
น.ส.เขมจิรา จำลอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
41  
630297
น.ส.นภัสสิกานต์ สมส่วย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
42  
630304
น.ส.ชญาณี พูลสวัสดิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
43  
630343
น.ส.กิตติมา เพ็งรักษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
44  
630352
น.ส.วิกานดา พิมพ์ดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
45  
630369
น.ส.บัณษา จันทร์ประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
46  
630375
นายวุฒินันท์ จันทร์ศาลา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
47  
630382
น.ส.พัฐสุดา เชิดชู
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
48  
630389
นายอัครพงษ์ กิตติไชยสาส์น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
49  
630390
น.ส.สุภัทรตา เกตุขวง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
50  
630404
น.ส.อพินญา จิตจักร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
51  
630405
น.ส.นภัสวรรณ สุ่นจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
52  
630410
นายสรายุทธ พากเพียร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
53  
630415
นายศักดิธัช เถาว์ชาลี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
54  
630430
น.ส.ชัญญานุช เยาวกูล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
55  
630431
นายปรเมศร์ นาคสิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
56  
630435
นายพีรพัฒน์ เมืองบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
57  
630443
น.ส.กมลพรรณ หาสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
58  
630445
น.ส.ณัชชา รุ่งรัมย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
59  
630450
น.ส.ปารวีร์ คัมภิรานนท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
60  
630459
น.ส.ศรุตา สุวรรณศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
61  
630475
นายเมธนันท์ ม่วงแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
62  
630477
นายดนัย ชีวะปัญญาโรจน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
63  
630482
น.ส.สิริวิมล สุทธิเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
64  
630486
น.ส.ชฎาธาร โพธิ์วัลย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
65  
630493
น.ส.แจ่มจันทร์ ใจยิ้ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
66  
630496
น.ส.พัชรดา ประสิทธิ์เกตุ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
67  
630497
นายธนชัย สุขสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
68  
630505
น.ส.กวิสรา แจ่มจันทร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
69  
630526
นายกิตติโชติ พิพัฒนถาวรกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
70  
630557
น.ส.จิราพร สุวรรณสา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
71  
630578
น.ส.ธิติมา ราญมีชัย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
72  
630580
น.ส.เรวดี ทองทา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
73  
630590
นายชนาธิป ตึ้งสมบูรณ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
74  
630607
นายอนพัทย์ อัฐเศรษฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
75  
630612
นายกฤตเมธ เพียวอยู่
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
76  
630621
น.ส.กันติยา สุดแสง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
77  
630624
นายณัฐวุฒิ นางาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
78  
630628
น.ส.ภักตร์สินี พุ่มเจริญชินโชติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
79  
630634
นายกัณตนัย ปิยะธรรมโสภณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
80  
630640
น.ส.ศุภพิชญ์ วัฑฒนพันธุ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
81  
630641
น.ส.เมฐิชา ประชานิยม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
82  
630644
น.ส.ทิพวรรณ เดชจร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
83  
630652
น.ส.อาภากร บูชาบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
84  
630683
นายภูวดล แก้วงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
85  
630687
น.ส.น้ำฝน สายสุด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
86  
630711
น.ส.เพียงเกตุ งามล้ำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
87  
630724
น.ส.กมลวรรณ คำตื้อ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
88  
630725
นายวิกรม ควรพูนผล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
89  
630766
น.ส.ณมล ศรีพธูราษฎร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
90  
630795
น.ส.สโรชา ศรีทองคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
91  
630801
นายธนากร สุกกลิ่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
92  
630805
น.ส.ปิยะประภา ใจทน
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
93  
630850
น.ส.สุภนิดา ภูเอิบ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
94  
630883
น.ส.สุนิตา คล้ายสมบูรณ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
95  
630903
นายวริทธิชัย ไชยหาญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
96  
630914
น.ส.พรนภัส ศรีสัมฤทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
97  
630919
น.ส.พรรณภัทร กำแพง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
98  
630925
น.ส.ชนรดี ลิ้มเจริญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
99  
630942
น.ส.สุดารัตน์ ตาดต่าย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
100  
630975
น.ส.กันยากานต์ บุญประคองสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
101  
630979
น.ส.ทิพานัน ข่มอาวุธ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
102  
630986
น.ส.เนตรชนก นาลา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
103  
630993
น.ส.ญาดา หมวดศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
104  
631031
น.ส.จิดาภา เกตุพุ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
105  
631049
น.ส.อรนุช เนื้อนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
106  
631056
น.ส.อริสรา สิริมงคลเลิศ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
107  
631068
นายณัฐวุฒิ ปานบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
108  
631082
นายศาสตรา จันโทกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
109  
631088
นายรุจิภัทร คำนวน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
110  
631098
น.ส.สลิลทิพย์ ใสสะอาด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
111  
631103
นายพงศ์พล นพทีปกังวาล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
112  
631104
น.ส.ศศิวิมน ทะแยง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
113  
631119
น.ส.ณัฐณิชา โพธิบุตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
114  
631124
นายชินพัฒน์ งามวงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
115  
631128
น.ส.ฎษณิศา ศิลามงคล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
116  
631130
น.ส.ณัฐณิชา นพทีปกังวาล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
117  
631132
น.ส.พรธีรา ขจร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
118  
631134
น.ส.สิริกานต์ กระสายเงิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
119  
631135
นายสวราชย์ บัวทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
120  
631138
นายทัชชกร บุษยาภักดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
121  
631146
น.ส.ภัณฑิรา เพชรสังหาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
122  
631149
น.ส.สกุลตา แจ่มจันทร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
123  
631151
น.ส.นิศากานต์ เจริญศรีจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
124  
631167
น.ส.ชนิดา โพธิ์ทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
125  
631169
น.ส.มินตา อยู่ดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
126  
631172
น.ส.โชติกา ยวงทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
127  
631173
น.ส.วรินทร คุ้มครอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
128  
631182
นายชนายุทธ คำภิมาบุตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
129  
631183
นายอภิเดช บ่อคาวี
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
130  
631191
น.ส.ภาณินี แก่นคำ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
131  
631195
น.ส.นันทิกานต์ พวงย้อย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
132  
631199
นายคชรัตน์ อุตรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
133  
631205
นายปิติกร แสนแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
134  
631206
นายณัฐพล งามขำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
135  
631225
น.ส.ธิดารัตน์ ม่วงไหม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
136  
631229
นายภัคพล จันธิมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
137  
631243
น.ส.ชลธิชา อนุมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
138  
631257
น.ส.อัมภฤณ สุวรรณ์วิศว
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
139  
631258
น.ส.สุภาพร ยอดสกุลณี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
140  
631259
น.ส.สุพรรษา แจ้งเปล่า
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
141  
631261
น.ส.กรนันท์ จำนงจิต
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
142  
631264
น.ส.นริณี มีทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
143  
631273
น.ส.ปพิชญา พวงจำปา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
144  
631281
น.ส.กันต์กนิษฐ์ จ้อยสำเภา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
145  
631282
น.ส.สุภาพร สมรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
146  
631288
นายศิวกร อยู่เย็น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
147  
631299
น.ส.ณัฐรุจา ยศสุรินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
148  
631313
นายชัชพล ใหญ่กระโทก
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
149  
631320
น.ส.วิภาวดี นานวนคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน