เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1043 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592955
นายจักรพรรณ สุทธินาค
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
2  
602495
น.ส.จิรารัตน์ คล้ายคลึงวงษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
3  
621190
นายสุริยา แสงจันทร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
621855
นายนครินทร์ อินสอน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
5  
621856
นายสหรัฐ ศิลารักษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
6  
630005
น.ส.จิรารัตน์ ธนะจินดา
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
7  
630007
น.ส.พรรณพษา เชยสำโรง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
8  
630012
น.ส.อามานายา มันตะวัตร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
9  
630060
น.ส.พรหมพร ลีพรม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
10  
630062
น.ส.สุภัชญา ชมชื่น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
11  
630066
น.ส.ปริมศิริ ชัยบุญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
12  
630067
นายธนกฤต มณีฉาย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
13  
630068
น.ส.กัญญารัตน์ รติพุฒิลาภ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
14  
630074
น.ส.จิณณพัต อยู่ดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
15  
630075
น.ส.กัลยารัตน์ เสาะสาย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
16  
630076
น.ส.ปิ่นประภา วงษาวัตร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
17  
630079
น.ส.ดลยา บุญมา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
18  
630082
น.ส.ไอรีน พัว
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
19  
630090
น.ส.ปภาวดี ปลีกล่ำ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
20  
630091
น.ส.ณภัสสร ศรีด้วง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
21  
630096
น.ส.ศิริรัตน์ ชาญสมร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
22  
630127
น.ส.วิมพ์วิภา คำฟู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
630132
น.ส.สุดารัตน์ ปิ่นวิเศษ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
630133
น.ส.แพรวพิศุทธิ์ โสดานา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
630134
น.ส.ฐิดาพร ประกอบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
630136
น.ส.ปทิตตา ทองเต็ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
630139
น.ส.ภัทรนันท์ ประจันนวล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
630141
น.ส.จิรวดี รักติกูล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
630146
น.ส.สุปวีณ์ สุขพานิช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
630152
น.ส.ใบบุญ พุทธมิลินประทีป
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
630153
น.ส.ทัชวรรณ หาเงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
630156
น.ส.พัชรี กันคง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
630160
น.ส.ณัฐฐนันท์ คงเกื้อ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
630164
น.ส.รัชฎาภรณ์ พรหมสมบัติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
630165
น.ส.ชนิตา บัวสระ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
630167
น.ส.ศุภิสรา พรมมีเดช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
630173
น.ส.อลิศา ทิพย์มณฑา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
630174
น.ส.อัสมา เผือกนอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
630175
น.ส.กรรณิการ์ มีอิสระ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
630176
น.ส.จิรภัทร ดอนเตาเหล็ก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
630177
น.ส.มัลลิกา พรมรักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
630181
น.ส.ญาสุมินทร์ ทองรอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
630182
น.ส.สุชาดา ทองสุขเสนีย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
630185
น.ส.นันทัชพร กำลังเหลือ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
630188
น.ส.นริศรา อุตมะชะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
630195
น.ส.สิรินภา หล้าสีดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
630196
น.ส.กนกพร ปินตาสืบ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
48  
630199
น.ส.ชนิตา ยิ้มแย้ม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
49  
630209
น.ส.ภัทรวดี วงษ์วัช
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
50  
630212
นายรัฐกฤษณ์ จงจิตร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
51  
630214
น.ส.บัณฑิตา คำแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
52  
630219
นายกิตติพันธ์ บาลเพ็ชร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
53  
630224
น.ส.ภัคณรินทร์ โฆษิตศิริธนาสิน
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
54  
630232
น.ส.จุฑาทิพ บุญดำรงศักดิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
55  
630233
น.ส.แพรพรรณ ปิ่นใจ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
56  
630239
น.ส.รัตติกาล แซ่ลี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
57  
630241
น.ส.พัชรินทร์ เอมประโคน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
58  
630244
น.ส.ภัณฑิรา ธรรพสิทธิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
59  
630248
น.ส.สราลี น้อยแรม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
60  
630249
น.ส.สุทธิดา บุญยะบา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
61  
630256
น.ส.อรอนงค์ ศรีฉายา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
630257
นายวงศ์วิวัฒน์ เอี่ยมรัศมีกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
630258
น.ส.กาญจนา ชากำนัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
630262
น.ส.วิภาดา พรมโคตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
630276
น.ส.กัญญาณัฐ อยู่ทองคำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
66  
630277
นายภูธน รักจิตร์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
67  
630279
น.ส.วิมลจิรา โขงโกบ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
68  
630285
น.ส.พิกุลทอง ศรีบุรินทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
630298
น.ส.พุธิตา กลิ่นกาหลง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
70  
630301
น.ส.นฤมล โทนะหงษา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
71  
630302
นายศุภณัฐ อัคว์สกุลเดช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
72  
630303
น.ส.จุฬาทิพย์ ยาวไธสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
73  
630311
น.ส.จีราพร งอมสงัด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
74  
630312
นายมติพล ช้างโต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
75  
630313
น.ส.สุชานาถ เทพมงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
76  
630314
น.ส.วิมลสิริ วิริยะส่องแสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
77  
630315
น.ส.ปาริตา สารพงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
78  
630316
น.ส.อภิรุจี เนรมิตรสินหิรัญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
79  
630317
นายวนศักดิ์ ทองแย้ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
80  
630318
น.ส.พลอยพรรณ สรรพรอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
81  
630319
น.ส.สุดารัตน์ ด้ามทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
82  
630320
น.ส.ชมพูนุช นิลแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
83  
630321
น.ส.เกวลิน เรืองรักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
84  
630322
น.ส.ปริญญา ศักดิ์เจริญชัยกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
85  
630323
น.ส.บรรพตี สำราญสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
86  
630324
น.ส.สวนันท์ มงคลกิจอนันต์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
87  
630325
น.ส.นริสรา ขำอรุณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
88  
630326
น.ส.วรรณวิษา บุญปอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
89  
630327
น.ส.ปุณยนุช จินดามล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
90  
630328
น.ส.ธนภรณ์ โพธิ์เวชกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
91  
630329
น.ส.วรานุช คำแปง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
92  
630330
น.ส.ปพัชญา แหมะหวัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
93  
630331
น.ส.วิชุดาพร คงแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
94  
630333
น.ส.อัญชลี ทาวี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
95  
630334
น.ส.ทิตยา แสนเอื้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
96  
630335
น.ส.สุพรรษา จิตรติภิญโญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
97  
630336
น.ส.สุณิตา คุ้มทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
98  
630337
น.ส.จิรารัตน์ สุขลำ้
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
99  
630338
น.ส.ชนิตา เคนสุวรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
100  
630339
น.ส.ทักษพร ขจรกลิ่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
101  
630340
น.ส.ฐิติรัตน์ เกรียงไกรเลิศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
102  
630341
น.ส.ปัณฑิตา วันนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
103  
630342
น.ส.ปุญญพัฒน์ สงภักดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
104  
630351
น.ส.กัญญารัตน์ ชมความสุข
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
105  
630364
น.ส.สุภัทรา เจตแจ้งกิจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
106  
630376
น.ส.ธนิดา ใยรีอ่าง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
107  
630377
น.ส.วิราพรรณ สายน้ำเย็น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
108  
630378
น.ส.อินทิรา กุก่อง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
109  
630383
น.ส.ณัฐกุล ฟูคุณฉลอง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
110  
630387
น.ส.กุลธิดา แซ่เอี๊ยว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
111  
630388
น.ส.ภัทรลดา ค้ำกระโทก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
112  
630395
น.ส.นุศราภรณ์ นาคเจือทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
113  
630396
น.ส.จิรวรรณ รุ่งแจ้ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
114  
630397
น.ส.นภาพร คุณประทุม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
115  
630398
น.ส.กัลยารัตน์ สิมจันทา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
116  
630400
น.ส.อภิญญา ประมวล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
117  
630406
น.ส.อลิสา วงษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
118  
630414
นายนิธิวิทย์ บุญใส
บริหารธุรกิจ / การตลาด
119  
630418
นายธนัช หาญทรงคมณัท
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
120  
630420
น.ส.รุ้งตะวัน ดับประดิษฐ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
121  
630421
น.ส.วรรณวิษา กงเกียน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
122  
630424
น.ส.อภิสรา สีบุญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
123  
630426
น.ส.ภัทรลัดดา ศรีอนุตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
124  
630428
น.ส.มณีวรรณ เที่ยงศรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
125  
630429
น.ส.จุฑามาศ โยธะพงษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
126  
630433
น.ส.ศิริวรรณ บุญเทพ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
127  
630436
น.ส.ณัฐชา เรือนคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
128  
630438
น.ส.ณัฐริกา เจือจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
129  
630454
น.ส.บุษบา วัดอ่อน
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
130  
630456
นายศิรสิทธิ์ จาน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
131  
630462
น.ส.พิชชาอร กัยนคร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
132  
630465
น.ส.บัณฑิตา อุ่นทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
133  
630467
น.ส.วนาลี มั่งเรือง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
134  
630481
น.ส.พรชิตา ผดุงลาภ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
135  
630490
น.ส.นันทิมา เรืองศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
136  
630491
น.ส.ศศิภา ดุสิทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
137  
630492
น.ส.ฐิติพร หมายพึ่ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
138  
630504
น.ส.ประภัสสร ปิดตานัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
139  
630507
น.ส.มณฑณัช ตันตระกูล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
140  
630509
น.ส.กิตติยาพร รักษาชาติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
141  
630521
น.ส.ปาณิสรา สุขวงศ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
142  
630522
น.ส.ณัฐวดี มะแป้น
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
143  
630527
น.ส.อิสริยาพร พามาสู่
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
144  
630529
น.ส.ปิยาภรณ์ คำวิไลย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
145  
630531
น.ส.กัญญารัตน์ จ๋ายเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
146  
630541
น.ส.ณัชชา สอนสมนึก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
147  
630551
น.ส.อัญชิสา อ่อนเรือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
148  
630560
น.ส.ธัญญาภรณ์ เล็กบัว
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
149  
630562
น.ส.สิริวิมล ไชยแสน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
150  
630583
น.ส.สุภาวิดา แก้วเกิด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
151  
630593
น.ส.ธัญดา ตู้ประกาย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
152  
630596
นายธนากร เรืองศักดิ์อนันต์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
153  
630597
น.ส.อภิชญา สุธาธรรม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
154  
630599
นายภูดิษ อิ่มโสภณ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
155  
630600
น.ส.ปุญชรัสมิ์ เมืองเจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
156  
630601
น.ส.ขวัญนภาเมืองพิล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
157  
630620
น.ส.มญชุ์พิชา ปานเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
158  
630622
น.ส.นฤมล ปาหา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
159  
630625
น.ส.จิราพัชร อินทรสอน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
160  
630630
นายพิพัฒน์มงคล อริยธนาไพศาล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
161  
630632
น.ส.หนึ่งฤทัย ผูกพันธ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
162  
630643
น.ส.พิราภรณ์ ตระกูลธรรม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
163  
630647
นายภาวินพงษ์ ตั้งญาณพัฒน์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
164  
630648
น.ส.ณัชชา สุวรรณมุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
165  
630649
น.ส.กนกบงกช สยามไชย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
166  
630653
น.ส.อภัสราภรณ์ งามเจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
167  
630655
น.ส.วิลาสินี สุรันนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
168  
630659
น.ส.วรรณิกา คำผาเคน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
169  
630663
น.ส.สุธิดา ซึมกระโทก
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
170  
630664
นายเจตอรัญ อยู่คงธรรม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
171  
630671
น.ส.ภัทรดา จุ้ยนิยม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
172  
630676
น.ส.สิริปรียา ธรรมเที่ยงสัตย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
173  
630685
น.ส.ศศิธร พรมเมตตา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
174  
630696
นายภูสิทธิ์ มาโนชนฤมล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
175  
630697
นายชัยกร พูนจินดาถาวร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
176  
630699
น.ส.ณราภรณ์ บุญดี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
177  
630702
น.ส.นิรมล รุ่งแสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
178  
630713
น.ส.นันท์นภัส อักษรครบุรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
179  
630720
น.ส.พรชิตา ศรีอำพร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
180  
630721
น.ส.เมทาวินี บรรยง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
181  
630723
น.ส.ปวริศา ชุมปัญญา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
182  
630731
นายธรรมรักษ์ ดอนไธสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
183  
630742
น.ส.ณัฐชฎาภรณ์ หอมนาน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
184  
630748
น.ส.ปิยณัฐ เม่งห้อง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
185  
630752
นายธีรภัทร ต๊ะคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
186  
630762
น.ส.นัชทมล สุพลวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
187  
630767
น.ส.รินรดา แก้วพรม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
188  
630771
น.ส.อรวรรยา สิงห์คะนอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
189  
630777
น.ส.ชนิกานต์ หน่อท้าว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
190  
630780
น.ส.โสภาพรรณ รอดเทศ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
191  
630785
นายชัยชนก กลิ่นเกษร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
192  
630786
น.ส.ภัทรพร โสปัญหริ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
193  
630794
น.ส.ศิริญาภรณ์ ศรีสร้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
194  
630797
น.ส.ฐิติรัตน์ เกียรติถนอมกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
195  
630798
น.ส.ณัฐสุดา พิจารณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
196  
630799
น.ส.วันพรรษา เผ่าน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
197  
630803
น.ส.ชลลดา บุญศรีสะอาด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
198  
630804
น.ส.ธนัชชา ไชยโย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
199  
630807
น.ส.ศรุตา อุยานะทัศน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
200  
630809
น.ส.มณฑิรา สุนทรยาตร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
201  
630810
น.ส.สุจิตรา กำเนิดบุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
202  
630813
นายธนาพล ศรีนวล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
203  
630820
น.ส.ชมบงกช วงศ์นราธร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
204  
630822
น.ส.บุญภา จันทรโชติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
205  
630827
น.ส.จิรนันท์ เจริญใจ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
206  
630842
นายพงศธร อาวรณ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
207  
630848
น.ส.เจษฎากร ฤทธิ์รายา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
208  
630852
น.ส.ฑิชานัน วงษ์เหลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
209  
630857
น.ส.ณัฐชา ยุวรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
210  
630861
นายฆณนนท์ แสงยนต์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
211  
630862
น.ส.ธัญธีรา ละงู
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
212  
630865
น.ส.ประณาพร ขุนทอง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
213  
630871
นายลิปปกร พิมพ์ใจเย็น
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
214  
630884
น.ส.ชณิตา นิรงค์บุตร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
215  
630899
น.ส.วณิศรา มีบุญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
216  
630904
น.ส.รุจีรัตน์ โกมลไสย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
217  
630910
น.ส.ปานตะวัน ผลมะไฟ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
218  
630927
น.ส.ศรสวรรค์ เกิดเที่ยง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
219  
630935
นายธีรภัทร ชาญวิเศษ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
220  
630936
น.ส.ชุติมา จิตรอำไพ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
221  
630948
น.ส.สุลักษณา เยนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
222  
630953
น.ส.นิวาริน ชัยพรสมุทร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
223  
630954
น.ส.สุภลักษณ์ สิงห์หมอก
บริหารธุรกิจ / การตลาด
224  
630955
น.ส.กนกวรรณ โสนนอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
225  
630959
น.ส.ปุณยนุช ขำศิริ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
226  
630960
น.ส.สุพิชชา ธุระพันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
227  
630966
น.ส.กัญจน์รัตน์ นุ่นทิพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
228  
630967
น.ส.พนิดา ภูกัน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
229  
630968
น.ส.ศตภรณ์ จันเขียว
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
230  
630969
น.ส.ธัญรัตน์ โคตรสุวรรณ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
231  
630978
น.ส.เกศรินทร์ ศรีทิม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
232  
630981
น.ส.ศรุดา เจริญราษฎร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
233  
630983
น.ส.กัญญารัตน์ กองโต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
234  
630984
น.ส.อัญชิสา ถาวรชัยยิ่ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
235  
630987
น.ส.จิตราภรณ์ ศิริปัญโญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
236  
630992
น.ส.ชญาดา ดีด่านค้อ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
237  
630997
น.ส.ปรินทร สิริสมบัติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
238  
631027
น.ส.สิริเกศ ทศพรสัมพันธ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
239  
631036
น.ส.สิรนัดดา อาจวิชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
240  
631042
น.ส.วริษฐา อ่วมสอาด
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
241  
631044
น.ส.สุพิชชา พูลสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
242  
631045
น.ส.ลลิตา วังงาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
243  
631058
น.ส.ภัทรียา นามบ้านเหล่า
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
244  
631061
น.ส.นรีรัตน์ วุฒิยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
245  
631067
น.ส.เจนจิรา คาน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
246  
631070
น.ส.อภิญญา สิมพาพิมพ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
247  
631073
นายดนุกานต์ ยี่อินทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
248  
631075
น.ส.อลิสา ล้ำนภานุพงษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
249  
631076
น.ส.ดวงพร เลขกาญจน์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
250  
631077
น.ส.สตรีรัตน์ ศรีรักษ์สูงเนิน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
251  
631090
น.ส.ภาวินี ภูแข่งหมอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
252  
631092
น.ส.ดารินทร์ มหัตถ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
253  
631093
น.ส.วรงรอง นาคเพชร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
254  
631094
น.ส.กนกวรรณ ยงกิตติภัทร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
255  
631096
น.ส.อภิญญา ว่องไว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
256  
631106
น.ส.นิตา พรมโนนศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
257  
631107
น.ส.จิราพรรณ ภูกาบเพชร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
258  
631110
น.ส.ฐิตาพร สติดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
259  
631113
น.ส.จันทกานต์ สุนนท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
260  
631114
น.ส.กุลนิษฐ์ หนูเพชร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
261  
631122
น.ส.ฟ้ารุ่ง วันทา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
262  
631131
น.ส.กชนันท์ บัวบาน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
263  
631136
น.ส.จุฬามาศ สิมลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
264  
631143
น.ส.ณัฐธิดา เสาแก้ว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
265  
631144
น.ส.นิรุชา แซ่ลี้
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
266  
631145
น.ส.วาสิตา รวมจิตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
267  
631148
น.ส.ภานุชนารถ เล่งล๊ะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
268  
631157
นายพรสวรรค์ รุจิระวินิช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
269  
631159
น.ส.วัชรภรณ์ ทมจีน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
270  
631163
น.ส.อรุณวรรณ เพชรเอี่ยม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
271  
631166
น.ส.พัชนิดา อันชัน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
272  
631180
น.ส.จุติกาญจน์ วงษ์อยู่
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
273  
631184
น.ส.ภัทราวดี ธรรมธาดา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
274  
631185
น.ส.ชลิกา ชัยรัตน์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
275  
631193
น.ส.อนันญพร ศรีอุดมเดชสกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
276  
631194
น.ส.ภิญญารัตน์ พันธ์จันทร์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
277  
631200
น.ส.ตะวัน ตองอ่อน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
278  
631201
นายพชรพล เฉินเชวงกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
279  
631204
นายพิชญตม์ ประวัติเจริญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
280  
631209
น.ส.บัณฑิตา จันทพาน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
281  
631218
นายสหรัฐ ลือชาติ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
282  
631220
น.ส.พิมมาตา หาญยากรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
283  
631223
นายป่าราเมษ ชัยสมตระกูล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
284  
631231
นายกฤชนัท ศุภกิจพิทักษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
285  
631235
น.ส.สุนิสา ดิสกุล
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
286  
631240
นายนันทพล จองโรจนกิจ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
287  
631252
นายแสงธรรม พันตาเอก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
288  
631269
น.ส.หทัย แซ่ลี้
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
289  
631279
น.ส.ณัฐชยา ใจผ่อง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
290  
631295
น.ส.อรจิรา ปิยวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
291  
631296
น.ส.ณัฐริกา ตั๋นคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
292  
631297
น.ส.จิราพร จิรดิลก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
293  
631298
น.ส.นันท์นภัส กาวิชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
294  
631310
น.ส.ณัฐธิดา เรืองเดช
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
295  
631311
น.ส.ปารมี ดอกไม้
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
296  
631316
น.ส.อัญชิษฐา กรณีกิจ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
297  
631319
นายชานนท์ จูมนา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
298  
631324
น.ส.นภสร ศรีสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
299  
631328
นายบุญญฤทธ์ บุญเพ็ง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
300  
631337
น.ส.กานต์จิรา วงค์ชัย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
301  
631344
นายพีรวิชญ์ ขาวขำ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
302  
631356
น.ส.สุจิรัตน์ หามนตรี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
303  
631358
น.ส.ญาณิศา พรมเจียม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
304  
631359
น.ส.นภาพร สินธุ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
305  
631371
น.ส.พันพัสสา ศิริโท
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
306  
631372
น.ส.สลิลทิพย์ วรรณสิทธิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
307  
631373
นายลัทธพล ภวังคานนท์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
308  
631377
นายปราบดา บัวทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
309  
631378
นายธนกร สุขประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
310  
631382
น.ส.จิดาภา หงษาชาติ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
311  
631393
น.ส.เสาวณี จันดาดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
312  
631394
น.ส.วรดา ขันทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
313  
631450
นายสิทธิพันธ์ วิบูลย์ศรัณย์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
314  
631462
นายกิตติศักดิ์ เข็มเหลือง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
315  
631463
น.ส.กัญจิรา กิติสารกุล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
316  
631474
น.ส.ธนวินท์ พิพิธยากร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ