เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Lyrics Website: Lyrics Wd!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
552465
นายณัฐพัชร์ สุทธิรัศมิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2  
573847
นายวัตชราวุฒิ กำแทง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
3  
591596
นายชญานิน สมิตินนท์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
591710
น.ส.วินนี่ เลาหะวรนันท์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
600039
น.ส.ขนิษฐา ชูจันทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
6  
600040
น.ส.ณัฐวรากร บุตตะมะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
7  
600041
น.ส.พิชญดา ไชยพิมูล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
8  
600042
น.ส.วริศรา โบราณ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
9  
600043
นายศรัณย์ ต่ายบางกรูด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
10  
600044
นายสิทธิกร หลักคำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
11  
600059
น.ส.กนกพร เรืองรุ่งโรจน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
12  
600300
นายธีรยุทธ ขามผลา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
13  
600303
น.ส.อรวรานันท์ จุ่นคง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
14  
600355
น.ส.กมลรัตน์ พุทไธสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
15  
600360
นายวีรชัย ชายทุ่ย
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
16  
600412
น.ส.พิมพ์นภัส แรกสูงเนิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
17  
600465
น.ส.อนงค์อร บุญจินา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
18  
600466
น.ส.มธุริน วัตรถือธรรม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
19  
600467
น.ส.ลลิตา รามกนก
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
20  
600503
น.ส.จีรนันท์ ภูต้องสี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
21  
600519
น.ส.กมลชนก ตรีวิบูลย์วณิชย์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
22  
600623
นายกรวิชญ์ ลอยสกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
23  
600654
น.ส.ณัฐวรรณ สิงห์กฤตยา
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
24  
600663
น.ส.สุกัญญา แก้วไพฑูรย์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
25  
600688
นายวุฒิวัฒน์ ทองก้อน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
26  
600696
น.ส.นันทพร งามสวนพลู
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
27  
600701
นายนนธวัฒน์ สุนทรวสุ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
28  
600738
น.ส.กัญวรา ก่อเกษมกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
29  
600744
น.ส.ชมภัทร ทวีโชติธนวัฒน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
30  
600751
น.ส.กวิสรา พันธุ์หนองหว้า
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
31  
600770
นายนครินทร์ เพียสุดา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
32  
600772
น.ส.กนกวรรณ หมื่นตุ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
33  
600778
น.ส.ชญานิษฐ์ โรหิตะศุน
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
34  
600780
น.ส.อารียา ศักดิ์อัศวาพาหุ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
35  
600789
น.ส.อาทิตยา การสมพจน์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
36  
600805
นายเนติพงศ์ เธียรจินดากุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
37  
600806
น.ส.สุทธิกานต์ หนูเหลือง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
38  
600833
นายชาญณรงค์ ภูมะลา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
39  
600890
น.ส.อมลวรรณ พันธุ์วิชัย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
40  
600932
น.ส.ภชสร เพ็งสว่าง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
41  
600948
นายพีรพล พงษ์เจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
42  
600958
น.ส.กรกนก จันทร์พวง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
43  
600961
น.ส.อรยา ศรีชะอุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
44  
600977
น.ส.อติกานต์ นันตติกูล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
45  
600979
น.ส.ดลยา ภู่นุชสาริกา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
46  
600985
น.ส.กัญญ์วรา เซี่ยงฉิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
47  
600987
นายธนภัทร เสมอจิตต์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
48  
600997
น.ส.ธิติยา อ่อนแช่ม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
49  
601002
น.ส.อารียา ใจลัดหลวง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
50  
601007
น.ส.สุทัตตา เกษมชัยมงคล
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
51  
601022
น.ส.ภัทรวดี พรหมรัตน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
52  
601029
น.ส.สิริลักษณ์ พิกุลหอม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
53  
601034
น.ส.สรณ์ปวีณ์ ปรีสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
54  
601035
น.ส.ปาริชาติ ลายกระบิล
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
55  
601036
น.ส.ยลธิตา อิสสระอานัติพงษ์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
56  
601038
น.ส.จริยา บุญแหยม
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
57  
601042
นายอลงกรณ์ แย้มสุดใจ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
58  
601045
นายชินาธิป แย้มสุดใจ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
59  
601047
น.ส.ฐิติพร หนูหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
60  
601050
น.ส.ศิริลักษณ์ อุดหนุน
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
61  
601052
น.ส.ปาณิตา ศิริศรี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
62  
601060
น.ส.พนิตานันท์ ชยุตอิทธิเชษฐ์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
63  
601076
น.ส.ณัฐพร สุทธาคงธนบดี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
64  
601080
น.ส.พฤกชนก ศิริรุ่งนภา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
65  
601081
น.ส.ณัชชา ยิ่งนอก
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
66  
601091
น.ส.พัชราภรณ์ สุดลาภา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
67  
601092
นายประสิทธิชัย ภิญโญศรี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
68  
601094
นายวศิน เสือสมิง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
69  
601106
น.ส.วราพร ศรีนุรัตน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
70  
601110
น.ส.วิชุดา วิชัย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
71  
601119
น.ส.สุภัสสรา คล่องประมง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
72  
601135
นายศุภโชติ ภิญโญวรภาค
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
73  
601141
น.ส.กรรณิกา ชูอำไพ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
74  
601142
น.ส.สุจิตรา ตองอ่อน
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
75  
601190
นายพชร ณัฏฐาชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
76  
601194
น.ส.สุพิชา กระจ่าง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
77  
601267
น.ส.ปิยะเนตร เดดนาลี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
78  
601322
น.ส.รัตติยา ชุนบุญมา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
79  
601343
น.ส.ไอรดา ลี่แตง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
80  
601369
น.ส.อรพิมล แก่นสน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
81  
601371
น.ส.ประภัสสร เนียมฉาย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
82  
601377
นายอมรเทพ ยูนศรีแดง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
83  
601383
น.ส.สุขรัก มณฑาพันธุ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
84  
601395
นายมงคล คำศรี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
85  
601400
นายศุภวุฒิ แซ่เซียว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
86  
601404
น.ส.ปานตะวัน จันทร์ครบ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
87  
601447
น.ส.ธัญยธรณ์ ชูประดิษฐ์นิธิกร
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
88  
601477
น.ส.สุพพัตรา สินคำคูณ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
89  
601481
น.ส.ปัณณวิชญ์ ขันทองสลัก
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
90  
601482
นายลัทธพล แก้วระย้า
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
91  
601488
นายอธิวัฒน์ ธาดาดลทิพย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
92  
601495
น.ส.วรินทร์รัตน์ คงทน
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
93  
601500
น.ส.ลัดดาวัลย์ พิมพ์วงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
94  
601523
นายสุรกานต์ ฮกชุน
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
95  
601529
น.ส.สลิลทิพย์ อุดมพันธ์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
96  
601533
น.ส.ธนรรชศร ลัยนันทน์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
97  
601538
น.ส.วิลาวรรณ ใจศิริ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
98  
601552
น.ส.กุสุมา เหมสมิติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
99  
601556
น.ส.กันทิมา สีนวล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
100  
601565
น.ส.ศศิอรณ์ ใจมั่น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
101  
601566
น.ส.สภัคสรณ์ รัตน์อุบลไกร
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
102  
601568
น.ส.ณัฐวดี ชุมทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
103  
601576
นายธนวัฒน์ โกมุทมณี
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
104  
601593
น.ส.ณิชาวรรณ วุฑฒิจารีพงศ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
105  
601640
น.ส.อุทัยวรรณ ก๋งเม่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
106  
601661
น.ส.สุดาวะดี มหาวันตัง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
107  
601662
น.ส.วณิชชา เฮงพลอย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
108  
601663
น.ส.นพมาศ พรมมัจฉา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
109  
601665
น.ส.จิรวรรณ สุขเขียวอ่อน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
110  
601682
นายวัชรพีร์ ศรีพรหม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
111  
601706
น.ส.อภิชญา บุญรุนโพธิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
112  
601707
น.ส.ธมลวรรณ นิรมาณธรรมกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
113  
601750
น.ส.สโรชา บุตรดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
114  
601757
น.ส.จณิศตา พรหมเสน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
115  
601760
น.ส.สุรภา วิมูลสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
116  
601762
น.ส.กมลลักษณ์ โปร่งเมืองไพร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
117  
601768
น.ส.ชลธรารินทร์ ทองอ่อน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
118  
601772
นายสุริยา ภู่ยิ้ม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
119  
601775
นายกฤษณะ เฉ่งกระโทน
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
120  
601784
น.ส.ศยานันท์ ดีดวงพันธ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
121  
601793
น.ส.ลัญจกร แก้มทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
122  
601805
น.ส.มณีนุช มณีแสน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
123  
601902
นายพงสธร คนอยู่
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
124  
601904
นายทวีโชติ จรเสนาะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
125  
601928
น.ส.พัณณิตา มาเผือก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
126  
601929
น.ส.ณัฐธยาน์ เหลาคม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
127  
601936
น.ส.ปุญญิสา อิ่มเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
128  
601939
น.ส.กาญจนา ชัยสาร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
129  
601987
น.ส.ศุภัชฌา ขำชัยภูมิ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ