เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1043 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600161
น.ส.แพรวา เลิศกิตติอมรกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
600630
น.ส.กวินทรา แซ่ตั้ง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
600849
นายอัษฎายุธ จริงจิต
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
601450
นายศุภกานต์ ศุภชัยภิญโญ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
612016
นายสรวิศ บัณฑุกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
6  
620735
น.ส.อภิญญา เพ็ชรงาม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
621457
น.ส.สุทธิกานต์ อรุณทัต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
630002
น.ส.อารียา เปลี่ยนอำรุง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
630003
น.ส.อลิสา คุ้มชนม์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
630009
นายภัทษกร มหายนต์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
630021
น.ส.ณัฐภัทร บริพัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
630025
น.ส.ศิริลักษณ์ สถิตย์กุลรัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
630027
น.ส.ปิยวรรณ มาตบัณดิษฐ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
630030
น.ส.ศศิกานต์ สุคม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
630037
นายภีรภัทร จิตไธสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
630042
น.ส.ศศินา ธรรมณรงค์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
630043
น.ส.กนกรัชต์ แซ่โค้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
630046
น.ส.ธัญญลักษณ์ แซ่ตั้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
19  
630049
นายชัยวุฒิ แซ่อึ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
20  
630051
น.ส.ณัฐนิช ฤทธิวงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
21  
630052
นายภูมินทร์ นกดำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
630055
น.ส.วัตรธวริญ รัตนนันท์ธกรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
23  
630058
น.ส.ลักษณา ฐิตสาโร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
24  
630065
นายพัชรพล ทนันชนะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
630069
นายนครินทร์ ปุ่นอุดม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
630071
น.ส.วิมพ์ประภา อินทนาวัน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
27  
630078
น.ส.เบญญาภา วงษ์ชัยสมร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
630084
น.ส.นิตยา แซ่หวู่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
29  
630087
นายเกียรติศักดิ์ ผดุงศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
30  
630095
น.ส.ชนัญชิดา เนียนทะศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
630099
น.ส.นภัสวรรณ ศศิพงศาธร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
32  
630102
น.ส.ปนัดดา กรุดมินบุรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
33  
630135
น.ส.นาฏรพี โพธิ์ขำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
630142
นายธัชทฤต ฉิ้มฉาย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
630166
น.ส.ธนิฏฐา ลัยเวณิก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
36  
630170
น.ส.วิลาวัณย์ ทองคำมา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
37  
630180
น.ส.ปุณณมาส ยิ่งชล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
38  
630191
น.ส.ศรินพร สังขวิศิษฎ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
630193
น.ส.ธัญวรัตม์ มาลีหวล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
630197
น.ส.ขวัญจิรา นาดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
630198
น.ส.พรพิตรา ลาชโรจน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
630200
น.ส.กชพร มีภักดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
43  
630202
น.ส.กนกวรรณ หอมรื่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
44  
630204
น.ส.นัศรากร เพิ่มพูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
45  
630205
น.ส.เมษารัตน์ โตกราน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
46  
630207
น.ส.กนิษฐา พุอ้อย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
47  
630208
น.ส.วิลาวัณย์ แก้วระย้า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
48  
630210
น.ส.ธนัฐดา รักษ์เจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
49  
630211
นายจิตรกร บรรดาศักดิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
50  
630213
น.ส.ปาริชา เสมาทัศน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
51  
630216
นายกฤษฏิ์ปกรณ์ เหรียญเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
630217
น.ส.ฐิติพรรณ พงศ์เดชอนันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
53  
630218
น.ส.เขมิกา อางจะโปะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
54  
630220
น.ส.ชยาพร ชินวงศ์เวท
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
55  
630221
น.ส.กัญณัฏฐ์ คูประสิทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
56  
630222
น.ส.จณิตตา คงเหล่า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
57  
630225
น.ส.สาวิตรี กาลสันเทียะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
58  
630227
น.ส.วิรัล คิววีร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
59  
630231
น.ส.วริศรา มารบุรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
60  
630235
น.ส.บุณฑริกา แก้วขาว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
61  
630236
นายสิทธิโชค เขียวขำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
62  
630237
น.ส.เสาวนีย์ พันธุ์วิไล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
63  
630240
น.ส.เบญญาภา ศักดิ์บำรุงสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
64  
630243
น.ส.รุจิรา แก้วก่า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
65  
630245
น.ส.ชัญญาภา ครุสันธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
66  
630247
น.ส.เบญญาภา ดอนหนองบั่ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
67  
630250
น.ส.ศุภิสรา ชาติศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
68  
630251
น.ส.ชนาภรณ์ สายมา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
69  
630252
น.ส.อภิญญา เฮ้ากอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
70  
630255
น.ส.รชฏ มีพรบูชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
71  
630260
น.ส.อุรัสยา เตืองพลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
72  
630261
น.ส.ปฎิญญา หิรัญรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
73  
630264
น.ส.พัชรี ด่วนดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
74  
630267
น.ส.ศิริรัตน์ หาญมนตรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
75  
630268
น.ส.กมลชนก โกษฐเพชร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
76  
630271
น.ส.เบญจวรรณ ภู่สังข์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
77  
630272
น.ส.ปภาดา ไชยราช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
78  
630273
น.ส.สุธิดา อัมฤดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
79  
630275
น.ส.เบญจรัตน์ ศรีสอาด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
80  
630286
น.ส.ธนภรณ์ สมจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
81  
630290
น.ส.ปัฐฑิตา บับพาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
82  
630292
น.ส.พิมพ์ลภัส จันสลา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
83  
630295
น.ส.สุนิษา ทาสิมมา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
84  
630296
น.ส.นันทิยา ชมจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
85  
630307
น.ส.อรลดา อมรไกรสีห์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
86  
630349
นายคมปัญญา สุทธิรักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
87  
630353
น.ส.กัญญาวี สถิติถาพร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
88  
630354
น.ส.ภัทราภรณ์ ธนาสินรุ่งเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
89  
630360
น.ส.มณฑกาญจน์ แก้วคง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
90  
630363
น.ส.หทัยชนก ช้างน้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
91  
630366
นายธเนศนันท์ ระยะทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
92  
630367
น.ส.ดาราวรรณ หล่าชาญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
93  
630368
น.ส.ศุฑามาศ ขุมขำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
94  
630373
น.ส.ณัฏฐณิชา หุมเพียง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
95  
630379
MS.HOR NUTHA
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
96  
630385
น.ส.เพชรลดา สวนแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
97  
630394
น.ส.นันทพร เนียมไทย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
98  
630402
น.ส.อารี อ่ำบำรุง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
99  
630407
น.ส.สุกัญญา อุ่นใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
100  
630408
น.ส.มลฤดี แสวงผล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
101  
630416
น.ส.จุฑาทิพ พัฒนาชัยมงคล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
102  
630417
น.ส.อารียา หลวงพิมล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
103  
630419
น.ส.มาริษา ด้วงสิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
104  
630422
น.ส.สวรรยา เงางาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
105  
630434
นายชนกานต์ เซี่ยงโหล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
106  
630441
น.ส.วราลี คล้ายจำแลง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
107  
630442
นายก้องภพ เอี่ยมวสันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
108  
630444
น.ส.ศิรัญญา นาทรัพทย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
109  
630446
นายวิศรุต อมรภักดิ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
110  
630447
นายสหภาพ แสงเงิน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
111  
630448
นายวิศณุกริช เสือคง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
112  
630451
น.ส.นภธิดี ทะเกิงลาภ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
113  
630452
น.ส.เมทินี สายนาค
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
114  
630453
น.ส.ธนัชญา เจริญสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
115  
630457
น.ส.สุภัทรา ศิริ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
116  
630458
น.ส.พิมพ์ลภัส โพธิ์ทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
117  
630463
นายธีธัช ศรีรัตนปิ่นทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
118  
630464
นายชนเนษฏ์ ไพเราะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
119  
630466
น.ส.กนกวรรณ มีคุณเปี่ยม
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
120  
630469
น.ส.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
121  
630471
น.ส.จณิสตา แท่นถาวรกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
122  
630474
น.ส.ดวงจันทร์ ถาวรชีพ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
123  
630479
น.ส.สุภาภรณ์ สานู
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
124  
630480
น.ส.สรชา จันปัน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
125  
630484
น.ส.จันทิมา ทุมแสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
126  
630489
น.ส.ศิริยากร นิยมพงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
127  
630498
น.ส.บุณฑริกา สุนาวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
128  
630500
น.ส.ธัญทิพย์ พิเดช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
129  
630501
นายกมลภพ ค่าเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
130  
630502
น.ส.ภัทรียา เชิดชูอัศวพงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
131  
630503
น.ส.ธิติสุดา เย็นปรีดา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
132  
630510
น.ส.ณัฐชยา วิจิตรสมบัติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
133  
630511
น.ส.ชณิปภา ปุ้ยธนภัทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
134  
630513
น.ส.สุธาวัลย์ นาคนิยม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
135  
630514
MR.NARIN PANG
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
136  
630515
น.ส.ภัทรดา คำวรรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
137  
630516
น.ส.ภัทราพร วงษ์สายเงิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
138  
630517
นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญขจรพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
139  
630519
น.ส.รุ่งนรี แพงสมศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
140  
630523
น.ส.รุจิรัตน์ ศรีสงค์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
141  
630524
น.ส.ขวัญจิรา ขันตีจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
142  
630530
น.ส.จิตอุมา แหวนรำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
143  
630533
น.ส.อลิสา ทับทวี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
144  
630558
น.ส.กมลวรรณ บัวงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
145  
630570
น.ส.ชนิกานต์ ศรีนวล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
146  
630572
น.ส.ทิพดาหวัน วงค์คำจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
147  
630575
นายวีรยุทธ์ นาเมืองรักษ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
148  
630576
นางสาวจีรดี นิลสนธิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
149  
630581
นายภูริณัฐ รัตนรังษี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
150  
630584
น.ส.ธันย์ชนก แซ่จาง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
151  
630587
น.ส.พันธิลา เนื่องแนวน้อย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
152  
630588
น.ส.มันทนี แก่นแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
153  
630589
น.ส.นลินทิพย์ กลิ่นมาลา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
154  
630592
น.ส.ณัฐพร จิรศักดิ์สงวน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
155  
630594
น.ส.รักษา แซ่ด่าน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
156  
630595
น.ส.กชกร นวลแสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
157  
630598
น.ส.กชกร หมื่นชะนะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
158  
630602
น.ส.นงนภัส ชูแสง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
159  
630603
นายนิธิคร สุจิตรวรรณกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
160  
630604
น.ส.อัลิปรียา อยู่ทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
161  
630609
นายณัฐดนัย ยินดีสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
162  
630610
นายภคนันท์ เพียรทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
163  
630611
น.ส.ภาวิณี ภู่พันธุ์ทองคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
164  
630613
น.ส.หทัย จะบุ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
165  
630614
น.ส.ปิยะพร ไชยภา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
166  
630619
น.ส.อัญชิสา ท่าทราย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
167  
630631
น.ส.ภัทร์รวี เลิศเกียรติปิติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
168  
630633
น.ส.กฤติยาณี โปร่งกลาง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
169  
630635
น.ส.จารุวรรณ หงษ์ชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
170  
630637
น.ส.กนกพร ปิ่นม่วง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
171  
630642
น.ส.เปรมสินี แซ่ตั๊น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
172  
630645
น.ส.ณิชากร จันทร์เขียว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
173  
630660
น.ส.ประวิชญา แดงอุไร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
174  
630665
น.ส.ปุณนรัตน์ พ่วงพี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
175  
630669
น.ส.ภิชริยา ทรัพย์ประชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
176  
630673
น.ส.จิรัสยา ตั้งศิริชัยชนะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
177  
630674
น.ส.แจ่มจันทร์ อุปชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
178  
630677
น.ส.พินทุสร มุกดา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
179  
630678
น.ส.ศิริวรรณ กลิ่นพุฒซ้อน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
180  
630679
น.ส.กัญญารัตน์ ปทุมสูติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
181  
630681
น.ส.ศศินา วังคีรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
182  
630682
น.ส.อาทิตยา แจ่มแจ้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
183  
630686
นายพีรวิชญ์ ผู้มีสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
184  
630688
น.ส.ซาวียะห์ แวยูโซะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
185  
630690
น.ส.ปัทมพร เฉยเมล์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
186  
630691
น.ส.ถาวรีย์ พึ่งดอน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
187  
630692
น.ส.ธนาพร ก๋าคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
188  
630693
น.ส.รุจิณัทญ์ ฉิมกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
189  
630694
น.ส.ลลิตา สังข์ชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
190  
630698
น.ส.กมลเนตร ใจชอบชื่นสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
191  
630705
นายณัฐภัทร ประมูลชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
192  
630706
น.ส.วิไลลักษณ์ พร้อมสิ้น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
193  
630714
น.ส.นัชริยา จางวาง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
194  
630716
น.ส.ฐานิตา ภักดีจอหอ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
195  
630719
น.ส.วรรณรักษ์ มากเหลือเจริญสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
196  
630722
นายตะวัน จิโรภาส
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
197  
630732
น.ส.นวพรรณ พ่วงแพ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
198  
630735
น.ส.สิริกร ตั้งกุญแจทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
199  
630737
น.ส.พิมพ์ประพักตร์ ชูชัยยะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
200  
630738
น.ส.กมลชนก ทวีวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
201  
630739
น.ส.ปภาวรินท์ โรงวิชา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
202  
630743
น.ส.ศศินิภา แซ่ยิ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
203  
630745
น.ส.ลลิตา ตักเตือน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
204  
630750
น.ส.ณัฏฐณิชา ชื่นวุฒิ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
205  
630756
น.ส.ภูษณิศา เลิศพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
206  
630759
น.ส.พิมพ์ผกา รังไสว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
207  
630761
น.ส.ภัทราวดี พ่วงพูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
208  
630765
น.ส.ณัฏฐ์สิชล โล่ห์ทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
209  
630768
นายกิตติพันธ์ หิรัญธนวิวัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
210  
630769
น.ส.ปิยมาภรณ์ แผนคู้
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
211  
630770
น.ส.อสมาภรณ์ ณ บางช้าง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
212  
630772
น.ส.ธนิตถ์ฐา มีพร้อม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
213  
630776
น.ส.หทัยภัทร แก้วชิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
214  
630783
น.ส.ฐาปนี หวังดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
215  
630787
น.ส.ธนาภร จาตุรนต์วาณิชย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
216  
630789
น.ส.พรนภา พลเสนา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
217  
630790
น.ส.สิริยากร จิตรคงสง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
218  
630796
น.ส.จุฑารัตน์ สมจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
219  
630800
นายณธรรม์ เชาวะวนิชย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
220  
630802
น.ส.จิรภิญญา สนิทวาจา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
221  
630806
น.ส.บุษบาวรรณ พิมพาทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
222  
630808
น.ส.พิชญาพร ดีไทย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
223  
630812
น.ส.มนัสนันท์ มานะเจริญวณิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
224  
630814
น.ส.นันทิชา ชะวาลา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
225  
630816
น.ส.ขวัญจิรา คณาพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
226  
630821
นายธนากร พูนโภคารักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
227  
630833
นายสุทธิศักดิ์ พงษ์สุวรรณ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
228  
630834
น.ส.สุพัฒตรา มาหอม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
229  
630844
น.ส.ศิรดา ศรีจันทร์ทับ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
230  
630851
น.ส.ธมลวรรณ กัลยาณมณีกร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
231  
630853
น.ส.ปอนนิษา สุทธิมาลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
232  
630854
น.ส.ทิพยรัตน์ อยู่แท้กูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
233  
630856
น.ส.ภัธรวรรณ ทิพย์โรจน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
234  
630858
น.ส.ชรินรัตน์ คำใหล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
235  
630863
นายรชต มัคคภาวี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
236  
630864
น.ส.รุ่งนิภา กังใช่ง้วน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
237  
630866
น.ส.อธิชา แซ่ส่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
238  
630868
น.ส.ภาสิรี เจริญทรัพทยานนท์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
239  
630869
น.ส.ฐิตาภา ขุนทิพย์มาก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
240  
630872
นายสิทธิพงษ์ อุ่นเรือนงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
241  
630873
น.ส.ณัฐกานต์ สุดแสน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
242  
630875
น.ส.สุกัญญา พึ่งจันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
243  
630878
น.ส.ขวัญจิรา นาพันปอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
244  
630881
น.ส.พรชนก ตั้งมโนสุจริต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
245  
630882
น.ส.นภษร อิทสิโรเวช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
246  
630885
น.ส.จิรวรรณ หาภา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
247  
630887
น.ส.นนรดา ทองหล่อ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
248  
630889
น.ส.เจนจิรา ถูกจิตร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
249  
630894
น.ส.ภัณฑิรา อมรชีวศิลปกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
250  
630895
น.ส.จุฑามาศ เผื่อนด้วง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
251  
630897
น.ส.อนุติญา สาระแสน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
252  
630900
นายจิรายุทธ เลิศวิไล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
253  
630901
น.ส.ธิรดา เปรมานุพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
254  
630902
น.ส.ปัทมาวดี ธรรมรักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
255  
630905
น.ส.ณัฎฐ์ชิชา ธนาเอกพงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
256  
630906
น.ส.ธนภร วิวัฒน์พงศ์กิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
257  
630907
น.ส.ธาวิณี แพนสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
258  
630909
น.ส.ตรีธานทิพย์ ติ๊บเต็ม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
259  
630911
นายภูวมินทร์ ธรรมใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
260  
630912
น.ส.ชญานี เวียงชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
261  
630913
น.ส.ธันย์ชนก ท้ายเมือง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
262  
630915
น.ส.ภัททิยา ทับทิม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
263  
630916
น.ส.พุทธิดา อิ่มเนตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
264  
630917
น.ส.ภัทรฑาทิพย์ เกษี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
265  
630918
น.ส.ศิริลักษณ์ บัวชูก้าน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
266  
630920
น.ส.รัชดาพร สันติวรากร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
267  
630921
น.ส.กริชธิญา กุมภาพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
268  
630924
น.ส.อภิชญา เผือกมี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
269  
630929
น.ส.สโรชา ศรีสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
270  
630930
นายชาญชนม์ ดวงกางใต้
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
271  
630931
น.ส.มุกตะวัน ลัยวลักษณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
272  
630933
น.ส.ปรีชญา ธัญญเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
273  
630934
นายเมธัส อุ่นจิตต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
274  
630938
น.ส.ปิยะมาศ สันติภพ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
275  
630939
น.สหทัยชนก ธีระวาส
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
276  
630940
นายธีรภัทร สุระถา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
277  
630944
น.ส.รวินทิรา ไวย์สูงเนิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
278  
630945
น.ส.กมลเนตร ภานุรักษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
279  
630947
น.ส.วรรณรพี ปิติศานต์สกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
280  
630949
นายณัฐวุฒิ กุลขำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
281  
630952
นายวงศพัทธ์ อิทธิมา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
282  
630957
น.ส.อรอนงค์ เจนสง่า
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
283  
630958
นายธราดล โพธิ์จันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
284  
630962
น.ส.ธนาภา ก้อนทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
285  
630963
น.ส.ทิชัญญา เอกคสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
286  
630964
น.ส.อนุธิดา นาจันทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
287  
630970
น.ส.นิศาชล ธารรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
288  
630971
น.ส.ญานิกา บริสุทธิพันธุ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
289  
630972
นายทีปกร วิวัฒน์วิทยา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
290  
630974
น.ส.ฐิตาภรณ์ ทิศเกลี้ยง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
291  
630980
น.ส.บัณฑิตา กะทิศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
292  
630989
น.ส.ศิรินธร ต้นงอ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
293  
630990
น.ส.ศรินธร ประจักษ์ชัยกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
294  
630994
น.ส.ศิริลักษณ์ บัวผัน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
295  
630995
น.ส.ธนภรณ์ งามพร้อม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
296  
630996
น.ส.อิศริสา ใสนิ่มนวล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
297  
630998
นายฐิติวุฒิ สมดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
298  
630999
น.ส.ปัณฑารีย์ พุทธอวยผล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
299  
631000
น.ส.ฐิตารีย์ ทรงปัญญ์ทรัพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
300  
631026
น.ส.โสภิตา ศิริคำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
301  
631028
น.ส.ณัฐริกา แซ่ตั้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
302  
631030
น.ส.ชุติกาญจน์ พูลสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
303  
631034
น.ส.กัญญาณัฐ พูลเพ็ชร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
304  
631038
น.ส.สุพัตรา วะเศษสร้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
305  
631039
น.ส.มณีภัช วรรณศิลป์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
306  
631040
น.ส.นันท์นภัส อ่ำน้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
307  
631041
น.ส.ลลิษา แป้นสอน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
308  
631048
น.ส.สุพิชชา รัตนขันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
309  
631051
นายภัทรวรรธน์ วนิดา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
310  
631052
นายกฤติน นพมาศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
311  
631053
น.ส.ศิริวิภา ธิติทรัพย์ยืนยง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
312  
631055
น.ส.ศศินา กำมันตะคุณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
313  
631057
น.ส.ณิชกมล วิจิตรโสภณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
314  
631060
น.ส.นวพรรษชนก นาถเหนือ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
315  
631063
น.ส.ธนมล ซึ้งโกวิท
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
316  
631064
น.ส.กมลชนก ตวงวิไล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
317  
631065
นายจีรพันธ์ รุณจำรัส
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
318  
631079
น.ส.นิธยานันท์ ปันส่วน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
319  
631085
นายเจษฎา ศิริชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
320  
631091
น.ส.สุภาวดี บรรณบดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
321  
631095
น.ส.นงนภสร พันธุ์ประพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
322  
631099
น.ส.อรอนงค์ เค้ามูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
323  
631101
น.ส.ภาวิตา บุญสุขนิกร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
324  
631105
น.ส.บุตรสดี ปลื้มศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
325  
631108
น.ส.มยุรี บุญวัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
326  
631111
น.ส.กวินนา บุญยงค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
327  
631112
น.ส.มานิชยา หวานฉ่ำ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
328  
631115
น.ส.ปพิชญา คณะรินทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
329  
631116
น.ส.ฑิตยา เอี่ยมสำอางค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
330  
631117
น.ส.ธันพิชชา กูละมี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
331  
631120
น.ส.พิมพกานต์ โฉมศิริ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
332  
631121
น.ส.ปนัสยา พนมมรรค
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
333  
631123
นายพีรพล ธรรมศักดิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
334  
631126
น.ส.ฉันทพิชญา มะโยธี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
335  
631127
น.ส.ปุญญิศา เตียวต่อสกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
336  
631137
น.ส.กชกร ถนอมชาติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
337  
631139
น.ส.พรชนิตว์ สัมปชัญญกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
338  
631147
นายธนวิชญ์ อำนาจทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
339  
631152
น.ส.ภาวดี กันชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
340  
631156
น.ส.จุฑามาศ ศรีวาจร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
341  
631158
น.ส.รักษ์สุดา เดชเลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
342  
631161
น.ส.ภัทราภรณ์ ภู่สุวรรณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
343  
631162
นายสุขวัญเมือง ศรีสมบัติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
344  
631165
นายณภัทร แท่งทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
345  
631170
น.ส.นราวดี บรมสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
346  
631171
น.ส.วรัญชนา คุณารูป
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
347  
631174
น.ส.วราภรณ์ นุชนุ่ม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
348  
631175
น.ส.พัชรพร ประสงค์สุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
349  
631179
นายณัฐชัย วิระมิตรชัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
350  
631181
นายอิสรพงศ์ ส่องแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
351  
631186
น.ส.มานิตา แซ่เบ๊
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
352  
631187
นายวสันต์ ทับทิมหิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
353  
631189
น.ส.บัวชมพู เข่งเฮง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
354  
631196
นายทัตดนัย มีทรัพย์มัจฉะกิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
355  
631197
น.ส.ญาณิศา สังข์คีรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
356  
631198
น.ส.ภัทรลดา นารอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
357  
631202
น.ส.ณิชากมล ชูศรีเลิศทรัพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
358  
631203
นายวิทยา วงษ์เลิศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
359  
631210
น.ส.ธรรมพร ทองพุ่ม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
360  
631211
นายธนดล กองแก้วใจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
361  
631213
น.ส.เอสเธอร์ ดีมาก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
362  
631214
น.ส.พนิดา บุญเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
363  
631215
น.ส.ภารดี ดีดวงพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
364  
631216
น.ส.วิภารัตน์ สมบูรณ์ทรัพย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
365  
631219
น.ส.ชลลดา บำเพ็ญเชาว์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
366  
631221
นายปิฎก จงเพียร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
367  
631222
นายชนะภัทร ทวีรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
368  
631226
น.ส.กรรม์ภิรมย์ ลาภคงอนันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
369  
631227
นายปัณณวิชญ์ ธนันต์ชันนพเก้า
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
370  
631232
นายปกป้อง พิทยาพงศ์พร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
371  
631234
น.ส.ศิริกัณญา ดิลกชาติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
372  
631237
นายธราธิป มณีเนตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
373  
631239
นายจิรายุส เพิ่มสิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
374  
631241
น.ส.ณฐมน ศรีเบ็ญจรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
375  
631242
น.ส.ฐิติยา บัวสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
376  
631247
น.ส.อารยา ดีธรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
377  
631248
น.ส.อัญชิสา เพียรกสิกรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
378  
631250
น.ส.ปวีณา นิยรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
379  
631253
นายกัณฑ์ นาคาพล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
380  
631254
นายปฏิภัทร ขำเนตร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
381  
631255
น.ส.กมลลักษณ์ หทัยเดชะดุษฏี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
382  
631263
น.ส.ศิรินภารัตน์ มาตย์นอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
383  
631266
น.ส.รุ่งระวี เพชรเศรษฐ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
384  
631268
นายอนุวัตร วงศ์มณี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
385  
631271
น.ส.พัณร์พิสา ธูปโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
386  
631272
น.ส.เปมิกา โทสันเทียะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
387  
631274
น.ส.พลอยไพลิณ ชาติสวัสดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
388  
631275
น.ส.อนุชชิตา บุญครอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
389  
631277
น.ส.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
390  
631278
น.ส.โสรยา พรหมมานุวัตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
391  
631280
น.ส.กนกพร ก้องเวหา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
392  
631283
น.ส.อินทรัตน์ รัชดานนท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
393  
631284
น.ส.รติญา หุ้มขุนทด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
394  
631286
นายนพกร เซ็นธุลี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
395  
631289
น.ส.ดารินา เหมมาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
396  
631290
น.ส.นภัสวรรณ อารยะศิลปธร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
397  
631291
น.ส.มัลลิกา คูหาทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
398  
631294
น.ส.สุนิชา ตาปั่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
399  
631300
นายปฎิภาณ จันทรา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
400  
631303
น.ส.ศิริภา สุขสำราญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
401  
631304
นายณรายุ ผลสุขขา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
402  
631305
น.ส.วาสนา ไชยโนน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
403  
631307
น.ส.อาทิตยาภรณ์ เปรียบสม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
404  
631315
นายฐณวรัตน์ รักธนชานันท์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
405  
631318
น.ส.ฉัตรมณี โห้เซ้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
406  
631322
น.ส.จิราวรรณ จันทร์ทิพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
407  
631329
นายธีรยุทธ แจ้งท้วม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
408  
631330
น.ส.สุธาสิณี นิ่มประยูร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
409  
631331
น.ส.อารียา หมวกสังข์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
410  
631334
นายปารินทร์ เนียมศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
411  
631339
น.ส.เมวดี วงค์ษา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
412  
631340
นายนัฐวุฒิ ใจดี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
413  
631343
นายจิณณวัตร กุหลาบอ่ำ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
414  
631354
นายตรีณพงศ์ พัฒนศิริโอฬาร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
415  
631360
นายกิตติศักดิ์ รอดกระจับ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
416  
631361
นายสิทธิ เวียงสิมมา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
417  
631364
น.ส.นริศรา อุปนันท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
418  
631366
น.ส.ศิริวิภา นาแล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
419  
631368
นายรชาวุฒิ โมรา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
420  
631369
น.ส.อาธิตยา เหล่าไกรศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
421  
631381
นายศรัณย์ภัทร ตัญญะสิทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
422  
631383
น.ส.บุณยวีร์ วิทยผโลทัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
423  
631385
น.ส.ณัฐพร บุญมูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
424  
631386
นายธนภูมิ แสงเพชร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
425  
631389
นายกิจติภูมิ กันเดิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
426  
631391
น.ส.เกศราภรณ์ พุฒศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
427  
631451
น.ส.จารุวรรณ ดวงตา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
428  
631452
น.ส.ปรียาภัทร ดวงประทุม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
429  
631464
น.ส.ศุภดา เบญจนาคาเจริญสิริ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
430  
631466
นายฐิติพันธ์ ศรีจิวงษ์ษา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
431  
631467
น.ส.ฐิตา ฐิตะฐาน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
432  
631468
น.ส.ปิยาพัชร มิตรเพื่อนบ้าน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
433  
631472
น.ส.วรวรรณ เผื่อนโชติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
434  
631473
น.ส.สุกัญญา ประยูรทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
435  
631475
น.ส.นิรภรณ์ ไชยชาติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
436  
631476
น.ส.บุญญานุช เรืองฤทธิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
437  
631477
น.ส.ภูษณิศา ศิลามงคล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ