เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1053 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592965
นายวิวัฒน์ชัย เอี่ยมยิ้ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
2  
602552
นายวินัย โพธิ์พรม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
3  
621102
น.ส.อิสราพร ทองอ่วม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
4  
630076
น.ส.ปิ่นประภา วงษาวัตร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
5  
630087
นายเกียรติศักดิ์ ผดุงศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
630199
น.ส.ชนิตา ยิ้มแย้ม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
7  
630211
นายจิตรกร บรรดาศักดิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
630237
น.ส.เสาวนีย์ พันธุ์วิไล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
630250
น.ส.ศุภิสรา ชาติศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
10  
630251
น.ส.ชนาภรณ์ สายมา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
630414
นายนิธิวิทย์ บุญใส
บริหารธุรกิจ / การตลาด
12  
630447
นายสหภาพ แสงเงิน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
630448
นายวิศณุกริช เสือคง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
14  
630452
น.ส.เมทินี สายนาค
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
15  
630469
น.ส.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
16  
630492
น.ส.ฐิติพร หมายพึ่ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
17  
630523
น.ส.รุจิรัตน์ ศรีสงค์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
18  
630575
นายวีรยุทธ์ นาเมืองรักษ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
19  
630630
นายพิพัฒน์มงคล อริยธนาไพศาล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
20  
630632
น.ส.หนึ่งฤทัย ผูกพันธ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
21  
630645
น.ส.ณิชากร จันทร์เขียว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
22  
630648
น.ส.ณัชชา สุวรรณมุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
23  
630693
น.ส.รุจิณัทญ์ ฉิมกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
24  
630696
นายภูสิทธิ์ มาโนชนฤมล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
25  
630697
นายชัยกร พูนจินดาถาวร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
26  
630732
น.ส.นวพรรณ พ่วงแพ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
27  
630800
นายณธรรม์ เชาวะวนิชย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
28  
630861
นายฆณนนท์ แสงยนต์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
29  
630868
น.ส.ภาสิรี เจริญทรัพทยานนท์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
30  
630881
น.ส.พรชนก ตั้งมโนสุจริต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
31  
630900
นายจิรายุทธ เลิศวิไล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
32  
630934
นายเมธัส อุ่นจิตต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
33  
630954
น.ส.สุภลักษณ์ สิงห์หมอก
บริหารธุรกิจ / การตลาด
34  
631051
นายภัทรวรรธน์ วนิดา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
35  
631065
นายจีรพันธ์ รุณจำรัส
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
36  
631077
น.ส.สตรีรัตน์ ศรีรักษ์สูงเนิน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
37  
631105
น.ส.บุตรสดี ปลื้มศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
38  
631112
น.ส.มานิชยา หวานฉ่ำ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
39  
631123
นายพีรพล ธรรมศักดิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
40  
631127
น.ส.ปุญญิศา เตียวต่อสกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
41  
631179
นายณัฐชัย วิระมิตรชัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
42  
631181
นายอิสรพงศ์ ส่องแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
43  
631189
น.ส.บัวชมพู เข่งเฮง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
44  
631210
น.ส.ธรรมพร ทองพุ่ม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
45  
631218
นายสหรัฐ ลือชาติ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
46  
631219
น.ส.ชลลดา บำเพ็ญเชาว์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
47  
631232
นายปกป้อง พิทยาพงศ์พร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
48  
631300
นายปฎิภาณ จันทรา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
49  
631304
นายณรายุ ผลสุขขา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
50  
631340
นายนัฐวุฒิ ใจดี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
51  
631343
นายจิณณวัตร กุหลาบอ่ำ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
52  
631368
นายรชาวุฒิ โมรา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
53  
631386
นายธนภูมิ แสงเพชร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
54  
631462
นายกิตติศักดิ์ เข็มเหลือง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
55  
631466
นายฐิติพันธ์ ศรีจิวงษ์ษา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
56  
631467
น.ส.ฐิตา ฐิตะฐาน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์