เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1053 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630056
น.ส.โสภา รอยประโคน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2  
630060
น.ส.พรหมพร ลีพรม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
3  
630066
น.ส.ปริมศิริ ชัยบุญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
4  
630068
น.ส.กัญญารัตน์ รติพุฒิลาภ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
5  
630070
น.ส.ปุณยวีร์ ศรีวริสาร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6  
630075
น.ส.กัลยารัตน์ เสาะสาย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
7  
630079
น.ส.ดลยา บุญมา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
8  
630083
น.ส.จิดาภา จันทริมา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
9  
630088
น.ส.นันทรัตน์ หวังรักกลาง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
10  
630090
น.ส.ปภาวดี ปลีกล่ำ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
11  
630203
น.ส.นภัสวรรณ สรานนท์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
12  
630206
น.ส.ปัณฑิตา สาธร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
13  
630223
น.ส.นลิตา พุ่มอรุณ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
14  
630233
น.ส.แพรพรรณ ปิ่นใจ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
15  
630277
นายภูธน รักจิตร์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
16  
630283
น.ส.วรรณิษา นาคสุวรรณ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
17  
630301
น.ส.นฤมล โทนะหงษา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
18  
630309
น.ส.สลิลทิพย์ บำรุงสาลี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
19  
630346
น.ส.สถิตาภรณ์ แผ่นเงิน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
20  
630358
MS.SOEN SREY YA
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
21  
630383
น.ส.ณัฐกุล ฟูคุณฉลอง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
22  
630384
น.ส.กนกวรรณ แจ่มฟ้า
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
23  
630399
น.ส.ณัชชา เตชะนรราช
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
24  
630403
น.ส.พัณวสา จำปา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
25  
630412
นายจิรเมธ น้อยเมือง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
26  
630418
นายธนัช หาญทรงคมณัท
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
27  
630424
น.ส.อภิสรา สีบุญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
28  
630456
นายศิรสิทธิ์ จาน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
29  
630579
น.ส.ณัฐริกา ดอกไม้
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
30  
630585
นายธนกร สุขสวัสดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
31  
630658
น.ส.วรินทร ผลน้ำผึ้ง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
32  
630664
นายเจตอรัญ อยู่คงธรรม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
33  
630675
นายรัชต์พงษ์ คันธารวงสกุล
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
34  
630710
น.ส.จีรีนาก ลำพา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
35  
630780
น.ส.โสภาพรรณ รอดเทศ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
36  
630792
นายอนุศิษฏ ริยาพันธ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
37  
630797
น.ส.ฐิติรัตน์ เกียรติถนอมกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
38  
630820
น.ส.ชมบงกช วงศ์นราธร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
39  
630827
น.ส.จิรนันท์ เจริญใจ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
40  
630886
น.ส.จิราลักษณ์ ขุนศรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
41  
630910
น.ส.ปานตะวัน ผลมะไฟ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
42  
630926
น.ส.พิมพ์พิชญา กาสิงห์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
43  
630932
น.ส.ชวัลรัตน์ เจริญสุข
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
44  
630935
นายธีรภัทร ชาญวิเศษ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
45  
631037
น.ส.สิริณัฎฐ์ โอวรางค์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
46  
631042
น.ส.วริษฐา อ่วมสอาด
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
47  
631046
นายชิษณุพงศ์ จินดากุล
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
48  
631076
น.ส.ดวงพร เลขกาญจน์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
49  
631093
น.ส.วรงรอง นาคเพชร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
50  
631164
น.ส.รวิกานต์ ทัพไชย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
51  
631184
น.ส.ภัทราวดี ธรรมธาดา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
52  
631190
น.ส.อาภากร อินทรสุ่น
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
53  
631193
น.ส.อนันญพร ศรีอุดมเดชสกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
54  
631201
นายพชรพล เฉินเชวงกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
55  
631204
นายพิชญตม์ ประวัติเจริญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
56  
631208
น.ส.ปิยาพัชร มิตรเพื่อนบ้าน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
57  
631209
น.ส.บัณฑิตา จันทพาน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
58  
631212
น.ส.แพรไหม ตราชู
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
59  
631217
นายพรหมพร ราชเจริญ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
60  
631269
น.ส.หทัย แซ่ลี้
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
61  
631279
น.ส.ณัฐชยา ใจผ่อง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
62  
631328
นายบุญญฤทธ์ บุญเพ็ง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน