เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1053 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620705
นายศิริศักดิ์ เสน่หา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
630046
น.ส.ธัญญลักษณ์ แซ่ตั้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3  
630071
น.ส.วิมพ์ประภา อินทนาวัน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
630166
น.ส.ธนิฏฐา ลัยเวณิก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
5  
630170
น.ส.วิลาวัณย์ ทองคำมา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6  
630200
น.ส.กชพร มีภักดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
630202
น.ส.กนกวรรณ หอมรื่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
630204
น.ส.นัศรากร เพิ่มพูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
9  
630220
น.ส.ชยาพร ชินวงศ์เวท
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
10  
630221
น.ส.กัญณัฏฐ์ คูประสิทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
630222
น.ส.จณิตตา คงเหล่า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12  
630227
น.ส.วิรัล คิววีร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
13  
630236
นายสิทธิโชค เขียวขำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
14  
630240
น.ส.เบญญาภา ศักดิ์บำรุงสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
630243
น.ส.รุจิรา แก้วก่า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
630267
น.ส.ศิริรัตน์ หาญมนตรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
17  
630273
น.ส.สุธิดา อัมฤดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
630307
น.ส.อรลดา อมรไกรสีห์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
19  
630349
นายคมปัญญา สุทธิรักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
20  
630366
นายธเนศนันท์ ระยะทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
21  
630367
น.ส.ดาราวรรณ หล่าชาญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
22  
630368
น.ส.ศุฑามาศ ขุมขำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
23  
630394
น.ส.นันทพร เนียมไทย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
24  
630416
น.ส.จุฑาทิพ พัฒนาชัยมงคล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
25  
630434
นายชนกานต์ เซี่ยงโหล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
26  
630442
นายก้องภพ เอี่ยมวสันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
27  
630444
น.ส.ศิรัญญา นาทรัพทย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
28  
630451
น.ส.นภธิดี ทะเกิงลาภ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
29  
630464
นายชนเนษฏ์ ไพเราะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
30  
630489
น.ส.ศิริยากร นิยมพงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
31  
630498
น.ส.บุณฑริกา สุนาวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
32  
630500
น.ส.ธัญทิพย์ พิเดช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
33  
630502
น.ส.ภัทรียา เชิดชูอัศวพงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
34  
630514
MR.NARIN PANG
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
35  
630530
น.ส.จิตอุมา แหวนรำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
36  
630558
น.ส.กมลวรรณ บัวงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
37  
630572
น.ส.ทิพดาหวัน วงค์คำจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
38  
630587
น.ส.พันธิลา เนื่องแนวน้อย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
39  
630588
น.ส.มันทนี แก่นแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
40  
630589
น.ส.นลินทิพย์ กลิ่นมาลา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
41  
630602
น.ส.นงนภัส ชูแสง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
42  
630604
น.ส.อัลิปรียา อยู่ทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
43  
630609
นายณัฐดนัย ยินดีสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
44  
630613
น.ส.หทัย จะบุ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
45  
630619
น.ส.อัญชิสา ท่าทราย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
46  
630631
น.ส.ภัทร์รวี เลิศเกียรติปิติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
47  
630635
น.ส.จารุวรรณ หงษ์ชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
48  
630637
น.ส.กนกพร ปิ่นม่วง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
49  
630679
น.ส.กัญญารัตน์ ปทุมสูติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
50  
630682
น.ส.อาทิตยา แจ่มแจ้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
51  
630690
น.ส.ปัทมพร เฉยเมล์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
52  
630691
น.ส.ถาวรีย์ พึ่งดอน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
53  
630694
น.ส.ลลิตา สังข์ชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
54  
630698
น.ส.กมลเนตร ใจชอบชื่นสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
55  
630705
นายณัฐภัทร ประมูลชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
56  
630719
น.ส.วรรณรักษ์ มากเหลือเจริญสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
57  
630750
น.ส.ณัฏฐณิชา ชื่นวุฒิ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
58  
630761
น.ส.ภัทราวดี พ่วงพูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
59  
630776
น.ส.หทัยภัทร แก้วชิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
60  
630790
น.ส.สิริยากร จิตรคงสง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
61  
630812
น.ส.มนัสนันท์ มานะเจริญวณิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
62  
630816
น.ส.ขวัญจิรา คณาพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
63  
630851
น.ส.ธมลวรรณ กัลยาณมณีกร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
64  
630853
น.ส.ปอนนิษา สุทธิมาลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
65  
630866
น.ส.อธิชา แซ่ส่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
66  
630878
น.ส.ขวัญจิรา นาพันปอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
67  
630882
น.ส.นภษร อิทสิโรเวช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
68  
630887
น.ส.นนรดา ทองหล่อ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
69  
630901
น.ส.ธิรดา เปรมานุพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน