เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1053 กลุ่ม 04
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
621304
นายวศิน ธำรงพุฒิกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
621457
น.ส.สุทธิกานต์ อรุณทัต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
630885
น.ส.จิรวรรณ หาภา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
4  
630894
น.ส.ภัณฑิรา อมรชีวศิลปกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
630897
น.ส.อนุติญา สาระแสน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
630902
น.ส.ปัทมาวดี ธรรมรักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
630905
น.ส.ณัฎฐ์ชิชา ธนาเอกพงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
630906
น.ส.ธนภร วิวัฒน์พงศ์กิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
630916
น.ส.พุทธิดา อิ่มเนตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
10  
630930
นายชาญชนม์ ดวงกางใต้
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
630944
น.ส.รวินทิรา ไวย์สูงเนิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12  
630962
น.ส.ธนาภา ก้อนทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
630970
น.ส.นิศาชล ธารรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
14  
630990
น.ส.ศรินธร ประจักษ์ชัยกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
630996
น.ส.อิศริสา ใสนิ่มนวล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
630999
น.ส.ปัณฑารีย์ พุทธอวยผล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
17  
631000
น.ส.ฐิตารีย์ ทรงปัญญ์ทรัพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
631026
น.ส.โสภิตา ศิริคำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
19  
631028
น.ส.ณัฐริกา แซ่ตั้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
20  
631030
น.ส.ชุติกาญจน์ พูลสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
21  
631034
น.ส.กัญญาณัฐ พูลเพ็ชร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
22  
631041
น.ส.ลลิษา แป้นสอน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
23  
631048
น.ส.สุพิชชา รัตนขันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
24  
631052
นายกฤติน นพมาศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
25  
631060
น.ส.นวพรรษชนก นาถเหนือ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
26  
631095
น.ส.นงนภสร พันธุ์ประพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
27  
631101
น.ส.ภาวิตา บุญสุขนิกร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
28  
631108
น.ส.มยุรี บุญวัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
29  
631111
น.ส.กวินนา บุญยงค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
30  
631116
น.ส.ฑิตยา เอี่ยมสำอางค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
31  
631117
น.ส.ธันพิชชา กูละมี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
32  
631121
น.ส.ปนัสยา พนมมรรค
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
33  
631137
น.ส.กชกร ถนอมชาติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
34  
631139
น.ส.พรชนิตว์ สัมปชัญญกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
35  
631147
นายธนวิชญ์ อำนาจทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
36  
631156
น.ส.จุฑามาศ ศรีวาจร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
37  
631158
น.ส.รักษ์สุดา เดชเลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
38  
631161
น.ส.ภัทราภรณ์ ภู่สุวรรณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
39  
631162
นายสุขวัญเมือง ศรีสมบัติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
40  
631165
นายณภัทร แท่งทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
41  
631170
น.ส.นราวดี บรมสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
42  
631174
น.ส.วราภรณ์ นุชนุ่ม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
43  
631175
น.ส.พัชรพร ประสงค์สุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
44  
631186
น.ส.มานิตา แซ่เบ๊
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
45  
631196
นายทัตดนัย มีทรัพย์มัจฉะกิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
46  
631197
น.ส.ญาณิศา สังข์คีรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
47  
631202
น.ส.ณิชากมล ชูศรีเลิศทรัพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
48  
631211
นายธนดล กองแก้วใจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
49  
631213
น.ส.เอสเธอร์ ดีมาก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
50  
631214
น.ส.พนิดา บุญเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
51  
631215
น.ส.ภารดี ดีดวงพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
52  
631221
นายปิฎก จงเพียร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
53  
631222
นายชนะภัทร ทวีรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
54  
631226
น.ส.กรรม์ภิรมย์ ลาภคงอนันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
55  
631234
น.ส.ศิริกัณญา ดิลกชาติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
56  
631237
นายธราธิป มณีเนตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
57  
631241
น.ส.ณฐมน ศรีเบ็ญจรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
58  
631250
น.ส.ปวีณา นิยรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
59  
631284
น.ส.รติญา หุ้มขุนทด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
60  
631290
น.ส.นภัสวรรณ อารยะศิลปธร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
61  
631291
น.ส.มัลลิกา คูหาทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
62  
631303
น.ส.ศิริภา สุขสำราญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
63  
631307
น.ส.อาทิตยาภรณ์ เปรียบสม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
64  
631318
น.ส.ฉัตรมณี โห้เซ้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
65  
631322
น.ส.จิราวรรณ จันทร์ทิพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
66  
631329
นายธีรยุทธ แจ้งท้วม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
67  
631330
น.ส.สุธาสิณี นิ่มประยูร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
68  
631334
นายปารินทร์ เนียมศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
69  
631339
น.ส.เมวดี วงค์ษา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
70  
631354
นายตรีณพงศ์ พัฒนศิริโอฬาร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
71  
631360
นายกิตติศักดิ์ รอดกระจับ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
72  
631361
นายสิทธิ เวียงสิมมา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
73  
631364
น.ส.นริศรา อุปนันท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
74  
631369
น.ส.อาธิตยา เหล่าไกรศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
75  
631381
นายศรัณย์ภัทร ตัญญะสิทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
76  
631383
น.ส.บุณยวีร์ วิทยผโลทัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
77  
631385
น.ส.ณัฐพร บุญมูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
78  
631451
น.ส.จารุวรรณ ดวงตา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
79  
631452
น.ส.ปรียาภัทร ดวงประทุม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
80  
631464
น.ส.ศุภดา เบญจนาคาเจริญสิริ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
81  
631468
น.ส.ปิยาพัชร มิตรเพื่อนบ้าน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
82  
631472
น.ส.วรวรรณ เผื่อนโชติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
83  
631473
น.ส.สุกัญญา ประยูรทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
84  
631475
น.ส.นิรภรณ์ ไชยชาติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
85  
631477
น.ส.ภูษณิศา ศิลามงคล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ