เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1053 กลุ่ม 07
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630011
น.ส.กนกวรรณ เชยอักษร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
2  
630013
นายชยุตพงศ์ ภูมิภักดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
3  
630015
นายอัษฎาวุธ แก้วมาลุน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
4  
630017
น.ส.ศศิกาญจน์ โนนสิงห์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
5  
630183
น.ส.สุชานันท์ จันทร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
6  
630229
น.ส.พิมพ์นิภา พลจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
7  
630230
น.ส.อินทร์ทุอร ทรงศิริ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
8  
630238
น.ส.ชมพูนุท อำนวยทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
9  
630246
น.ส.กันทิมา เที่ยงแล้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
10  
630294
น.ส.เขมจิรา จำลอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
11  
630304
น.ส.ชญาณี พูลสวัสดิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
12  
630343
น.ส.กิตติมา เพ็งรักษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
13  
630382
น.ส.พัฐสุดา เชิดชู
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
14  
630405
น.ส.นภัสวรรณ สุ่นจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
15  
630415
นายศักดิธัช เถาว์ชาลี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
16  
630430
น.ส.ชัญญานุช เยาวกูล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
17  
630431
นายปรเมศร์ นาคสิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
18  
630459
น.ส.ศรุตา สุวรรณศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
19  
630475
นายเมธนันท์ ม่วงแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
20  
630496
น.ส.พัชรดา ประสิทธิ์เกตุ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
21  
630505
น.ส.กวิสรา แจ่มจันทร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
22  
630557
น.ส.จิราพร สุวรรณสา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
23  
630578
น.ส.ธิติมา ราญมีชัย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
24  
630580
น.ส.เรวดี ทองทา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
25  
630590
นายชนาธิป ตึ้งสมบูรณ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
26  
630607
นายอนพัทย์ อัฐเศรษฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
27  
630621
น.ส.กันติยา สุดแสง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
28  
630628
น.ส.ภักตร์สินี พุ่มเจริญชินโชติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
29  
630640
น.ส.ศุภพิชญ์ วัฑฒนพันธุ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
30  
630641
น.ส.เมฐิชา ประชานิยม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
31  
630644
น.ส.ทิพวรรณ เดชจร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
32  
630652
น.ส.อาภากร บูชาบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
33  
630687
น.ส.น้ำฝน สายสุด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
34  
630711
น.ส.เพียงเกตุ งามล้ำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
35  
630724
น.ส.กมลวรรณ คำตื้อ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
36  
630766
น.ส.ณมล ศรีพธูราษฎร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
37  
630795
น.ส.สโรชา ศรีทองคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
38  
630805
น.ส.ปิยะประภา ใจทน
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
39  
630850
น.ส.สุภนิดา ภูเอิบ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
40  
630914
น.ส.พรนภัส ศรีสัมฤทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
41  
630925
น.ส.ชนรดี ลิ้มเจริญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
42  
630942
น.ส.สุดารัตน์ ตาดต่าย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
43  
630975
น.ส.กันยากานต์ บุญประคองสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
44  
630986
น.ส.เนตรชนก นาลา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
45  
630993
น.ส.ญาดา หมวดศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
46  
631031
น.ส.จิดาภา เกตุพุ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
47  
631049
น.ส.อรนุช เนื้อนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
48  
631056
น.ส.อริสรา สิริมงคลเลิศ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
49  
631068
นายณัฐวุฒิ ปานบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
50  
631098
น.ส.สลิลทิพย์ ใสสะอาด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
51  
631119
น.ส.ณัฐณิชา โพธิบุตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
52  
631124
นายชินพัฒน์ งามวงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
53  
631128
น.ส.ฎษณิศา ศิลามงคล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
54  
631130
น.ส.ณัฐณิชา นพทีปกังวาล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
55  
631132
น.ส.พรธีรา ขจร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
56  
631134
น.ส.สิริกานต์ กระสายเงิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
57  
631149
น.ส.สกุลตา แจ่มจันทร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
58  
631151
น.ส.นิศากานต์ เจริญศรีจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
59  
631169
น.ส.มินตา อยู่ดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
60  
631172
น.ส.โชติกา ยวงทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
61  
631183
นายอภิเดช บ่อคาวี
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
62  
631191
น.ส.ภาณินี แก่นคำ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
63  
631195
น.ส.นันทิกานต์ พวงย้อย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
64  
631229
นายภัคพล จันธิมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
65  
631261
น.ส.กรนันท์ จำนงจิต
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
66  
631273
น.ส.ปพิชญา พวงจำปา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
67  
631299
น.ส.ณัฐรุจา ยศสุรินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
68  
631313
นายชัชพล ใหญ่กระโทก
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่