เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1053 กลุ่ม 09
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
621863
นายเกียรติศักดิ์ จบศรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
2  
630024
น.ส.ชนิตา มีชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
3  
630179
นายศุภกร ประดับเพ็ชร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
4  
630425
น.ส.ชนิสร หร่อยดา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
5  
630449
นายอรัญ มาร์เดอโรเชี่ยน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
6  
630476
นายกิตติศักดิ์ ยิ้มเจริญยิ่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
7  
630518
นายจิรานนท์ เข็มกลัด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
8  
630535
นายคณากร แถวภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
9  
630583
น.ส.สุภาวิดา แก้วเกิด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
630593
น.ส.ธัญดา ตู้ประกาย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
630597
น.ส.อภิชญา สุธาธรรม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
630600
น.ส.ปุญชรัสมิ์ เมืองเจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
630601
น.ส.ขวัญนภาเมืองพิล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
630605
นายธนชัย ศรีบุรินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
15  
630622
น.ส.นฤมล ปาหา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
630623
น.ส.กานต์ทิตา จำปาโท
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
17  
630625
น.ส.จิราพัชร อินทรสอน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
630629
น.ส.ชุติกาญจน์ แสงประดับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
19  
630653
น.ส.อภัสราภรณ์ งามเจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
630655
น.ส.วิลาสินี สุรันนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
630685
น.ส.ศศิธร พรมเมตตา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
630704
นายธรณ์ธันย์ กรแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
23  
630713
น.ส.นันท์นภัส อักษรครบุรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
630720
น.ส.พรชิตา ศรีอำพร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
630721
น.ส.เมทาวินี บรรยง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
630723
น.ส.ปวริศา ชุมปัญญา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
630742
น.ส.ณัฐชฎาภรณ์ หอมนาน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
630752
นายธีรภัทร ต๊ะคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
630760
นายวิศรุต วิริยะเกียรติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
30  
630762
น.ส.นัชทมล สุพลวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
630767
น.ส.รินรดา แก้วพรม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
630771
น.ส.อรวรรยา สิงห์คะนอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
630777
น.ส.ชนิกานต์ หน่อท้าว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
630786
น.ส.ภัทรพร โสปัญหริ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
630794
น.ส.ศิริญาภรณ์ ศรีสร้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
630798
น.ส.ณัฐสุดา พิจารณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
630799
น.ส.วันพรรษา เผ่าน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
630803
น.ส.ชลลดา บุญศรีสะอาด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
630804
น.ส.ธนัชชา ไชยโย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
630807
น.ส.ศรุตา อุยานะทัศน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
630810
น.ส.สุจิตรา กำเนิดบุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
630852
น.ส.ฑิชานัน วงษ์เหลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
630857
น.ส.ณัฐชา ยุวรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
630904
น.ส.รุจีรัตน์ โกมลไสย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
630936
น.ส.ชุติมา จิตรอำไพ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
630948
น.ส.สุลักษณา เยนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
630955
น.ส.กนกวรรณ โสนนอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
630960
น.ส.สุพิชชา ธุระพันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
630966
น.ส.กัญจน์รัตน์ นุ่นทิพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
630978
น.ส.เกศรินทร์ ศรีทิม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
630981
น.ส.ศรุดา เจริญราษฎร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
630983
น.ส.กัญญารัตน์ กองโต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
630987
น.ส.จิตราภรณ์ ศิริปัญโญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
630992
น.ส.ชญาดา ดีด่านค้อ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
630997
น.ส.ปรินทร สิริสมบัติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
631036
น.ส.สิรนัดดา อาจวิชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
631045
น.ส.ลลิตา วังงาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
631058
น.ส.ภัทรียา นามบ้านเหล่า
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
631061
น.ส.นรีรัตน์ วุฒิยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
631067
น.ส.เจนจิรา คาน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
631070
น.ส.อภิญญา สิมพาพิมพ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
631075
น.ส.อลิสา ล้ำนภานุพงษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
631090
น.ส.ภาวินี ภูแข่งหมอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
631092
น.ส.ดารินทร์ มหัตถ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
631094
น.ส.กนกวรรณ ยงกิตติภัทร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
66  
631106
น.ส.นิตา พรมโนนศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
67  
631107
น.ส.จิราพรรณ ภูกาบเพชร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
68  
631110
น.ส.ฐิตาพร สติดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
631113
น.ส.จันทกานต์ สุนนท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
70  
631114
น.ส.กุลนิษฐ์ หนูเพชร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
71  
631122
น.ส.ฟ้ารุ่ง วันทา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
72  
631136
น.ส.จุฬามาศ สิมลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
73  
631144
น.ส.นิรุชา แซ่ลี้
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
74  
631145
น.ส.วาสิตา รวมจิตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
75  
631148
น.ส.ภานุชนารถ เล่งล๊ะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
76  
631155
นายปวรปรัชญ์ จันทร์ปลูก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
77  
631159
น.ส.วัชรภรณ์ ทมจีน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
78  
631163
น.ส.อรุณวรรณ เพชรเอี่ยม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
79  
631180
น.ส.จุติกาญจน์ วงษ์อยู่
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
80  
631244
นายกิจกวิณ หาญสุรนันท์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
81  
631249
นายณพวัฒน์ ภูติเกียรติขจร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
82  
631262
นายภวินท์ มีคุณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
83  
631295
น.ส.อรจิรา ปิยวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
84  
631296
น.ส.ณัฐริกา ตั๋นคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
85  
631297
น.ส.จิราพร จิรดิลก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
86  
631298
น.ส.นันท์นภัส กาวิชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์