เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1053 กลุ่ม 12
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630002
น.ส.อารียา เปลี่ยนอำรุง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
630003
น.ส.อลิสา คุ้มชนม์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
630009
นายภัทษกร มหายนต์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
630021
น.ส.ณัฐภัทร บริพัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
630025
น.ส.ศิริลักษณ์ สถิตย์กุลรัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
630027
น.ส.ปิยวรรณ มาตบัณดิษฐ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
630030
น.ส.ศศิกานต์ สุคม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
630037
นายภีรภัทร จิตไธสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
630042
น.ส.ศศินา ธรรมณรงค์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
630043
น.ส.กนกรัชต์ แซ่โค้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
630052
นายภูมินทร์ นกดำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
630065
นายพัชรพล ทนันชนะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
630069
นายนครินทร์ ปุ่นอุดม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
630078
น.ส.เบญญาภา วงษ์ชัยสมร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
630095
น.ส.ชนัญชิดา เนียนทะศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
630135
น.ส.นาฏรพี โพธิ์ขำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
630142
นายธัชทฤต ฉิ้มฉาย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
630191
น.ส.ศรินพร สังขวิศิษฎ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
630193
น.ส.ธัญวรัตม์ มาลีหวล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
630197
น.ส.ขวัญจิรา นาดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
630198
น.ส.พรพิตรา ลาชโรจน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
630216
นายกฤษฏิ์ปกรณ์ เหรียญเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
630252
น.ส.อภิญญา เฮ้ากอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
630260
น.ส.อุรัสยา เตืองพลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
630286
น.ส.ธนภรณ์ สมจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
630290
น.ส.ปัฐฑิตา บับพาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
630360
น.ส.มณฑกาญจน์ แก้วคง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
630363
น.ส.หทัยชนก ช้างน้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
630379
MS.HOR NUTHA
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
630385
น.ส.เพชรลดา สวนแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
630402
น.ส.อารี อ่ำบำรุง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
630407
น.ส.สุกัญญา อุ่นใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
630408
น.ส.มลฤดี แสวงผล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
630446
นายวิศรุต อมรภักดิ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
35  
630458
น.ส.พิมพ์ลภัส โพธิ์ทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
630466
น.ส.กนกวรรณ มีคุณเปี่ยม
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
37  
630474
น.ส.ดวงจันทร์ ถาวรชีพ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
630479
น.ส.สุภาภรณ์ สานู
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
39  
630484
น.ส.จันทิมา ทุมแสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
630501
นายกมลภพ ค่าเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
630510
น.ส.ณัฐชยา วิจิตรสมบัติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
630515
น.ส.ภัทรดา คำวรรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
630524
น.ส.ขวัญจิรา ขันตีจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
630570
น.ส.ชนิกานต์ ศรีนวล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
630576
นางสาวจีรดี นิลสนธิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
630581
นายภูริณัฐ รัตนรังษี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
630584
น.ส.ธันย์ชนก แซ่จาง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
630592
น.ส.ณัฐพร จิรศักดิ์สงวน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
630595
น.ส.กชกร นวลแสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
630598
น.ส.กชกร หมื่นชะนะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
630611
น.ส.ภาวิณี ภู่พันธุ์ทองคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
630614
น.ส.ปิยะพร ไชยภา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
630633
น.ส.กฤติยาณี โปร่งกลาง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
54  
630660
น.ส.ประวิชญา แดงอุไร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
630674
น.ส.แจ่มจันทร์ อุปชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
630677
น.ส.พินทุสร มุกดา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
57  
630678
น.ส.ศิริวรรณ กลิ่นพุฒซ้อน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
58  
630681
น.ส.ศศินา วังคีรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
59  
630686
นายพีรวิชญ์ ผู้มีสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
60  
630688
น.ส.ซาวียะห์ แวยูโซะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
61  
630692
น.ส.ธนาพร ก๋าคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
62  
630722
นายตะวัน จิโรภาส
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
63  
630738
น.ส.กมลชนก ทวีวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
64  
630739
น.ส.ปภาวรินท์ โรงวิชา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
65  
630783
น.ส.ฐาปนี หวังดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
66  
630833
นายสุทธิศักดิ์ พงษ์สุวรรณ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
67  
630889
น.ส.เจนจิรา ถูกจิตร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
68  
630913
น.ส.ธันย์ชนก ท้ายเมือง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
69  
631120
น.ส.พิมพกานต์ โฉมศิริ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
70  
631227
นายปัณณวิชญ์ ธนันต์ชันนพเก้า
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
71  
631254
นายปฏิภัทร ขำเนตร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
72  
631268
นายอนุวัตร วงศ์มณี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
73  
631286
นายนพกร เซ็นธุลี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
74  
631315
นายฐณวรัตน์ รักธนชานันท์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์