เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1053 กลุ่ม 13
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630012
น.ส.อามานายา มันตะวัตร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
630019
น.ส.ศศิกานต์ พลพาลสังข์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3  
630062
น.ส.สุภัชญา ชมชื่น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
630091
น.ส.ณภัสสร ศรีด้วง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
630184
น.ส.ศออนงค์ บุดดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6  
630196
น.ส.กนกพร ปินตาสืบ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
7  
630212
นายรัฐกฤษณ์ จงจิตร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
8  
630214
น.ส.บัณฑิตา คำแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
9  
630219
นายกิตติพันธ์ บาลเพ็ชร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
10  
630232
น.ส.จุฑาทิพ บุญดำรงศักดิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
11  
630239
น.ส.รัตติกาล แซ่ลี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
12  
630241
น.ส.พัชรินทร์ เอมประโคน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
13  
630259
น.ส.วราพร ปิ่นวิเศษ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
14  
630276
น.ส.กัญญาณัฐ อยู่ทองคำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
15  
630279
น.ส.วิมลจิรา โขงโกบ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
16  
630303
น.ส.จุฬาทิพย์ ยาวไธสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
17  
630308
น.ส.ปัญจรัตน์ เมืองทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
18  
630347
น.ส.วิชานาถ โสภากุน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19  
630348
น.ส.สุดารัตน์ ผินพิมาย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
20  
630351
น.ส.กัญญารัตน์ ชมความสุข
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
21  
630359
น.ส.ชลธิชา พงษ์สระพัง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
22  
630377
น.ส.วิราพรรณ สายน้ำเย็น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
23  
630395
น.ส.นุศราภรณ์ นาคเจือทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
24  
630462
น.ส.พิชชาอร กัยนคร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
25  
630467
น.ส.วนาลี มั่งเรือง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
26  
630485
นายกฤษณ์ สาระพางค์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
27  
630495
นายพรประทาน คงซู
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
28  
630508
น.ส.ธนัชพร ลักษณะทิพย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
29  
630521
น.ส.ปาณิสรา สุขวงศ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
30  
630527
น.ส.อิสริยาพร พามาสู่
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
31  
630531
น.ส.กัญญารัตน์ จ๋ายเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
32  
630532
น.ส.ภัทรมน เปี่ยมพงษ์สานต์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
33  
630569
น.ส.เมทินี วงศ์ศิริ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
34  
630582
น.ส.ฐิติวรดา จันทุม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
35  
630596
นายธนากร เรืองศักดิ์อนันต์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
36  
630620
น.ส.มญชุ์พิชา ปานเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
37  
630643
น.ส.พิราภรณ์ ตระกูลธรรม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
38  
630649
น.ส.กนกบงกช สยามไชย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
39  
630667
นายปธานิน ชาวนาหว่าน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
40  
630671
น.ส.ภัทรดา จุ้ยนิยม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
41  
630676
น.ส.สิริปรียา ธรรมเที่ยงสัตย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
42  
630702
น.ส.นิรมล รุ่งแสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
43  
630731
นายธรรมรักษ์ ดอนไธสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
44  
630744
น.ส.ทินประภา บุญเลี้ยง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
45  
630748
น.ส.ปิยณัฐ เม่งห้อง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
46  
630778
นายวันฉัตร โต๊ะสำรับ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
47  
630785
นายชัยชนก กลิ่นเกษร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
48  
630809
น.ส.มณฑิรา สุนทรยาตร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
49  
630815
น.ส.กรวลัย ปานมี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
50  
630822
น.ส.บุญภา จันทรโชติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
51  
630828
น.ส.กรรณิการ์ ท้วมเสน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52  
630829
น.ส.วันวิสา โห้ประไพ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
53  
630862
น.ส.ธัญธีรา ละงู
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
54  
630884
น.ส.ชณิตา นิรงค์บุตร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
55  
630899
น.ส.วณิศรา มีบุญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
56  
630961
น.ส.อรยา นันทา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
57  
630969
น.ส.ธัญรัตน์ โคตรสุวรรณ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
58  
630977
น.ส.ปรียาภา เจริญรัมย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
59  
630984
น.ส.อัญชิสา ถาวรชัยยิ่ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
60  
631024
น.ส.กัญญาภัทร แก้วเจิม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
61  
631073
นายดนุกานต์ ยี่อินทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
62  
631074
นายชญานนท์ แซ่อึ่ง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
63  
631081
นายภานุวัฒน์ อินคำน้อย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
64  
631096
น.ส.อภิญญา ว่องไว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
65  
631166
น.ส.พัชนิดา อันชัน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
66  
631220
น.ส.พิมมาตา หาญยากรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
67  
631231
นายกฤชนัท ศุภกิจพิทักษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
68  
631245
น.ส.จันทร์ทิพย์ เปาะทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
69  
631252
นายแสงธรรม พันตาเอก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
70  
631256
น.ส.รัชชานนท์ ชลหัตถ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
71  
631312
น.ส.ธนัญญา ธรรมสุข
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
72  
631316
น.ส.อัญชิษฐา กรณีกิจ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
73  
631367
นายธวัชชัย ใจดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
74  
631372
น.ส.สลิลทิพย์ วรรณสิทธิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
75  
631377
นายปราบดา บัวทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
76  
631393
น.ส.เสาวณี จันดาดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
77  
631394
น.ส.วรดา ขันทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
78  
631395
นายวงศธร แสนสวาท
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
79  
631453
น.ส.พจรินทร์ ใจแสน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
80  
631474
น.ส.ธนวินท์ พิพิธยากร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ