เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1053 กลุ่ม 16
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
621128
นายกิตติคุณ มัยวงศ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
621847
น.ส.กุลสตรี กลางบุรัมย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
630614
น.ส.ปิยะพร ไชยภา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
630660
น.ส.ประวิชญา แดงอุไร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
630674
น.ส.แจ่มจันทร์ อุปชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
630678
น.ส.ศิริวรรณ กลิ่นพุฒซ้อน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
630681
น.ส.ศศินา วังคีรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
630686
นายพีรวิชญ์ ผู้มีสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
630688
น.ส.ซาวียะห์ แวยูโซะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
630692
น.ส.ธนาพร ก๋าคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
630738
น.ส.กมลชนก ทวีวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
630739
น.ส.ปภาวรินท์ โรงวิชา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
631063
น.ส.ธนมล ซึ้งโกวิท
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
631064
น.ส.กมลชนก ตวงวิไล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
631079
น.ส.นิธยานันท์ ปันส่วน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
631085
นายเจษฎา ศิริชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
631091
น.ส.สุภาวดี บรรณบดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
631099
น.ส.อรอนงค์ เค้ามูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
631115
น.ส.ปพิชญา คณะรินทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
631118
นายปิ่นปาณัสม์ ชนะหาญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
631125
น.ส.อรัญญา พรหมหลำ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
631126
น.ส.ฉันทพิชญา มะโยธี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
631142
น.ส.อิห์ซาน แนหะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
631150
น.ส.จุฬารัตน์ ประจบดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
631152
น.ส.ภาวดี กันชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
631153
น.ส.อาอีซ๊ะฮ์ มูฮัมหมัดซอและ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
631154
น.ส.สุภัทชา ลงทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
631171
น.ส.วรัญชนา คุณารูป
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
631176
นายนนทพันธ์ คงศรีวรกุลชัย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
631187
นายวสันต์ ทับทิมหิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
631198
น.ส.ภัทรลดา นารอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
631203
นายวิทยา วงษ์เลิศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
631207
น.ส.บุพกร ขวัญศิริ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
34  
631216
น.ส.วิภารัตน์ สมบูรณ์ทรัพย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
631224
น.ส.ชุติมา คิดเห็น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
36  
631236
นายณัฐดนัย มัคคะรมย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
37  
631238
น.ส.สุพรรณภา แสงสุขเอี่ยม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
38  
631239
นายจิรายุส เพิ่มสิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
631242
น.ส.ฐิติยา บัวสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
631247
น.ส.อารยา ดีธรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
631248
น.ส.อัญชิสา เพียรกสิกรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
631253
นายกัณฑ์ นาคาพล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
631255
น.ส.กมลลักษณ์ หทัยเดชะดุษฏี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
631260
น.ส.สุนิสา ชอบเจริญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
45  
631263
น.ส.ศิรินภารัตน์ มาตย์นอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
631266
น.ส.รุ่งระวี เพชรเศรษฐ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
631267
น.ส.วรรณวลัย ศาสตร์เวช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
48  
631271
น.ส.พัณร์พิสา ธูปโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
631272
น.ส.เปมิกา โทสันเทียะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
631274
น.ส.พลอยไพลิณ ชาติสวัสดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
631275
น.ส.อนุชชิตา บุญครอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
631276
น.ส.หทัยชนก อังคณานุวัฒน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
53  
631277
น.ส.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
631278
น.ส.โสรยา พรหมมานุวัตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
631280
น.ส.กนกพร ก้องเวหา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
631283
น.ส.อินทรัตน์ รัชดานนท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
57  
631285
นายเสริมพงษ์ อภิโชติพันธุ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
58  
631289
น.ส.ดารินา เหมมาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
59  
631294
น.ส.สุนิชา ตาปั่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
60  
631302
น.ส.สุดารัตน์ นาคทับที
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
61  
631305
น.ส.วาสนา ไชยโนน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
62  
631308
น.ส.ภัทรานิษฐ์ ยังหมัด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
63  
631317
น.ส.เกวลิน คำพระทิก
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
64  
631323
นายฐานวีร์ จิรศิริฐานนท์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
65  
631331
น.ส.อารียา หมวกสังข์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
66  
631362
น.ส.เกวลี ขุนสูงเนิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
67  
631366
น.ส.ศิริวิภา นาแล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
68  
631391
น.ส.เกศราภรณ์ พุฒศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
69  
631476
น.ส.บุญญานุช เรืองฤทธิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์