เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1053 กลุ่ม 17
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
621190
นายสุริยา แสงจันทร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
630005
น.ส.จิรารัตน์ ธนะจินดา
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
3  
630064
น.ส.สุภาพรรณ มีจุ้ย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
4  
630067
นายธนกฤต มณีฉาย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
5  
630074
น.ส.จิณณพัต อยู่ดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
6  
630082
น.ส.ไอรีน พัว
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
7  
630089
น.ส.เพชรลดา มีฉลาด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
8  
630092
น.ส.ชนิกานต์ พรห์ม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
9  
630096
น.ส.ศิริรัตน์ ชาญสมร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
10  
630209
น.ส.ภัทรวดี วงษ์วัช
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
11  
630224
น.ส.ภัคณรินทร์ โฆษิตศิริธนาสิน
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
12  
630244
น.ส.ภัณฑิรา ธรรพสิทธิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
13  
630248
น.ส.สราลี น้อยแรม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
14  
630298
น.ส.พุธิตา กลิ่นกาหลง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
15  
630370
น.ส.รัตนภรณ์ ศรีนาคเรือง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
16  
630391
นายธนศภณ เกื้อมรัมย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
17  
630409
นายลักษณ์นันท์ ศุขโรจน์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
18  
630411
น.ส.สุทธาดา หลักหาญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
19  
630420
น.ส.รุ้งตะวัน ดับประดิษฐ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
20  
630428
น.ส.มณีวรรณ เที่ยงศรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
21  
630432
นายกฤตบุญ ภัทรอจลานันท์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
22  
630437
น.ส.ณัชชา เอกอนันต์ถาวร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
23  
630454
น.ส.บุษบา วัดอ่อน
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
24  
630487
น.ส.กัญญาณัฐ คงเกาะทวด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
25  
630507
น.ส.มณฑณัช ตันตระกูล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
26  
630522
น.ส.ณัฐวดี มะแป้น
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
27  
630550
น.ส.สุปัญญา ลิมประภาส
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
28  
630552
นายวิรัตน์ ต่างโอฐ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
29  
630553
น.ส.ชนากานต์ แซ่โง้ว
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
30  
630554
น.ส.วรานันท์ จันทร์คูเมือง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
31  
630555
น.ส.พัณณิตา อาจปานกลาง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
32  
630560
น.ส.ธัญญาภรณ์ เล็กบัว
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
33  
630561
น.ส.สุธาวัลย์ สุขกุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
34  
630566
น.ส.จิราภา ศรีแก้วพันธุ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
35  
630567
น.ส.พิชชา โรจนพิทักษ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
36  
630573
นายณัฎฐชัย แสนยำ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
37  
630574
น.ส.ยามินา มาสูงเนิน
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
38  
630599
นายภูดิษ อิ่มโสภณ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
39  
630608
น.ส.รวิพร บุญคำภา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
40  
630615
น.ส.สาวิตรี สีมาตย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
41  
630626
น.ส.กฤตยพร จันทร์ปัญญา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
42  
630636
น.ส.ชุติมา โพธิ์ไชยแสน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
43  
630663
น.ส.สุธิดา ซึมกระโทก
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
44  
630695
น.ส.ชลธิชา แสงพงษ์นภา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
45  
630736
น.ส.วราภรณ์ บุญคติการ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
46  
630740
น.ส.ณัฐนันท์ อุไรเลิศ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
47  
630747
น.ส.กนกณช พงษ์พานิช
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
48  
630749
น.ส.ชนิภรณ์ แจงธรรม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
49  
630754
น.ส.ปัณยาภา นาวีสาคร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
50  
630842
นายพงศธร อาวรณ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
51  
630871
นายลิปปกร พิมพ์ใจเย็น
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
52  
630876
น.ส.รติกร สีละพันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
53  
630898
น.ส.ฐิติยา โท่นขัด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
54  
630927
น.ส.ศรสวรรค์ เกิดเที่ยง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
55  
630953
น.ส.นิวาริน ชัยพรสมุทร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
56  
630967
น.ส.พนิดา ภูกัน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
57  
630968
น.ส.ศตภรณ์ จันเขียว
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
58  
631078
น.ส.จิราวรรณ บัวชุม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
59  
631083
น.ส.ปิยะธิดา พลเงิน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
60  
631131
น.ส.กชนันท์ บัวบาน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
61  
631141
น.ส.ชมพู่ ทิมินกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
62  
631160
น.ส.วราภรณ์ ชุมทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
63  
631188
น.ส.วราลี สอดศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
64  
631194
น.ส.ภิญญารัตน์ พันธ์จันทร์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
65  
631235
น.ส.สุนิสา ดิสกุล
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
66  
631240
นายนันทพล จองโรจนกิจ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
67  
631246
น.ส.ณิชมน สุขศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
68  
631287
น.ส.สิริรัตน์ เถียรทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
69  
631310
น.ส.ณัฐธิดา เรืองเดช
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
70  
631311
น.ส.ปารมี ดอกไม้
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
71  
631324
น.ส.นภสร ศรีสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
72  
631327
น.ส.ณัฐพร ลมฉิมพลี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
73  
631337
น.ส.กานต์จิรา วงค์ชัย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
74  
631358
น.ส.ญาณิศา พรมเจียม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
75  
631359
น.ส.นภาพร สินธุ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
76  
631373
นายลัทธพล ภวังคานนท์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
77  
631380
นายกฤษณะ โคกทมชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
78  
631384
น.ส.ชญานิศ สะอาดแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์