เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Lyrics Website: Lyrics Wd!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600001
น.ส.กมลพรรณ ป้องศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
600002
น.ส.กรรณิการ์ จันทร์ฐาน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
600005
น.ส.เกษศิรินทร์ เทพวิชา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
600006
น.ส.จุฑามาศ สงคราม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
600007
น.ส.ชนิสรา อุดร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
600008
น.ส.ชัญญานุช ประนอมมิตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
600009
น.ส.ชาลิสา วรัชธนายง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
600010
น.ส.ณัฐรุจา วัฒนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
600011
น.ส.ณัฐสุดา ฟักแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
600012
น.ส.ณัฐสุดา มั่งสอน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
600013
น.ส.ดวงกมล เหล่าสาร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
600014
น.ส.ธีราพร เมืองจินดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
600015
น.ส.น้ำทิพย์ สุดยอดสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
600016
น.ส.นิสารัตน์ จันทร์กระจ่าง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
600017
น.ส.เนติพร พารพ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
600018
น.ส.บงกชกร ไวยวาสา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
600019
น.ส.บุดศรา คำแหล่
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
600020
นายพศิษฐ์ ทรงศรีวรกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
600022
น.ส.รมย์ธีรา ศักดิ์วรกานต์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
600024
น.ส.วนิชา แสงรัมย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
600025
น.ส.ศิวพร ศรีบุตตะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
600026
น.ส.สมิตรา วันทะนะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
600027
น.ส.สิริรัตน์ ศรีพอ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
600028
น.ส.สุจิวรรณ พุ่มไม้
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
600029
น.ส.สุทธิดา บรรณศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
600030
น.ส.อรวี นุชนงค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
600031
น.ส.อัยลดา ดอกเข็ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
600032
น.ส.อารดา วงศ์ดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
600207
น.ส.เขมิกา ชะโลมกลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
600211
น.ส.กัณทิมา ดอกเกษ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
600217
น.ส.อิสราพร ภูบัวเงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
600219
นายคุณานนต์ ภักดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
600232
น.ส.หทัยภัทร มุงคุณโคตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
600247
น.ส.ลลิตา จำปาสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
600248
น.ส.มณฑกานต์ สิทธิขันแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
600275
น.ส.วิชุดา นาใจรีบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
600283
น.ส.นาถฤทัย จันทร์พรหม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
600285
น.ส.ณัฐฐยา คำหริ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
600337
น.ส.เกลียวเกตุ คิอินธิ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
600339
น.ส.กนกพร เหล่าทัศน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
600398
น.ส.อิสริญาภา ต่ายพูล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
600443
น.ส.รุ่งมณี ภิญโญสโมสร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
600533
น.ส.ภัทราพร เสมาพิทักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
600534
น.ส.เกวลิน แท่นทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
600550
น.ส.มณัชฌา บัวสำลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
600551
น.ส.นันท์นภัส แก่นเรณู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
600557
น.ส.ฝนดาว รุจจนพันธุ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
600567
น.ส.สรารัตน์ ปะทิ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
600593
น.ส.สโรชา ซ้ายอิ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
600604
น.ส.เพชรไพลิน สุวรรณกาญจน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
600629
น.ส.รอวิยานีย์ ฮะนิง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
600635
น.ส.ธัญชนก ช่วงมี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
600640
น.ส.รัตน์นรี งามยิ่งยวด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
601453
น.ส.วิชิตา อินทร์พุ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
601637
น.ส.ณัฐริกา อภิชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
601649
น.ส.วณิชชา ขอมเดช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
601655
น.ส.คุณาพร ฉัตรหิรัญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
601656
น.ส.พราวมณี เหลืองงาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
601659
น.ส.สโรชา ฤกษ์ยินดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
601660
น.ส.ชลลดา วิชาดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
601669
นายณัฐวุฒิ พวงเงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
601670
น.ส.หทัยกานต์ อินธิกูด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
601678
น.ส.ปิวธิดา สวนจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
601679
น.ส.ธารารัตน์ อินทพันธุ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
601680
น.ส.สุธิดา เหล็กงาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
66  
601681
น.ส.อัมพร สุนันต๊ะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
67  
601688
น.ส.พุธิตา ชุมภูเมืองชื่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
68  
601689
น.ส.พิชชาภา แก้วทิพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
601690
น.ส.ณัฐชา หมัดเดียะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
70  
601691
น.ส.จิรภัทร วงศ์ศรีกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
71  
601696
น.ส.ยารานี ตุกังหัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
72  
601698
น.ส.สุนิสา ยาประจัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
73  
601699
น.ส.สิริรัตน์ คำวงษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
74  
601728
น.ส.จารุพรรณ เอกณัฐพจน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
75  
601823
น.ส.รพีพร ยารัมย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
76  
601825
น.ส.ศศิพร ทุมมนตรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
77  
601826
น.ส.ประภา อินทร์สาคร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
78  
601849
นายมูฮำหมัดรีฎอ บินอุเซ็ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
79  
601875
น.ส.มุสลีฮาวาตี ดอเลาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
80  
601888
น.ส.วริศรา บุญสืบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
81  
601893
น.ส.ทองประกาย ไชยเสนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
82  
601916
น.ส.ธิดารัตน์ ประทุมพิมพ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์