เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1063 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
602429
นายทรรศนัย บุตรวงศ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
2  
610615
น.ส.วรินทร แซ่เอี้ยว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
611116
น.ส.พัสวีวรรณ เนื่องจำนงค์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
620088
น.ส.บุญฑริกา ศรีแพทย์กุล
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
5  
620135
น.ส.ดาราณี โตเอี่ยม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
6  
620226
น.ส.พรนภา เอี่ยมวิจิตร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
7  
620282
น.ส.กัลยกร อุดม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
8  
620299
น.ส.พลอยณภัทร ใช้อู๋
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
9  
620305
นายวรวิช สุพัฒนกิจกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
10  
620352
น.ส.วัชราภรณ์ ศรีนกทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
11  
620388
นายพิชัย เซ่ฉี่
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
12  
620408
น.ส.ชนณิกานต์ เจ็ดกฤษ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
13  
620414
นายวัชรพล ผลประโยชน์วัฒนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
14  
620417
น.ส.อาภาวี โฉมศิริ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
15  
620424
น.ส.ศศิวิมล มั่นไพบูลย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
16  
620451
นายศุภวิชญ์ วงษ์ดี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
17  
620453
น.ส.อนุรดี ร่าเริง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
18  
620460
นายศรัณย์ กอนแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
19  
620463
นายชัยสิทธิ์ ทองอำนาจ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
20  
620518
น.ส.ธันยาภรณ์ กุลมณี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
21  
620552
น.ส.สุพัตรา สังแคนพรม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
22  
620555
น.ส.อรกัญญา บุตรเสน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
23  
620556
น.ส.รวิสรา มีวงส์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
24  
620559
น.ส.พงศ์พัชรา สงวนจิตร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
25  
620570
น.ส.ชนนิกานต์ เทพขัน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
26  
620571
นายณัฐดนัย สารวัตร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
27  
620612
น.ส.วนิชญาภรณ์ นักบุญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
28  
620623
น.ส.ภริษา ทวีพรวรากุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
29  
620624
นายณัฐพงค์ ศรีด้วง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
30  
620629
นายศุภกร คุปติชน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
31  
620665
น.ส.บุษบา ผิวสว่าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
32  
620680
น.ส.พรรษกร ภู่น้อย
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
33  
620685
นายธนรัตน์ หาญพันธ์พงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
34  
620688
น.ส.จิตรานุช พันธ์โภชน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
35  
620702
น.ส.อารยา คำงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
36  
620734
น.ส.กชกร จันมีอ้น
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
37  
620738
น.ส.ธิดารักษ์ เคนดง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
38  
620847
น.ส.สลิล สะนะวานิช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
39  
620848
น.ส.มธุรา เที่ยงประคอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
40  
620878
น.ส.กนกวรรณ หาสุนหะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
41  
620882
น.ส.นัชชา บริบูณณ์ธนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
42  
620898
นายชัชวาล สมภาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
43  
620904
น.ส.ธัญวลัย จรฤทธิ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
44  
620908
น.ส.พิวมล เกล้าผม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
45  
620917
น.ส.จิรัฐฏิกาล ชาวเมืองปักษ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
46  
620948
น.ส.จุฑามาศ นันทวัฒน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
47  
621023
นายภูมิรพี อุตมะรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
48  
621125
น.ส.ทัศนีย์ ช่วยส่ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
49  
621186
นายณัฐภูมิ ศรีบัวโรย
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
50  
621220
น.ส.นฤมล สุขจิตต์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
51  
621296
นายรุ่งศักดิ์ ศรีวิลัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
52  
621315
น.ส.ดาราพร งามศรีสกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
53  
621324
น.ส.ปิยานุช มะโนทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
54  
621362
น.ส.ซูไรยา มะเกะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
55  
621435
น.ส.ชนิกานต์ วิริยะดิลก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
56  
621444
น.ส.ศศิธร ฉัตรธงชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
57  
621467
น.ส.ปิยาภา ทองเดช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
58  
621470
น.ส.วิษณีย์ ขวัญแพรแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
59  
621802
น.ส.อัจฉริยารัตน์ แพทย์รัตนกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
60  
621814
นายพงศกร จุ้ยนิ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ