เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1092 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
611491
MR.ZHUANG MINGYUE
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
641995
นายกฤษลักษณ์ จริยพิรุฬห์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
3  
642056
นายพงศ์ไพสิฐ หินอ่อน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
4  
650062
น.ส.อรวรรณ บุญศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
5  
650063
น.ส.พรรณรัตน์ พุฒพลายงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
6  
651369
นายชัยวัฒน์ มหาโยธี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
7  
652253
นายชนะชัย ชัยจิตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน