เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1092 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
601450
นายศุภกานต์ ศุภชัยภิญโญ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
602545
น.ส.ศาริณี อาจวงษ์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
3  
630046
น.ส.ธัญญลักษณ์ แซ่ตั้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
630049
นายชัยวุฒิ แซ่อึ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
630051
น.ส.ณัฐนิช ฤทธิวงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
630055
น.ส.วัตรธวริญ รัตนนันท์ธกรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
7  
630056
น.ส.โสภา รอยประโคน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
8  
630058
น.ส.ลักษณา ฐิตสาโร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
630070
น.ส.ปุณยวีร์ ศรีวริสาร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
10  
630071
น.ส.วิมพ์ประภา อินทนาวัน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
630083
น.ส.จิดาภา จันทริมา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
12  
630084
น.ส.นิตยา แซ่หวู่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
630088
น.ส.นันทรัตน์ หวังรักกลาง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
14  
630099
น.ส.นภัสวรรณ ศศิพงศาธร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
15  
630102
น.ส.ปนัดดา กรุดมินบุรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
16  
630166
น.ส.ธนิฏฐา ลัยเวณิก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
17  
630170
น.ส.วิลาวัณย์ ทองคำมา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
630180
น.ส.ปุณณมาส ยิ่งชล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
19  
630200
น.ส.กชพร มีภักดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
20  
630202
น.ส.กนกวรรณ หอมรื่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
21  
630203
น.ส.นภัสวรรณ สรานนท์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
22  
630204
น.ส.นัศรากร เพิ่มพูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
23  
630205
น.ส.เมษารัตน์ โตกราน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
24  
630206
น.ส.ปัณฑิตา สาธร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
25  
630207
น.ส.กนิษฐา พุอ้อย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
26  
630208
น.ส.วิลาวัณย์ แก้วระย้า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
27  
630210
น.ส.ธนัฐดา รักษ์เจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
28  
630213
น.ส.ปาริชา เสมาทัศน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
29  
630217
น.ส.ฐิติพรรณ พงศ์เดชอนันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
30  
630218
น.ส.เขมิกา อางจะโปะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
31  
630220
น.ส.ชยาพร ชินวงศ์เวท
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
32  
630221
น.ส.กัญณัฏฐ์ คูประสิทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
33  
630222
น.ส.จณิตตา คงเหล่า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
34  
630223
น.ส.นลิตา พุ่มอรุณ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
35  
630225
น.ส.สาวิตรี กาลสันเทียะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
36  
630227
น.ส.วิรัล คิววีร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
37  
630231
น.ส.วริศรา มารบุรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
38  
630235
น.ส.บุณฑริกา แก้วขาว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
39  
630236
นายสิทธิโชค เขียวขำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
40  
630240
น.ส.เบญญาภา ศักดิ์บำรุงสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
41  
630243
น.ส.รุจิรา แก้วก่า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
42  
630245
น.ส.ชัญญาภา ครุสันธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
43  
630247
น.ส.เบญญาภา ดอนหนองบั่ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
44  
630255
น.ส.รชฏ มีพรบูชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
45  
630261
น.ส.ปฎิญญา หิรัญรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
46  
630264
น.ส.พัชรี ด่วนดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
47  
630267
น.ส.ศิริรัตน์ หาญมนตรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
48  
630268
น.ส.กมลชนก โกษฐเพชร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
49  
630271
น.ส.เบญจวรรณ ภู่สังข์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
50  
630272
น.ส.ปภาดา ไชยราช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
51  
630273
น.ส.สุธิดา อัมฤดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
52  
630275
น.ส.เบญจรัตน์ ศรีสอาด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
53  
630283
น.ส.วรรณิษา นาคสุวรรณ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
54  
630292
น.ส.พิมพ์ลภัส จันสลา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
55  
630295
น.ส.สุนิษา ทาสิมมา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
56  
630296
น.ส.นันทิยา ชมจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
57  
630307
น.ส.อรลดา อมรไกรสีห์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
58  
630309
น.ส.สลิลทิพย์ บำรุงสาลี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
59  
630346
น.ส.สถิตาภรณ์ แผ่นเงิน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
60  
630349
นายคมปัญญา สุทธิรักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
61  
630353
น.ส.กัญญาวี สถิติถาพร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
62  
630354
น.ส.ภัทราภรณ์ ธนาสินรุ่งเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
63  
630358
MS.SOEN SREY YA
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
64  
630366
นายธเนศนันท์ ระยะทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
65  
630367
น.ส.ดาราวรรณ หล่าชาญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
66  
630368
น.ส.ศุฑามาศ ขุมขำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
67  
630373
น.ส.ณัฏฐณิชา หุมเพียง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
68  
630384
น.ส.กนกวรรณ แจ่มฟ้า
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
69  
630394
น.ส.นันทพร เนียมไทย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
70  
630399
น.ส.ณัชชา เตชะนรราช
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
71  
630403
น.ส.พัณวสา จำปา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
72  
630412
นายจิรเมธ น้อยเมือง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
73  
630416
น.ส.จุฑาทิพ พัฒนาชัยมงคล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
74  
630417
น.ส.อารียา หลวงพิมล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
75  
630419
น.ส.มาริษา ด้วงสิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
76  
630422
น.ส.สวรรยา เงางาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
77  
630434
นายชนกานต์ เซี่ยงโหล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
78  
630441
น.ส.วราลี คล้ายจำแลง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
79  
630442
นายก้องภพ เอี่ยมวสันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
80  
630444
น.ส.ศิรัญญา นาทรัพทย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
81  
630451
น.ส.นภธิดี ทะเกิงลาภ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
82  
630453
น.ส.ธนัชญา เจริญสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
83  
630457
น.ส.สุภัทรา ศิริ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
84  
630463
นายธีธัช ศรีรัตนปิ่นทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
85  
630464
นายชนเนษฏ์ ไพเราะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
86  
630471
น.ส.จณิสตา แท่นถาวรกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
87  
630480
น.ส.สรชา จันปัน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
88  
630489
น.ส.ศิริยากร นิยมพงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
89  
630498
น.ส.บุณฑริกา สุนาวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
90  
630500
น.ส.ธัญทิพย์ พิเดช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
91  
630502
น.ส.ภัทรียา เชิดชูอัศวพงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
92  
630503
น.ส.ธิติสุดา เย็นปรีดา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
93  
630511
น.ส.ชณิปภา ปุ้ยธนภัทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
94  
630513
น.ส.สุธาวัลย์ นาคนิยม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
95  
630514
MR.NARIN PANG
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
96  
630516
น.ส.ภัทราพร วงษ์สายเงิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
97  
630517
นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญขจรพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
98  
630519
น.ส.รุ่งนรี แพงสมศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
99  
630530
น.ส.จิตอุมา แหวนรำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
100  
630533
น.ส.อลิสา ทับทวี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
101  
630558
น.ส.กมลวรรณ บัวงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
102  
630572
น.ส.ทิพดาหวัน วงค์คำจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
103  
630579
น.ส.ณัฐริกา ดอกไม้
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
104  
630585
นายธนกร สุขสวัสดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
105  
630587
น.ส.พันธิลา เนื่องแนวน้อย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
106  
630588
น.ส.มันทนี แก่นแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
107  
630589
น.ส.นลินทิพย์ กลิ่นมาลา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
108  
630594
น.ส.รักษา แซ่ด่าน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
109  
630602
น.ส.นงนภัส ชูแสง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
110  
630603
นายนิธิคร สุจิตรวรรณกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
111  
630604
น.ส.อัลิปรียา อยู่ทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
112  
630609
นายณัฐดนัย ยินดีสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
113  
630610
นายภคนันท์ เพียรทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
114  
630613
น.ส.หทัย จะบุ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
115  
630619
น.ส.อัญชิสา ท่าทราย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
116  
630631
น.ส.ภัทร์รวี เลิศเกียรติปิติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
117  
630635
น.ส.จารุวรรณ หงษ์ชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
118  
630637
น.ส.กนกพร ปิ่นม่วง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
119  
630642
น.ส.เปรมสินี แซ่ตั๊น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
120  
630658
น.ส.วรินทร ผลน้ำผึ้ง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
121  
630665
น.ส.ปุณนรัตน์ พ่วงพี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
122  
630669
น.ส.ภิชริยา ทรัพย์ประชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
123  
630673
น.ส.จิรัสยา ตั้งศิริชัยชนะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
124  
630675
นายรัชต์พงษ์ คันธารวงสกุล
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
125  
630679
น.ส.กัญญารัตน์ ปทุมสูติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
126  
630682
น.ส.อาทิตยา แจ่มแจ้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
127  
630690
น.ส.ปัทมพร เฉยเมล์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
128  
630691
น.ส.ถาวรีย์ พึ่งดอน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
129  
630694
น.ส.ลลิตา สังข์ชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
130  
630698
น.ส.กมลเนตร ใจชอบชื่นสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
131  
630705
นายณัฐภัทร ประมูลชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
132  
630706
น.ส.วิไลลักษณ์ พร้อมสิ้น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
133  
630710
น.ส.จีรีนาก ลำพา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
134  
630714
น.ส.นัชริยา จางวาง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
135  
630716
น.ส.ฐานิตา ภักดีจอหอ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
136  
630719
น.ส.วรรณรักษ์ มากเหลือเจริญสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
137  
630735
น.ส.สิริกร ตั้งกุญแจทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
138  
630737
น.ส.พิมพ์ประพักตร์ ชูชัยยะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
139  
630743
น.ส.ศศินิภา แช่ยิ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
140  
630750
น.ส.ณัฏฐณิชา ชื่นวุฒิ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
141  
630759
น.ส.พิมพ์ผกา รังไสว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
142  
630761
น.ส.ภัทราวดี พ่วงพูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
143  
630772
น.ส.ธนิตถ์ฐา มีพร้อม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
144  
630776
น.ส.หทัยภัทร แก้วชิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
145  
630790
น.ส.สิริยากร จิตรคงสง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
146  
630792
นายอนุศิษฏ ริยาพันธ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
147  
630802
น.ส.จิรภิญญา สนิทวาจา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
148  
630812
น.ส.มนัสนันท์ มานะเจริญวณิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
149  
630816
น.ส.ขวัญจิรา คณาพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
150  
630821
นายธนากร พูนโภคารักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
151  
630851
น.ส.ธมลวรรณ กัลยาณมณีกร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
152  
630853
น.ส.ปอนนิษา สุทธิมาลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
153  
630856
น.ส.ภัธรวรรณ ทิพย์โรจน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
154  
630866
น.ส.อธิชา แซ่ส่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
155  
630869
น.ส.ฐิตาภา ขุนทิพย์มาก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
156  
630872
นายสิทธิพงษ์ อุ่นเรือนงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
157  
630878
น.ส.ขวัญจิรา นาพันปอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
158  
630882
น.ส.นภษร อิทสิโรเวช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
159  
630885
น.ส.จิรวรรณ หาภา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
160  
630886
น.ส.จิราลักษณ์ ขุนศรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
161  
630887
น.ส.นนรดา ทองหล่อ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
162  
630894
น.ส.ภัณฑิรา อมรชีวศิลปกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
163  
630897
น.ส.อนุติญา สาระแสน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
164  
630901
น.ส.ธิรดา เปรมานุพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
165  
630902
น.ส.ปัทมาวดี ธรรมรักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
166  
630905
น.ส.ณัฎฐ์ชิชา ธนาเอกพงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
167  
630906
น.ส.ธนภร วิวัฒน์พงศ์กิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
168  
630916
น.ส.พุทธิดา อิ่มเนตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
169  
630926
น.ส.พิมพ์พิชญา กาสิงห์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
170  
630930
นายชาญชนม์ ดวงกางใต้
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
171  
630932
น.ส.ชวัลรัตน์ เจริญสุข
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
172  
630944
น.ส.รวินทิรา ไวย์สูงเนิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
173  
630962
น.ส.ธนาภา ก้อนทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
174  
630970
น.ส.นิศาชล ธารรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
175  
630990
น.ส.ศรินธร ประจักษ์ชัยกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
176  
630996
น.ส.อิศริสา ใสนิ่มนวล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
177  
630999
น.ส.ปัณฑารีย์ พุทธอวยผล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
178  
631000
น.ส.ฐิตารีย์ ทรงปัญญ์ทรัพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
179  
631026
น.ส.โสภิตา ศิริคำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
180  
631028
น.ส.ณัฐริกา แซ่ตั้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
181  
631030
น.ส.ชุติกาญจน์ พูลสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
182  
631034
น.ส.กัญญาณัฐ พูลเพ็ชร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
183  
631037
น.ส.สิริณัฎฐ์ โอวรางค์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
184  
631041
น.ส.ลลิษา แป้นสอน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
185  
631046
นายชิษณุพงศ์ จินดากุล
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
186  
631048
น.ส.สุพิชชา รัตนขันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
187  
631052
นายกฤติน นพมาศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
188  
631060
น.ส.นวพรรษชนก นาถเหนือ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
189  
631095
น.ส.นงนภสร พันธุ์ประพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
190  
631101
น.ส.ภาวิดา บุญสุขนิกร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
191  
631108
น.ส.มยุรี บุญวัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
192  
631111
น.ส.กวินนา บุญยงค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
193  
631116
น.ส.ฑิตยา เอี่ยมสำอางค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
194  
631117
น.ส.ธันพิชชา กูละมี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
195  
631121
น.ส.ปนัสยา พนมมรรค
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
196  
631137
น.ส.กชกร ถนอมชาติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
197  
631139
น.ส.พรชนิตว์ สัมปชัญญกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
198  
631147
นายธนวิชญ์ อำนาจทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
199  
631156
น.ส.จุฑามาศ ศรีวาจร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
200  
631158
น.ส.รักษ์สุดา เดชเลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
201  
631161
น.ส.ภัทราภรณ์ ภู่สุวรรณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
202  
631162
นายสุขวัญเมือง ศรีสมบัติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
203  
631164
น.ส.รวิกานต์ ทัพไชย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
204  
631165
นายณภัทร แท่งทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
205  
631170
น.ส.นราวดี บรมสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
206  
631174
น.ส.วราภรณ์ นุชนุ่ม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
207  
631175
น.ส.พัชรพร ประสงค์สุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
208  
631186
น.ส.มานิตา แซ่เบ๊
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
209  
631190
น.ส.อาภากร อินทรสุ่น
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
210  
631196
นายทัตดนัย มีทรัพย์มัจฉะกิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
211  
631197
น.ส.ญาณิศา สังข์คีรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
212  
631202
น.ส.ณิชากมล ชูศรีเลิศทรัพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
213  
631211
นายธนดล กองแก้วใจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
214  
631212
น.ส.แพรไหม ตราชู
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
215  
631213
น.ส.เอสเธอร์ ดีมาก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
216  
631214
น.ส.พนิดา บุญเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
217  
631215
น.ส.ภารดี ดีดวงพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
218  
631217
นายพรหมพร ราชเจริญ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
219  
631221
นายปิฎก จงเพียร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
220  
631222
นายชนะภัทร ทวีรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
221  
631226
น.ส.กรรม์ภิรมย์ ลาภคงอนันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
222  
631234
น.ส.ศิริกัณญา ดิลกชาติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
223  
631237
นายธราธิป มณีเนตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
224  
631241
น.ส.ณฐมน ศรีเบ็ญจรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
225  
631250
น.ส.ปวีณา นิยรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
226  
631284
น.ส.รติญา หุ้มขุนทด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
227  
631290
น.ส.นภัสวรรณ อารยะศิลปธร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
228  
631291
น.ส.มัลลิกา คูหาทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
229  
631303
น.ส.ศิริภา สุขสำราญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
230  
631307
น.ส.อาทิตยาภรณ์ เปรียบสม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
231  
631318
น.ส.ฉัตรมณี โห้เซ้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
232  
631322
น.ส.จิราวรรณ จันทร์ทิพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
233  
631329
นายธีรยุทธ แจ้งท้วม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
234  
631330
น.ส.สุธาสิณี นิ่มประยูร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน