เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1102 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630047
น.ส.แพรธิดา จีนเมือง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
630048
MS.NANG KHAM HTWE
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
630254
น.ส.วณิชชา อุดมอารีวงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
630638
นายธนิน มณีสินธพ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
630689
น.ส.ภณรษ ชวัลดิษยา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
630896
นายภาณุพงษ์ สุวรรณรัมย์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
631314
น.ส.สุดารัตน์ บุญธรรม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
640005
น.ส.นิจจารีย์ โลเกศกระวี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
640013
น.ส.ธัญดา เนื้อนิ่ม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
640032
น.ส.ปพัสสรญ์ ธนันชัยวัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
640040
น.ส.ศศิวิมล ไกรยวงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
640060
น.ส.โชติกาญจ์ สมบูรณ์ผล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
640088
น.ส.นิสา เจียมกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
640151
น.ส.กุลศิริ์ ทัศมากร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
640190
น.ส.ไอริณ ธรณวิกรัย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
16  
640197
น.ส.พิชามญชุ์ พันธ์เครือบุตร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
17  
640259
น.ส.อนิญชนา ศิริวิมลวรรณ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
18  
640260
น.ส.ชนากานต์ คงเขียว
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
19  
640313
น.ส.จิรพัชร์ จีรฉวีวงศ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
20  
640413
น.ส.ชินนษา ว่องกูล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
21  
640420
น.ส.ปุญชรัสมิ์ รัตนะสิทธิภาคย์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
22  
640462
นายกัณฑ์กริช นาคดี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
23  
640807
น.ส.เเพรพลอย ตั้งชรากุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
24  
640894
น.ส.ธนารีย์ สุปราณี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
25  
641056
น.ส.ณัฎฐิกา สิทธิเดชธนศักดิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
26  
641139
น.ส.วิไลวรรณ พิมพ์วงศ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
27  
641300
นายนพดล มูลบรรจบ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
28  
641353
น.ส.มินทร์ลดา อภิรัตน์วรโชติ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
29  
641508
น.ส.รัตนาวลี สีทา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
30  
641528
น.ส.ญาดา วรรณา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
31  
641750
น.ส.ดลพร พุ่มพวง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
32  
650094
นายธนบดี บัวริ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
33  
660217
นายวิชนาถ คำแสง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
34  
660550
นายธนพล เพิ่มชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
35  
660571
นายครรชิต นุชเวศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
36  
660659
นายจิรวัฒน์ จุลลวาทีเลิศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
37  
660673
นายปุณณภพ รุ่งวัฒนภักดิ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
38  
660689
นายณัฐนัย สุวรรณเตมีย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
39  
660711
น.ส.ทัศนาวลัย มานุษยานนท์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
40  
660746
นายณัฐพนธ์ เจียนผัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
41  
660765
นายศุภกร อินทร์สุวรรณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
42  
660778
นายวีรภัทร อุ่นแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
43  
660806
นายทินกร รอยพยอม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
44  
660849
นายคิมหันต์ ยางม่วง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
45  
660856
นายกิตติพงษ์ โต๊ะดอนทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
46  
661175
น.ส.แมรี่เกรซ เฮอแนนเดซ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
47  
661236
น.ส.เมทินี แปงแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
48  
661283
นายกรวิชญ์ พุทธบารมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
49  
661290
นายธนัชชา นาคง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
50  
661326
น.ส.ปวีณ์กร แก้ววัฒนะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
51  
661489
นายธนกร ปิ่นสุข
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
52  
661517
นายธนวัฒน์ ตันเจริญกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
53  
661530
น.ส.สิริวิมล สิตะเสน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
54  
661537
น.ส.อพสิตา พาสุกรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
55  
661568
นายพีรทัต วริทุม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
56  
661587
น.ส.ปวีณา บุญกอบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
57  
661659
น.ส.มณียา อุทรักษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
58  
661676
นายศุภกร งอมสูงเนิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
59  
661711
นายนรบดี ยะพลหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
60  
670810
น.ส.ธารารัตน์ เจริญสุข
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
61  
671368
น.ส.รนิดา แสงสุริยา
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ
62  
671370
น.ส.ทิชานันท์ ลุลงยศ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
63  
671376
น.ส.เนตรทราย ครุฑสี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
64  
671377
น.ส.นภัสสร เล็งศร
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
65  
671380
น.ส.อาทิตยา เนรังษี
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
66  
671386
น.ส.วนิดา จรัสฤทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
67  
671389
น.ส.อรุณิกา อุรินคำ
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
68  
671390
นายณัฐดนัย บุญจันทร์
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ
69  
671403
น.ส.ณัฐวรรณ สุวรรณปาลา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
70  
671408
น.ส.มัณฑณา รุจิเสรีกุล
วิทยาลัยจีนศึกษา / จีนศึกษา
71  
671422
นายกิตติทัต นะนาม
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ