เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1112 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
591950
นายกิตติธัช ชินบุญนาค
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
2  
611630
นายอำนาจ ฬิลหาเวสส
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
3  
620054
น.ส.ไปรยา ชัยสิทธิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
620118
นายธาวิญ วรสุทธิพิศิษฏ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
5  
620185
นายพงศธร มยุรา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
620227
นายธนวัฒน์ เขียวขจี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
620282
น.ส.กัลยกร อุดม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
8  
620302
นายปารเมษฐ์ กาญจนะเกียรติ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
620305
นายวรวิช สุพัฒนกิจกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
10  
620307
นายณัฐวุฒิ จอกทองคำ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
620317
น.ส.ณัฐฐ์กฤตา หวัง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
12  
620350
นายวีรภัทร ดุษดี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
13  
620355
นายณฤาฤทธิ์ ราชแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
14  
620388
นายพิชัย เซ่ฉี่
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
15  
620393
น.ส.ลลิตา พุทธรักษา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
16  
620408
น.ส.ชนณิกานต์ เจ็ดกฤษ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
17  
620414
นายวัชรพล ผลประโยชน์วัฒนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
18  
620432
นายบูชา แซ่เง่า
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
19  
620460
นายศรัณย์ กอนแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
20  
620615
นายชลกร ช่องฉิมพลี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
21  
620668
นายไทยคม สุขตลอดชีพ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
22  
620685
นายธนรัตน์ หาญพันธ์พงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
23  
620702
น.ส.อารยา คำงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
24  
620705
นายศิริศักดิ์ เสน่หา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
25  
620734
น.ส.กชกร จันมีอ้น
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
26  
620735
น.ส.อภิญญา เพ็ชรงาม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
27  
620741
น.ส.วรดา เรืองแจ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
28  
620744
นายกฤตภัค ทองเหลืองสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
29  
620745
นายพงศกร สร้อยนาค
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
30  
620764
นายวิริยะพันธ์ วงศ์อินทร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
31  
620782
นายธนภณ ไชยเทพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
32  
620801
น.ส.ภิญญาพัชร์ วัฒนปริยาพงศ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
33  
620829
นายเอกฐากร ไตรมิตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
34  
620847
น.ส.สลิล สะนะวานิช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
35  
620848
น.ส.มธุรา เที่ยงประคอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
36  
620862
น.ส.กุลธิดา ทองกลิ่น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
37  
620878
น.ส.กนกวรรณ หาสุนหะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
38  
620882
น.ส.นัชชา บริบูณณ์ธนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
39  
620898
นายชัชวาล สมภาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
40  
620908
น.ส.พิวมล เกล้าผม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
41  
620940
นายวิชญะ คำพิพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
42  
620947
นายพรพุทธ ทิพย์อนันต์เจริญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
43  
620995
นายจิรายุ โคมา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
44  
621023
นายภูมิรพี อุตมะรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
45  
621125
น.ส.ทัศนีย์ ช่วยส่ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
46  
621152
นายภคพงษ์ สุรกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
47  
621161
นายธนพิพัตน์ สุกมีทรัพย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
48  
621190
นายสุริยา แสงจันทร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
49  
621192
นายหาญณรงค์ คูณสินศรัณย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
50  
621212
นายเมธา แซ่ย่าง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
51  
621249
น.ส.นฤตยา หนูไชยันต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
52  
621296
นายรุ่งศักดิ์ ศรีวิลัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
53  
621304
นายวศิน ธำรงพุฒิกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
54  
621315
น.ส.ดาราพร งามศรีสกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
55  
621324
น.ส.ปิยานุช มะโนทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
56  
621423
น.ส.นลินทิพย์ ยมรัตน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
57  
621444
น.ส.ศศิธร ฉัตรธงชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
58  
621445
น.ส.ศิริญาภรณ์ โชคบัณฑิต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
59  
621459
น.ส.บุรภา มณีโรจน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
60  
621462
นายพันธกานต์ บุญประกอบ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
61  
621468
นายดิษฐฎี ทุมสิงห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
62  
621469
นายสหัสวรรษ พุทธิสัตย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
63  
621470
น.ส.วิษณีย์ ขวัญแพรแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
64  
621472
น.ส.ณัฐรินีย์ นิธิวรรณการต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
65  
621517
น.ส.นุชนาถ แสงสว่าง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
66  
621847
น.ส.กุลสตรี กลางบุรัมย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
67  
621857
น.ส.สิริกันยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
68  
621869
น.ส.สุดารัตน์ สุขศร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
69  
621872
น.ส.ณัฐศุจี หนูทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
70  
630005
น.ส.จิรารัตน์ ธนะจินดา
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
71  
630007
น.ส.พรรณพษา เชยสำโรง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
72  
630026
น.ส.ณฐพร ศิริพงษ์ธนะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
73  
630031
น.ส.พิชามญชุ์ ชื่นชม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
74  
630054
นายศุภากร ธนัสถากุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
75  
630060
น.ส.พรหมพร ลีพรม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
76  
630066
น.ส.ปริมศิริ ชัยบุญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
77  
630067
นายธนกฤต มณีฉาย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
78  
630068
น.ส.กัญญารัตน์ รติพุฒิลาภ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
79  
630072
น.ส.กวินธิดา กันติวงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
80  
630074
น.ส.จิณณพัต อยู่ดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
81  
630075
น.ส.กัลยารัตน์ เสาะสาย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
82  
630076
น.ส.ปิ่นประภา วงษาวัตร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
83  
630077
น.ส.เมธาวรินทร์ มงคลทิพย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
84  
630079
น.ส.ดลยา บุญมา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
85  
630081
นายภัฏ ไตรพรพัฒนา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
86  
630082
น.ส.ไอรีน พัว
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
87  
630090
น.ส.ปภาวดี ปลีกล่ำ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
88  
630096
น.ส.ศิริรัตน์ ชาญสมร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
89  
630097
นายกุญช์ฐาน์ เกรียงศักดิ์พงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
90  
630098
น.ส.เอกรัตนา ธรรมพาเลิศ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
91  
630100
น.ส.บัวชมพู เก็บรักษา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
92  
630128
น.ส.กุลจิรา งาเจือ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
93  
630172
น.ส.วศินันท์ ศิริเวช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
94  
630178
นายชัชวาลย์ ปัญญา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
95  
630189
น.ส.มัรจาน จะปะกิยา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
96  
630199
น.ส.ชนิตา ยิ้มแย้ม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
97  
630209
น.ส.ภัทรวดี วงษ์วัช
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
98  
630224
น.ส.ภัคณรินทร์ โฆษิตศิริธนาสิน
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
99  
630233
น.ส.แพรพรรณ ปิ่นใจ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
100  
630244
น.ส.ภัณฑิรา ธรรพสิทธิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
101  
630248
น.ส.สราลี น้อยแรม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
102  
630249
น.ส.สุทธิดา บุญยะบา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
103  
630265
น.ส.บุญยุพิณ พะโยม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
104  
630277
นายภูธน รักจิตร์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
105  
630298
น.ส.พุธิตา กลิ่นกาหลง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
106  
630301
น.ส.นฤมล โทนะหงษา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
107  
630302
นายศุภณัฐ อัคว์สกุลเดช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
108  
630332
น.ส.สิรินดา อินนะระ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
109  
630350
น.ส.สราวัลย์ ใบยา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
110  
630371
น.ส.ศิวพร พันธุ์วา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
111  
630383
น.ส.ณัฐกุล ฟูคุณฉลอง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
112  
630387
น.ส.กุลธิดา แซ่เอี๊ยว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
113  
630400
น.ส.อภิญญา ประมวล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
114  
630414
นายนิธิวิทย์ บุญใส
บริหารธุรกิจ / การตลาด
115  
630418
นายธนัช หาญทรงคมณัท
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
116  
630420
น.ส.รุ้งตะวัน ดับประดิษฐ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
117  
630421
น.ส.วรรณวิษา กงเกียน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
118  
630424
น.ส.อภิสรา สีบุญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
119  
630428
น.ส.มณีวรรณ เที่ยงศรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
120  
630454
น.ส.บุษบา วัดอ่อน
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
121  
630456
นายศิรสิทธิ์ จาน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
122  
630492
น.ส.ฐิติพร หมายพึ่ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
123  
630494
น.ส.ศศิกานต์ นราไชย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
124  
630499
น.ส.สุชาวดี ชีเจ็ดริ้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
125  
630506
น.ส.ปภัฎชมณ ตันตระกูล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
126  
630507
น.ส.มณฑณัช ตันตระกูล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
127  
630512
น.ส.ธันวรัชม์ บุญมี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
128  
630556
น.ส.วรรณกานต์ กองสถิตย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
129  
630560
น.ส.ธัญญาภรณ์ เล็กบัว
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
130  
630599
นายภูดิษ อิ่มโสภณ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
131  
630616
นายชุษณธร เลาหรัตนวิเศษ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
132  
630630
นายพิพัฒน์มงคล อริยธนาไพศาล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
133  
630632
น.ส.หนึ่งฤทัย ผูกพันธ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
134  
630646
นายปัณณธร ใบไพศาล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
135  
630647
นายภาวินพงษ์ ตั้งญาณพัฒน์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
136  
630648
น.ส.ณัชชา สุวรรณมุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
137  
630654
นายสุรเกียรติ พาณิชย์อาชา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
138  
630656
น.ส.พรสวรรค์ ฉิมพลี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
139  
630659
น.ส.วรรณิกา คำผาเคน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
140  
630663
น.ส.สุธิดา ซึมกระโทก
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
141  
630664
นายเจตอรัญ อยู่คงธรรม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
142  
630696
นายภูสิทธิ์ มาโนชนฤมล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
143  
630697
นายชัยกร พูนจินดาถาวร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
144  
630699
น.ส.ณราภรณ์ บุญดี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
145  
630712
น.ส.ณัฏฐธิดา รัตนพันธ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
146  
630734
น.ส.ณภัสนันท์ ชัยธนันต์สุวรา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
147  
630741
น.ส.จีรนันท์ ทับถม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
148  
630746
น.ส.จิดาภา ชำปฎิ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
149  
630753
นายสิรวิชญ์ ด้วงนาง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
150  
630755
น.ส.สราลี บุญเจริญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
151  
630757
นายธนกฤต จันทร์ขำ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
152  
630758
น.ส.วรพรรณ โฉมงาม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
153  
630773
น.ส.พัณณิตา เกริกเกียรติแก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
154  
630780
น.ส.โสภาพรรณ รอดเทศ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
155  
630781
น.ส.ธัญพร วงษ์เจริญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
156  
630793
น.ส.ภัครมัย แสงอ่อน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
157  
630797
น.ส.ฐิติรัตน์ เกียรติถนอมกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
158  
630813
นายธนาพล ศรีนวล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
159  
630820
น.ส.ชมบงกช วงศ์นราธร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
160  
630827
น.ส.จิรนันท์ เจริญใจ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
161  
630835
นายหรรษทร สังคเลิศ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
162  
630839
น.ส.ทัดพิชา ปลื้มปัญญา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
163  
630842
นายพงศธร อาวรณ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
164  
630845
น.ส.วนานันท์ ปกครอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
165  
630848
น.ส.เจษฎากร ฤทธิ์รายา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
166  
630859
นายรณัชย์ สุวรรณสัมพันธ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
167  
630861
นายฆณนนท์ แสงยนต์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
168  
630865
น.ส.ประณาพร ขุนทอง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
169  
630871
นายลิปปกร พิมพ์ใจเย็น
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
170  
630880
น.ส.มนัสนันท์ จงไกรจักร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
171  
630891
น.ส.ดวงทอง เย็นอารมย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
172  
630910
น.ส.ปานตะวัน ผลมะไฟ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
173  
630922
น.ส.กัญญารัตน์ วงษ์สวัสดิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
174  
630927
น.ส.ศรสวรรค์ เกิดเที่ยง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
175  
630935
นายธีรภัทร ชาญวิเศษ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
176  
630941
น.ส.ศิริพร ครึบกะโทก
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
177  
630950
น.ส.พิศตะวัน พุทธา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
178  
630953
น.ส.นิวาริน ชัยพรสมุทร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
179  
630954
น.ส.สุภลักษณ์ สิงห์หมอก
บริหารธุรกิจ / การตลาด
180  
630956
น.ส.สุพิชชา เอี่ยมสอาด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
181  
630959
น.ส.ปุณยนุช ขำศิริ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
182  
630965
น.ส.ไอรญา เย็นวนิช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
183  
630967
น.ส.พนิดา ภูกัน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
184  
630968
น.ส.ศตภรณ์ จันเขียว
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
185  
630973
นายพีรพล ฉัตรจินตนาพร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
186  
631027
น.ส.สิริเกศ ทศพรสัมพันธ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
187  
631032
น.ส.สายนำ้ ช่างสุพรรณ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
188  
631042
น.ส.วริษฐา อ่วมสอาด
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
189  
631044
น.ส.สุพิชชา พูลสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
190  
631047
น.ส.วรรณรดา จิระเดชะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
191  
631054
น.ส.อรวี วัฒนสันติพงษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
192  
631059
น.ส.พรนิชา บุญทรัพย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
193  
631062
น.ส.จิรัชญา บุญปัญญา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
194  
631069
น.ส.จันจิรา จันทร์ศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
195  
631071
น.ส.ชมพูนุท มาอุ่น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
196  
631076
น.ส.ดวงพร เลขกาญจน์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
197  
631077
น.ส.สตรีรัตน์ ศรีรักษ์สูงเนิน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
198  
631080
น.ส.วริศรา จันทร์ศรีเกษร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
199  
631087
น.ส.ญาณิศา โพธิ์ศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
200  
631093
น.ส.วรงรอง นาคเพชร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
201  
631100
นายตะวัน เทาศรีดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
202  
631109
น.ส.ณัชชา นิตยกิตติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
203  
631118
นายปิ่นปาณัสม์ ชนะหาญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
204  
631125
น.ส.อรัญญา พรหมหลำ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
205  
631131
น.ส.กชนันท์ บัวบาน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
206  
631142
น.ส.อิห์ซาน แนหะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
207  
631143
น.ส.ณัฐธิดา เสาแก้ว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
208  
631150
น.ส.จุฬารัตน์ ประจบดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
209  
631153
น.ส.อาอีซ๊ะฮ์ มูฮัมหมัดซอและ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
210  
631154
น.ส.สุภัทชา ลงทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
211  
631157
นายพรสวรรค์ รุจิระวินิช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
212  
631176
นายนนทพันธ์ คงศรีวรกุลชัย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
213  
631184
น.ส.ภัทราวดี ธรรมธาดา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
214  
631185
น.ส.ชลิกา ชัยรัตน์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
215  
631193
น.ส.อนันญพร ศรีอุดมเดชสกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
216  
631194
น.ส.ภิญญารัตน์ พันธ์จันทร์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
217  
631200
น.ส.ตะวัน ตองอ่อน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
218  
631201
นายพชรพล เฉินเชวงกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
219  
631204
นายพิชญตม์ ประวัติเจริญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
220  
631207
น.ส.บุพกร ขวัญศิริ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
221  
631208
น.ส.ปิยาพัชร มิตรเพื่อนบ้าน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
222  
631209
น.ส.บัณฑิตา จันทพาน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
223  
631218
นายสหรัฐ ลือชาติ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
224  
631224
น.ส.ชุติมา คิดเห็น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
225  
631235
น.ส.สุนิสา ดิสกุล
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
226  
631236
นายณัฐดนัย มัคคะรมย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
227  
631238
น.ส.สุพรรณภา แสงสุขเอี่ยม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
228  
631240
นายนันทพล จองโรจนกิจ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
229  
631260
น.ส.สุนิสา ชอบเจริญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
230  
631267
น.ส.วรรณวลัย ศาสตร์เวช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
231  
631269
น.ส.หทัย แซ่ลี้
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
232  
631276
น.ส.หทัยชนก อังคณานุวัฒน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
233  
631279
น.ส.ณัฐชยา ใจผ่อง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
234  
631285
นายเสริมพงษ์ อภิโชติพันธุ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
235  
631302
น.ส.สุดารัตน์ นาคทับที
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
236  
631308
น.ส.ภัทรานิษฐ์ ยังหมัด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
237  
631310
น.ส.ณัฐธิดา เรืองเดช
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
238  
631311
น.ส.ปารมี ดอกไม้
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
239  
631317
น.ส.เกวลิน คำพระทิก
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
240  
631319
นายชานนท์ จูมนา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
241  
631323
นายฐานวีร์ จิรศิริฐานนท์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
242  
631324
น.ส.นภสร ศรีสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
243  
631328
นายบุญญฤทธ์ บุญเพ็ง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน