เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1142 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610284
น.ส.กรวลัย กุลชาติวงศ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
2  
610667
นายรัชชานนท์ พวงเกตุ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
3  
610781
น.ส.กรณ์กาญจน์ ส่วยโสภา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
4  
611065
น.ส.ศิริกานต์ คะสาราช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
5  
611073
น.ส.ณัฐธิดา ปุยทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
6  
611149
น.ส.เจตสุภา คำเฮือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
7  
611188
น.ส.ดนิตา อัครนิษฐา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
8  
611197
น.ส.กัลยกร ลวดทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
9  
611480
น.ส.ศศิวิมล บุญเสือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
10  
611547
น.ส.ธนพร เตชะวงศ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
11  
620028
น.ส.พิมพ์นภา พรไพศาลตระกูล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
620040
น.ส.ปัณฑิตา เอกประยูร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
620041
น.ส.ศริญภรณ์ อุบลทอง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
620042
น.ส.เอวาริณ เกียรติธนานันท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
620045
นายวีรพล ตรีสุคนธ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
16  
620049
นายชัยณรงค์ เพชรคีรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
17  
620052
น.ส.กนกวรรณ เขียวเม่น
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
18  
620053
น.ส.รัตนา บุญมาก
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
19  
620074
น.ส.ศุภษร สุนทรานนท์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
20  
620086
นายสุชาครีย์ คงคะสุวรรณ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
21  
620087
นายวิวิศน์ชนาธิป พิชญาศุภชีพ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
22  
620109
น.ส.เมธาวี อามิ ทาเคอิ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
23  
620122
น.ส.กมลทิพย์ เผ่าอำนาจฤทธิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
24  
620150
น.ส.กานต์ธิดา ฤทธิจอม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
25  
620179
น.ส.ญาณิศา ตั้งจิตร์มั่นคง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
26  
620184
น.ส.เพ็ญพิชชา พันธ์ใย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
27  
620223
น.ส.ปิยฉัตร แอนโก
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
28  
620282
น.ส.กัลยกร อุดม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
29  
620305
นายวรวิช สุพัฒนกิจกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
30  
620310
น.ส.กรกมล รู้คุณ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
31  
620322
นายกฤษฏิ์ สินพัฒนพันธ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
32  
620327
น.ส.ธมลวรรณ บุญสุข
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
33  
620328
น.ส.ณภัทร กาญจนปรมาภา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
34  
620338
นายธนธรณ์ เลาว้าง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
35  
620351
น.ส.อนันตญา ศรีอุดมเดชสกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
36  
620385
น.ส.วรมาตุ์ ไพศาลนันท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
37  
620388
นายพิชัย เซ่ฉี่
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
38  
620408
น.ส.ชนณิกานต์ เจ็ดกฤษ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
39  
620452
น.ส.วรรณิดา โสวัน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
40  
620460
นายศรัณย์ กอนแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
41  
620461
น.ส.อรพิชญ์ เพชรรัตน์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
42  
620630
น.ส.พุทธธิดา อจละนันท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
43  
620636
น.ส.ประกายแก้ว แสงฤทธิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
44  
620685
นายธนรัตน์ หาญพันธ์พงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
45  
620693
น.ส.รสิตา งามขำ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
46  
620701
น.ส.ษิญาภา นิยมศักดิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
47  
620702
น.ส.อารยา คำงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
48  
620704
น.ส.นวลกนก นวลแจ่ม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
49  
620734
น.ส.กชกร จันมีอ้น
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
50  
620741
น.ส.วรดา เรืองแจ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
51  
620762
น.ส.จารุพัฒน์ ภูสิทธิพันธุ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
52  
620816
น.ส.ณิชกานต์ โพธิ์สง่า
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
53  
620820
น.ส.ธัญชนก โกวานิชย์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
54  
620843
นายจิรายุส รวยรื่น
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
55  
620847
น.ส.สลิล สะนะวานิช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
56  
620848
น.ส.มธุรา เที่ยงประคอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
57  
620868
น.ส.วรรณกร ฤกษ์มงคล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
58  
620876
น.ส.ชัญญานุช อภิชัยกุล
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
59  
620878
น.ส.กนกวรรณ หาสุนหะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
60  
620882
น.ส.นัชชา บริบูณณ์ธนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
61  
620893
น.ส.เมธิตา อามีน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
62  
620897
น.ส.กัลยรักษ์ วินิจสุวรรณ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
63  
620908
น.ส.พิวมล เกล้าผม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
64  
620920
น.ส.รุ่งอรุณ ผินสุวรรณ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
65  
620924
น.ส.ตัฟวารี เดชพลรุ่งเรือง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
66  
620950
นายภาสกร พวงขจร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
67  
620952
น.ส.ศุภมาศ เลิศไกร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
68  
620954
น.ส.นิภาพร ช้างเขียว
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
69  
620989
น.ส.ปุณณภา ปิยะสรนาท
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
70  
621023
นายภูมิรพี อุตมะรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
71  
621030
น.ส.ยุพิน โซเซ็ง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
72  
621034
น.ส.ศิริลักษณ์ สังข์อนันต์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
73  
621037
น.ส.ชนม์นิภา เลาหนิมิต
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
74  
621070
น.ส.พาณิภัค อมรเกียรติไพศาล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
75  
621095
น.ส.อติกานต์ สมนึก
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
76  
621108
น.ส.อรนลิน จันทร์กระจ่าง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
77  
621136
นายภูวนัย แก่นโพธิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
78  
621147
น.ส.สลิลทิพย์ นันทบุตร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
79  
621181
น.ส.นัทธมน ศรีวิริยานนท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
80  
621274
น.ส.กมลชนก กางการ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
81  
621296
นายรุ่งศักดิ์ ศรีวิลัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
82  
621303
น.ส.รังสิยาภรณ์ ตระการรุ่งโรจน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
83  
621313
น.ส.ณัฐรดา ขำเกื้อ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
84  
621315
น.ส.ดาราพร งามศรีสกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
85  
621324
น.ส.ปิยานุช มะโนทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
86  
621369
น.ส.เบญจพร หาวงค์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
87  
621400
นายธนภัทร กอประเสริฐถาวร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
88  
621444
น.ส.ศศิธร ฉัตรธงชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
89  
621516
นายพลณภัทร นิลดี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
90  
621517
น.ส.นุชนาถ แสงสว่าง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
91  
621814
นายพงศกร จุ้ยนิ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
92  
631075
น.ส.อลิสา ล้ำนภานุพงษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
93  
631220
น.ส.พิมมาตา หาญยากรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
94  
631231
นายกฤชนัท ศุภกิจพิทักษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
95  
631252
นายแสงธรรม พันตาเอก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
96  
631292
น.ส.วนัสนันท์ แสนถือ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
97  
631295
น.ส.อรจิรา ปิยวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
98  
631296
น.ส.ณัฐริกา ตั๋นคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
99  
631297
น.ส.จิราพร จิรดิลก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
100  
631298
น.ส.นันท์นภัส กาวิชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
101  
631316
น.ส.อัญชิษฐา กรณีกิจ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
102  
631363
น.ส.รัล ศฤงคารินทร์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
103  
631372
น.ส.สลิลทิพย์ วรรณสิทธิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
104  
631377
นายปราบดา บัวทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
105  
631393
น.ส.เสาวณี จันดาดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
106  
631394
น.ส.วรดา ขันทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
107  
631474
น.ส.ธนวินท์ พิพิธยากร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ