เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1172 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
601163
น.ส.อะเเมนด้า สปารีย์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
2  
611623
นายวัชรพงษ์ เหล่าดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
3  
630005
น.ส.จิรารัตน์ ธนะจินดา
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
4  
630064
น.ส.สุภาพรรณ มีจุ้ย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
5  
630067
นายธนกฤต มณีฉาย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
6  
630074
น.ส.จิณณพัต อยู่ดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
7  
630082
น.ส.ไอรีน พัว
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
8  
630089
น.ส.เพชรลดา มีฉลาด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
9  
630092
น.ส.ชนิกานต์ พรห์ม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
10  
630096
น.ส.ศิริรัตน์ ชาญสมร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
11  
630209
น.ส.ภัทรวดี วงษ์วัช
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
12  
630224
น.ส.ภัคณรินทร์ โฆษิตศิริธนาสิน
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
13  
630244
น.ส.ภัณฑิรา ธรรพสิทธิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
14  
630248
น.ส.สราลี น้อยแรม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
15  
630298
น.ส.พุธิตา กลิ่นกาหลง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
16  
630370
น.ส.รัตนภรณ์ ศรีนาคเรือง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
17  
630411
น.ส.สุทธาดา หลักหาญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
18  
630420
น.ส.รุ้งตะวัน ดับประดิษฐ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
19  
630428
น.ส.มณีวรรณ เที่ยงศรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
20  
630454
น.ส.บุษบา วัดอ่อน
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
21  
630487
น.ส.กัญญาณัฐ คงเกาะทวด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
22  
630507
น.ส.มณฑณัช ตันตระกูล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
23  
630560
น.ส.ธัญญาภรณ์ เล็กบัว
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
24  
630599
นายภูดิษ อิ่มโสภณ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
25  
630615
น.ส.สาวิตรี สีมาตย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
26  
630626
น.ส.กฤตยพร จันทร์ปัญญา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
27  
630636
น.ส.ชุติมา โพธิ์ไชยแสน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
28  
630663
น.ส.สุธิดา ซึมกระโทก
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
29  
630736
น.ส.วราภรณ์ บุญคติการ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
30  
630842
นายพงศธร อาวรณ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
31  
630871
นายลิปปกร พิมพ์ใจเย็น
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
32  
630927
น.ส.ศรสวรรค์ เกิดเที่ยง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
33  
630953
น.ส.นิวาริน ชัยพรสมุทร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
34  
630967
น.ส.พนิดา ภูกัน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
35  
630968
น.ส.ศตภรณ์ จันเขียว
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
36  
631078
น.ส.จิราวรรณ บัวชุม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
37  
631083
น.ส.ปิยะธิดา พลเงิน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
38  
631131
น.ส.กชนันท์ บัวบาน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
39  
631141
น.ส.ชมพู่ ทิมินกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
40  
631160
น.ส.วราภรณ์ ชุมทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
41  
631188
น.ส.วราลี สอดศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
42  
631194
น.ส.ภิญญารัตน์ พันธ์จันทร์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
43  
631235
น.ส.สุนิสา ดิสกุล
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
44  
631240
นายนันทพล จองโรจนกิจ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
45  
631246
น.ส.ณิชมน สุขศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
46  
631287
น.ส.สิริรัตน์ เถียรทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
47  
631310
น.ส.ณัฐธิดา เรืองเดช
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
48  
631311
น.ส.ปารมี ดอกไม้
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
49  
631324
น.ส.นภสร ศรีสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
50  
631327
น.ส.ณัฐพร ลมฉิมพลี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน