เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1172 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630019
น.ส.ศศิกานต์ พลพาลสังข์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2  
630020
นายอินทร บุญมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
3  
630024
น.ส.ชนิตา มีชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
4  
630179
นายศุภกร ประดับเพ็ชร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
5  
630184
น.ส.ศออนงค์ บุดดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6  
630259
น.ส.วราพร ปิ่นวิเศษ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7  
630263
น.ส.กัลยรัตน์ ศักดิ์ไพศาล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
8  
630289
น.ส.นภัสสร สุวรรณเทวะคุปต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
9  
630293
นายพงศธร บุญจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
10  
630308
น.ส.ปัญจรัตน์ เมืองทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11  
630347
น.ส.วิชานาถ โสภากุน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12  
630348
น.ส.สุดารัตน์ ผินพิมาย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13  
630359
น.ส.ชลธิชา พงษ์สระพัง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
14  
630381
น.ส.อามานี นิ่มเจริญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
15  
630391
นายธนศภณ เกื้อมรัมย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
16  
630409
นายลักษณ์นันท์ ศุขโรจน์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
17  
630425
น.ส.ชนิสร หร่อยดา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
18  
630432
นายกฤตบุญ ภัทรอจลานันท์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
19  
630437
น.ส.ณัชชา เอกอนันต์ถาวร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
20  
630449
นายอรัญ มาร์เดอโรเชี่ยน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
21  
630460
น.ส.สุพิชฌาย์ โพธิอุโมงค์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
22  
630473
น.ส.มานิชยา พิทักษ์วงษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
23  
630476
นายกิตติศักดิ์ ยิ้มเจริญยิ่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
24  
630485
นายกฤษณ์ สาระพางค์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25  
630495
นายพรประทาน คงซู
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
26  
630508
น.ส.ธนัชพร ลักษณะทิพย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
27  
630518
นายจิรานนท์ เข็มกลัด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
28  
630520
น.ส.วรวลัญซ์ ลี้ชินภัทร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
29  
630532
น.ส.ภัทรมน เปี่ยมพงษ์สานต์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
30  
630535
นายคณากร แถวภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
31  
630569
น.ส.เมทินี วงศ์ศิริ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
32  
630582
น.ส.ฐิติวรดา จันทุม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
33  
630605
นายธนชัย ศรีบุรินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
34  
630608
น.ส.รวิพร บุญคำภา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
35  
630623
น.ส.กานต์ทิตา จำปาโท
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
36  
630627
น.ส.นิภาพร ประจบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
37  
630629
น.ส.ชุติกาญจน์ แสงประดับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
38  
630667
นายปธานิน ชาวนาหว่าน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
39  
630668
น.ส.ศิรินท์ อาจวิชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
40  
630704
นายธรณ์ธันย์ กรแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
41  
630709
น.ส.เมธาวี สุขยานุดิษฐ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
42  
630744
น.ส.ทินประภา บุญเลี้ยง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
43  
630760
นายวิศรุต วิริยะเกียรติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
44  
630764
น.ส.ช่อผกา สันต๊ะวงค์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
45  
630778
นายวันฉัตร โต๊ะสำรับ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
46  
630782
นายปัณวัชร์ วรรณศรีเมือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
47  
630811
น.ส.สุจิตรา คำนึง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
48  
630815
น.ส.กรวลัย ปานมี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
49  
630828
น.ส.กรรณิการ์ ท้วมเสน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
50  
630829
น.ส.วันวิสา โห้ประไพ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
51  
630867
น.ส.ธิดาทิพย์ วิจิตรธารา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
52  
630876
น.ส.รติกร สีละพันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
53  
630898
น.ส.ฐิติยา โท่นขัด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
54  
630961
น.ส.อรยา นันทา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
55  
630977
น.ส.ปรียาภา เจริญรัมย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
56  
631024
น.ส.กัญญาภัทร แก้วเจิม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
57  
631074
นายชญานนท์ แซ่อึ่ง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
58  
631081
นายภานุวัฒน์ อินคำน้อย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
59  
631102
น.ส.สุพรรณษา กองสี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
60  
631140
น.ส.ชมพู ทิมินกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
61  
631155
นายปวรปรัชญ์ จันทร์ปลูก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
62  
631244
นายกิจกวิณ หาญสุรนันท์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
63  
631245
น.ส.จันทร์ทิพย์ เปาะทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
64  
631249
นายณพวัฒน์ ภูติเกียรติขจร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
65  
631256
น.ส.รัชชานนท์ ชลหัตถ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
66  
631262
นายภวินท์ มีคุณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
67  
631312
น.ส.ธนัญญา ธรรมสุข
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย