เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1172 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
601507
น.ส.ญาณิศา อนุจร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2  
601941
นายจิรายุ เชี่ยวตระการ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3  
630007
น.ส.พรรณพษา เชยสำโรง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
4  
630011
น.ส.กนกวรรณ เชยอักษร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
5  
630015
นายอัษฎาวุธ แก้วมาลุน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
6  
630183
น.ส.สุชานันท์ จันทร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
7  
630230
น.ส.อินทร์ทุอร ทรงศิริ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
8  
630246
น.ส.กันทิมา เที่ยงแล้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
9  
630249
น.ส.สุทธิดา บุญยะบา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
10  
630302
นายศุภณัฐ อัคว์สกุลเดช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
11  
630304
น.ส.ชญาณี พูลสวัสดิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
12  
630387
น.ส.กุลธิดา แซ่เอี๊ยว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
13  
630400
น.ส.อภิญญา ประมวล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
14  
630421
น.ส.วรรณวิษา กงเกียน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
15  
630505
น.ส.กวิสรา แจ่มจันทร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
16  
630578
น.ส.ธิติมา ราญมีชัย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
17  
630590
นายชนาธิป ตึ้งสมบูรณ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
18  
630640
น.ส.ศุภพิชญ์ วัฑฒนพันธุ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
19  
630641
น.ส.เมฐิชา ประชานิยม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
20  
630644
น.ส.ทิพวรรณ เดชจร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
21  
630647
นายภาวินพงษ์ ตั้งญาณพัฒน์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
22  
630659
น.ส.วรรณิกา คำผาเคน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
23  
630687
น.ส.น้ำฝน สายสุด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
24  
630699
น.ส.ณราภรณ์ บุญดี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
25  
630724
น.ส.กมลวรรณ คำตื้อ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
26  
630813
นายธนาพล ศรีนวล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
27  
630848
น.ส.เจษฎากร ฤทธิ์รายา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
28  
630865
น.ส.ประณาพร ขุนทอง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
29  
630925
น.ส.ชนรดี ลิ้มเจริญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
30  
630942
น.ส.สุดารัตน์ ตาดต่าย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
31  
630959
น.ส.ปุณยนุช ขำศิริ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
32  
630986
น.ส.เนตรชนก นาลา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
33  
631027
น.ส.สิริเกศ ทศพรสัมพันธ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
34  
631044
น.ส.สุพิชชา พูลสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
35  
631098
น.ส.สลิลทิพย์ ใสสะอาด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
36  
631119
น.ส.ณัฐณิชา โพธิบุตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
37  
631132
น.ส.พรธีรา ขจร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
38  
631143
น.ส.ณัฐธิดา เสาแก้ว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
39  
631149
น.ส.สกุลตา แจ่มจันทร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
40  
631157
นายพรสวรรค์ รุจิระวินิช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
41  
631185
น.ส.ชลิกา ชัยรัตน์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
42  
631191
น.ส.ภาณินี แก่นคำ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
43  
631200
น.ส.ตะวัน ตองอ่อน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
44  
631319
นายชานนท์ จูมนา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี