เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1172 กลุ่ม 06
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630127
น.ส.วิมพ์วิภา คำฟู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
630132
น.ส.สุดารัตน์ ปิ่นวิเศษ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
630133
น.ส.แพรวพิศุทธิ์ โสดานา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
630134
น.ส.ฐิดาพร ประกอบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
630136
น.ส.ปทิตตา ทองเต็ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
630139
น.ส.ภัทรนันท์ ประจันนวล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
630141
น.ส.จิรวดี รักติกูล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
630146
น.ส.สุปวีณ์ สุขพานิช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
630152
น.ส.ใบบุญ พุทธมิลินประทีป
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
630153
น.ส.ทัชวรรณ หาเงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
630156
น.ส.พัชรี กันคง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
630160
น.ส.ณัฐฐนันท์ คงเกื้อ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
630164
น.ส.รัชฎาภรณ์ พรหมสมบัติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
630165
น.ส.ชนิตา บัวสระ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
630167
น.ส.ศุภิสรา พรมมีเดช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
630173
น.ส.อลิศา ทิพย์มณฑา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
630174
น.ส.อัสมา เผือกนอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
630175
น.ส.กรรณิการ์ มีอิสระ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
630176
น.ส.จิรภัทร ดอนเตาเหล็ก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
630177
น.ส.มัลลิกา พรมรักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
630181
น.ส.ญาสุมินทร์ ทองรอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
630182
น.ส.สุชาดา ทองสุขเสนีย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
630185
น.ส.นันทัชพร กำลังเหลือ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
630188
น.ส.นริศรา อุตมะชะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
630195
น.ส.สิรินภา หล้าสีดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
630256
น.ส.อรอนงค์ ศรีฉายา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
630257
นายวงศ์วิวัฒน์ เอี่ยมรัศมีกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
630258
น.ส.กาญจนา ชากำนัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
630262
น.ส.วิภาดา พรมโคตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
630285
น.ส.พิกุลทอง ศรีบุรินทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
630311
น.ส.จีราพร งอมสงัด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
630312
นายมติพล ช้างโต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
630313
น.ส.สุชานาถ เทพมงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
630314
น.ส.วิมลสิริ วิริยะส่องแสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
630315
น.ส.ปาริตา สารพงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
630316
น.ส.อภิรุจี เนรมิตรสินหิรัญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
630317
นายวนศักดิ์ ทองแย้ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
630318
น.ส.พลอยพรรณ สรรพรอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
630319
น.ส.สุดารัตน์ ด้ามทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
630320
น.ส.ชมพูนุช นิลแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
630321
น.ส.เกวลิน เรืองรักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
630322
น.ส.ปริญญา ศักดิ์เจริญชัยกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
630323
น.ส.บรรพตี สำราญสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
630324
น.ส.สวนันท์ มงคลกิจอนันต์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
630325
น.ส.นริสรา ขำอรุณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
630326
น.ส.วรรณวิษา บุญปอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
630327
น.ส.ปุณยนุช จินดามล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
630328
น.ส.ธนภรณ์ โพธิ์เวชกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
630329
น.ส.วรานุช คำแปง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
630330
น.ส.ปพัชญา แหมะหวัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
630331
น.ส.วิชุดาพร คงแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
630333
น.ส.อัญชลี ทาวี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
630334
น.ส.ทิตยา แสนเอื้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
630335
น.ส.สุพรรษา จิตรติภิญโญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
630336
น.ส.สุณิตา คุ้มทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
630337
น.ส.จิรารัตน์ สุขลำ้
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
630338
น.ส.ชนิตา เคนสุวรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
630339
น.ส.ทักษพร ขจรกลิ่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
630340
น.ส.ฐิติรัตน์ เกรียงไกรเลิศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
630341
น.ส.ปัณฑิตา วันนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
630342
น.ส.ปุญญพัฒน์ สงภักดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
630364
น.ส.สุภัทรา เจตแจ้งกิจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
630376
น.ส.ธนิดา ใยรีอ่าง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
630378
น.ส.อินทิรา กุก่อง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
630388
น.ส.ภัทรลดา ค้ำกระโทก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
66  
630396
น.ส.จิรวรรณ รุ่งแจ้ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
67  
630397
น.ส.นภาพร คุณประทุม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
68  
630398
น.ส.กัลยารัตน์ สิมจันทา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
630406
น.ส.อลิสา วงษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
70  
630426
น.ส.ภัทรลัดดา ศรีอนุตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
71  
630429
น.ส.จุฑามาศ โยธะพงษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
72  
630433
น.ส.ศิริวรรณ บุญเทพ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
73  
630436
น.ส.ณัฐชา เรือนคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
74  
630438
น.ส.ณัฐริกา เจือจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
75  
630465
น.ส.บัณฑิตา อุ่นทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
76  
630481
น.ส.พรชิตา ผดุงลาภ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
77  
630490
น.ส.นันทิมา เรืองศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
78  
630491
น.ส.ศศิภา ดุสิทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
79  
630504
น.ส.ประภัสสร ปิดตานัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
80  
630509
น.ส.กิตติยาพร รักษาชาติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
81  
630529
น.ส.ปิยาภรณ์ คำวิไลย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
82  
630541
น.ส.ณัชชา สอนสมนึก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
83  
630551
น.ส.อัญชิสา อ่อนเรือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
84  
630562
น.ส.สิริวิมล ไชยแสน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์